Новини

БРАЦИГОВО – в полите на Родопите

Петков Петков - кмет на Брацигово: Голямата ни цел е да станем новата туристическа дестинация на България

Георги Сотиров В обхвата на община Брацигово са селата Розово, Равногор, Козарско, Исперихово, Бяга и Жребичко и курортите „Васил Петлешков” и Розовски вриз. Преди да се срещнем с кмета Петко Петков, избран на последния местен вот, разговаряме с инж. Румяна Григорова – директор на Дирекция „Специализирана администрация”. Всестранно подготвен специалист, тя обстойно разяснява някои по-сложни моменти от развитието на общината в последните години, както и усвояването на средства от европейските фондове. И малко история. За първи път името на селището се споменава през далечната 1520 г. в описите на „Румели Иджеман тефтери”, а през 1876 г. вече е Брациговски въстанически пункт. Величавата епопея взема 143 свидни жертви начело с Васил Петлешков, а 1333-мата въстаници устояват 16 дни на османските орди и Брацигово става единствената непревземаема крепост в Четвърти революционен окръг. Селището е основано през ХVI век и съхранява свободолюбивия дух на българина. Като значима административна единица в Родопите се формира през ХVIII - ХIХ век с основно препитание на населението дюлгерство и розопроизводство. Градът се слави с богато и бурно историческо минало, за което свидетелстват редица паметници, а къщите с автентична възрожденска архитектура и атмосфера освен радост за окото, са отлична предпоставка за развитието на културния туризъм. За това ще стане и дума по-нататък в интервюто ни с бившия депутат, брациговски зет и кмет Петко Петков. Петков Петков - кмет на Брацигово: Голямата ни цел е да станем новата туристическа дестинация на България Здравейте, г-н Петков. Да започнем с Общинския план за развитие до 2020 г., като акцентирате на най-близките намерения на Вашата администрация по него. Тук само ще маркирам основните ни идеи, свързани с работата на строителния бранш. На първо място бих поставил задълженията ни по подобряване състоянието и развитието на 50инфраструктурата в различните й разновидности. На разширяването и модернизацията на местната транспортна инфраструктура се пада водещото място, тя е сред основните приоритети. Ще продължим да подобряваме водоснабдяването на населените места, ще работим за изграждането на канализацията и пречистването на отпадъчните води. Това е свързано с реализацията на нашия проект за строителство на ПСОВ и довеждащи колектори, както и за доизграждане и реконструкция на ВиК мрежа в общинския център. Със средства от ЕС ще бъде извършена реконструкция на здравния център, ще обновим и сгради на училища, които вече са затворени и ще станат домове за възрастни хора. В селата Равногор и Розово – това са по едно училище и една детска градина, а в с. Козарско – местното училище. Предстои ремонт, реконструкция и саниране на спортната зала „Олимп” при Професионална гимназия по строителство и архитектура – Брацигово, както и подобряване на материално- техническата база и спортните съоръжения на стадионите в селата Бяга, Козарско и Исперихово. Новият стадион в града вече е в експлоатация. Общински център, 6 села и две летовища. И всички хора в тях ще очакват от Вас много и много работа. Да започнем с пътната инфраструктура. Имаме стратегия за поддържане, развитие и разрешаване на проблемите на инфраструктурата както в общинския център, така и в съставните села. Достатъчно е да спомена само някои от реализираните проекти. Така например особен ефект за целия регион имаше проектът „Община Брацигово - привлекателно място за живот и бизнес чрез подобрена инженерна инфраструктура“, както и осъщественият воден цикъл на с. Козарско с модулната пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). Особено добре се прие от нашите съграждани и реконструкцията на пътя от Брацигово до с. Капитан Димитриево, по който и Вие сте пристигнал. Бих искал само да маркирам и реконструкциите на селищната водопроводна мрежа на Равногор и на водопроводите от подземните каптажи „Замарница”, „Попски извор”, „Бойков извор”, „Розовски вриз” и „Чобаново”. Всичко това беше финансирано по Програмата за развитие на селските райони. Ще Ви помоля да бъдете по-конкретен, защото екологията е сред основните изисквания и на хората, а и за развитие на нови форми за привличане на гости в красивата Ви община. С две думи - ВиК системите, изграждането на ПСОВ, регионалното депо за битови отпадъци. Опазването на природата е дълг на всеки. Това е безспорно, ако искаме Брацигово да се развива като новата туристическа дестинация на страната. Имаме изготвен проект за „Реконструкция на съществуваща и изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжения, съпътстващ водопровод и ПСОВ - гр. Брацигово“ по ОП „Околна среда“ на стойност 25 585 334 лв., който е одобрен и чака финансиране. С реновирането на вътрешната ВиК мрежа и изграждането на новите довеждащи водопроводи, за които вече говорихме, качествата на водата все повече ще се подобряват. Операторът на ВиК в общината „Инфрастрой” ЕООД като общинска фирма осъществява необходимото поддържане, ремонтиране и мониторинг на подземната мрежа. Депото за неопасни отпадъци ще се експлоатира до строителството на регионалното депо. Общинският съвет е взел положително решение (№381/28.03.2007 г.) за участие с други осем общини в изграждане на регионалното депо за отпадъци. От 2010 г. сме член на Сдружението по управление на отпадъците – регион Пазарджик, между общините Пазарджик, Пещера, Белово, Лесичово, Брацигово, Септември, Ракитово, Батак и Велинград, което е бенефициент по проект „Регионална система за управление на отпадъците”. Издадено е и положително решение по ОВОС. Каква е проектната готовност на общината за новия програмен пе­риод? По оперативните програми на ЕС за периода 2014 – 2020 г., по които общината е допустима за кандидатстване - по Програмата за развитие на селските райони, ОП „Региони в растеж“, ОП „Околна среда“, Национален доверителен екофонд, Енергиен фонд и др., имаме необходимата проектна готовност и екип от професионалисти, които да подготвят и да кандидтстват за финансиране на приоритетните обекти за Брацигово. Със своята архитектурно-строителна школа, със стратегията си за развитие и проектна готовност общинският център ще продължи да бъде атрактивен и желан партньор за строителните фирми и целия бранш във всички фази – както на етап инвестиционно проектиране, така и на останалите, свързани с реализацията. Няколко думи и за Програмата за саниране на многофамилните жилищни блокове като елемент от държавната политика за енергийна ефективност. Предстои да се санират 3 жилищни блока. Извършено е енергийно и техническо обследване на сградите. Проведена е процедура за инженеринг за реализация по обособени позиции. Избрани са изпълнители. Следващият етап е сключване на договори за изпълнение на поръчката. Община Брацигово винаги е била отворена към инвеститорите. Отчитайки трудните условия за бизнес, частните вложения са незначителни. Стремим се да бъдем отговорни, толерантни и да оказваме пълно съдействие на проявените инициативи на гражданите и бизнеса в рамките на закона. Брацигово е един от центровете на Възрожденската архитектурна школа. Той е и сред най-чистите в Европа. Община Брацигово е закътана в пазвите на Родопа планина. Разположението и мекият климат на селищната система имат едни наистина прекрасни съчетания – лечебни води, планински курорти, чист въздух и много туристически атракции. Дело на брациговските майстори строители са много църкви и манастири. В музейната ни експозиция са изложени макети на най-известните църкви, издигнати от тях. Чрез тяхното строително умение израстват прекрасни образци на българската възрожденска архитектура – обществени сгради, училища, складове, магазини и жилищни ансамбли в Стария Пловдив, София, Карлово, Калофер, Сопот, Елхово, Пазарджик, Брацигово и др. Под техните ръце се вдига и Рилският манастир. При брациговските дюлгери се е учил и големият майстор Кольо Фичето. Неоценимо богатство за общината е добре съхранената екологична среда, включваща шест защитени територии – местностите Атолука, Тъмъра, Винище, Корията, Грамадите и Бесапарски ридове. Разнообразният релеф благоприятства и развитието на различни видове туризъм – планински, пешеходен, ски и маршрутно-опознавателен през всички сезони. Според изследвания, проведени през 1993 – 1994 г. от NASA, районът около нашето село Равногор в диаметър от 40 км е обявен за екологично най-чистия на Балканския полуостров. Не е преувеличено, ако кажем, че уникалната природа наоколо има предимства, които май не се срещат другаде в страната? Дори да е силно казано, дозата истина е много голяма. Затова туризмът е най-перспективният приоритетен отрасъл в стопанската структура на община Брацигово. Изключителните природни дадености – съхранена екологична среда, резервати, природни забележителности, минерална вода, язовири, разнообразна фауна, автентична родопска архитектура, етнография, занаяти и др., са предпоставка за развитие на различните видове туризъм в района. Във високопланинската част на общината са обособени и два курорта. Летовището „Васил Петлешков”, известно още с името Атолука, се намира на 20 км южно от града. През 1948 г. районът е признат за курорт от национално значение. Това е високопланинска територия, намираща се на 1450 м надморска височина, на която са построени 430 вилни къщи и 1 почивна станция. Чистият въздух, лятната прохлада и невероятно красивата природа на Атолука го правят предпочитано място за отдих и туризъм на много граждани, чийто брой през активния сезон достига до 5000, около 75% от които са жители на общината. На 7 км от с. Розово се намира местността Розовски вриз. Нарича се така поради факта, че там се събират много води, които с подземни тунели се отвеждат до микроязовир над селото, наричан от местните Гювеча заради специфичната си форма. Това е предпочитано място за отдих от много туристи през зимата и лятото поради кристално чистите въздух и вода и девствената природа. Розовски вриз е на 1200 м надморска височина и е с потенциал за развитие на риболовен и ловен туризъм. През него преминават 2 туристически маршрута, изградени от общината. Пълният капацитет на легловата база за настаняване на туристите при нас е около 1500 места. Към момента се строят още 2 хотела и къщи за гости. В Брацигово съществува минерален извор с изключително добри лечебни свойства. Перспективно е изграждането на СПА център с използването на минералната вода. Всичко това естествено води до плавно, устойчиво увеличение на броя на нощувките като един от индикаторите за възможности за развитие на туризма в общината. Съхранена ли е историческа памет на региона? Наистина богато е културно-историческото наследство на нашия край. Историческата памет, освен в сърцата на хората, е съхранена в Градския исторически музей, в Етнографския музей, музея на Брациговската архитектурна школа и къщата-музей „Васил Петлешков“. За това говорят добре запазените исторически паметници (тракийски могили, старинни крепости, римски пътища и мостове), предмети от бита от революционната дейност, запазените старинни къщи с автентичната възрожденска архитектура и атмосфера, които са много добра предпоставка за развитието на културно-исторически туризъм. Съществено значение има и това, че градът е бил един от центровете на Априлското въстание през 1876 г. Голям принос за развитието на културно-историческия туризъм има фактът, че Брацигово и районът около него са записани под номер 43 в Списъка на стоте национални туристически обекта в България. Експозицията „Брациговска архитектурно-строителна школа през Възраждането” е открита през 1981 г. и е експонирана в една от най-интересните и монументални къщи – Поповата, строена през 1848 г. от местни майстори. През периода на Възраждането заедно с другите изкуства особено развитие получава архитектурата. По това време са съществували няколко школи по българските земи – Одринската, Търновската, Велешката и Брациговската. Нейното начало е от Западна Македония в селищата около Костурско, които се славели с майстори строители. Занаятчиите в Брацигово се групирали в еснафски сдружения. Най-голям бил дюлгерският еснаф, който давал работа на повече от половината мъже в Брацигово. През 1840 г. всички се обединили с един общ устав. Начело на еснафа заставал първомайсторът, а върховен орган било общото събрание. Брациговските строители били прочути със своето умение да обработват камък и да изграждат просторни църковни помещения. Те са най-търсените майстори от Рилския манастир до Одрин и от Стара планина до Родопите. Нашите предци разпространяват и усъвършенстват трикорабната псевдобазилика, която се развива като главна схема от средата на XIII век до Освобождението. Явление във възрожденската архитектура е оригиналното решение на подпокривното пространство от брациговските дюлгери за олекотяване и заздравяване на конструкцията. Дело на брациговските майстори са църквите „Света Богородица” в Пазарджик, „Света Марина” в Пловдив, „Света Неделя” в София. Красива е и Брациговската църква „Свети Йоан Предтеча”. Нейната камбанария е най–високата на Балканския полуостров. С други думи – налице са всички предпоставки за рестарт в развитието на общината като новата, различната туристическа дестинация на страната.