Новини

ТЕТЕВЕН – сгушен в пазвите на Балкана

Кметът д-р Мадлена Бояджиева: Подготвяме редица инфраструктурни проект

Свилена Гражданска Едно посещение на Тетевен и района не е достатъчно, за да ги разбереш. Регионът е красив и загадъчен, всяко едно идване ще ви разкрива нова картина, ще ви напомня за минали дни. Приютен в пазвите на Балкана, далече от главните пътища, за Тетевен е трудно да се определи времето на заселването му. 101Районът е населен още от най-древни времена, а първите археологически доказателства за това датират от II – IV в. Местността е обитавана от тракийското племе серди. За първи път името Тетевен се споменава през 1421 г. Смята се, че то произлиза от заселилия се тук Тетьов род. Според други мнения наименованието на селището идва от думата „тетива”, тъй като градът е опънат като тетива на лък по протежението на р. Вит. През Възраждането градът процъфтява. Тук се развиват 27 вида занаяти, а тетевенските търговци кръстосват Европа и Азия. През този период наричат селището Алтън Тетевен (Златен Тетевен). В началото на ХIХ в. той е нападнат от кърджалии и почти напълно е опустошен и изпепелен. От 3000 къщи остават само 4. Градът успява да се издигне от руините. Разцъфтяват абаджийството, кожухарството, резбарството. Много тетевенци се включват в различни чети в борбата за освобождение. Днес Тетевен е административен център на едноименната община в област Ловеч. Тя граничи с 10 общини от Ловешка, Софийска и Пловдивска област. Традиционни и добре развити са пътните връзки с Правец, Ябланица, Угърчин и Троян. През тях се осъществяват комуникациите с областния център Ловеч, столицата и важни републикански транспортни артерии, като автомагистрала „Хемус” и първокласния път Е72. Кметът д-р Мадлена Бояджиева: Подготвяме редица инфраструктурни проект Д-р Бояджиева, почти година сте начело на община Тетевен. С какво Ви помогна това, че бяхте областен управител на Ловеч? Да, изминаха 9 месеца, откакто съм кмет на Тетевен. Какво означава това за мен? Преди всичко огромна отговорност и много работа. Едно от нещата, което ме безпокоеше в предишното управление, беше дефицитът на честност. Убедена съм, че прозрачността и откровената позиция към гражданите са основата, върху която трябва да стъпи всяко управление, за да може да гради и да бъде полезно на обществото. Затова и предвиждам открит диалог с хората, нова медийна политика, основаваща се на публичност и информираност на гражданите. Това искат и очакват от нас гражданите. И вече виждам, че съм на прав път. Защото се опитвам Тетевен да присъства в медиите с положителни послания, а не само в криминалните хроники. И нашата активност ще се засилва. В тази нелека задача наистина много ми помогна натрупаният до момента административен опит – фактът, че съм била управител на болница, председател на Общинския съвет (ОС), областен управител. Последното ми даде възможност да имам поглед върху развитието и проблемите на всички местни власти и на целия регион, с контакти на различни нива, които са ми в помощ и сега като кмет. Като бивш председател на ОС в Тетевен съм запозната с проблемите на хората тук. 15Най-големият и най-трудно разрешим за момента проблем на общината е финансовият. Независимо от лошото състояние, което заварих в началото на мандата, гражданите могат да бъдат спокойни, че Тетевен ще изпълнява своите основни ангажименти. Въпреки заложените капани ние сме направили един балансиран бюджет, в който да бъдат използвани най-ефективно ограничените ресурси за задоволяване нуждите на населението и за изпълнение на основни функции на местната власт. Разбира се, бюджет 2016 и инвестиционната програма не са тези, които бих искала да имаме в първата година от мандата. Кои са Вашите основни приоритети? Те са в стабилизиране на финансовото състояние, разработване и реализирането на проекти, подпомогнати от ЕС, изграждането на добре функционираща общинска администрация, активна работа с гражданите, прозрачност и публичност. В моята програма за управление през мандата са заложени реалистични задачи, които могат да бъдат осъществени и които ще решат голяма част от проблемите на общината и на хората. Тя е конкретна, с определени срокове за всяка една цел, което дава възможност за отчетност. Не е свързана само с инвестиционни намерения, а и с конкретни дейности, които изискват не толкова финансови средства, колкото организация, мотивиране на хората, използване на интелектуалния и културен потенциал на жителите, техния местен патриотизъм. За да има развитие районът, е необходима добра инфраструктура. На територията на Тетевен има изградени около 70 км общинска пътна мрежа. Дължината не е никак малка и състоянието не е добро. Включили сме в инвестиционната си програма за 2016 г. дейности за обновяване на общински пътища и улична мрежа. В момента се работи по част от обектите. Предвидени са и ремонти на мостови съоръжения, отводнителни канавки, пътна и тротоарна настилка в почти всички населени места. Освен със собствени средства, търсим възможности за привличане на външно финансиране за поддържане и подобряване състоянието на пътната мрежа. Сега върви обществена поръчка за проектиране на ремонти и рехабилитация на участъци и улици в Тетевен, в селата Голям извор, Рибарица, Галата с оглед кандидатстване през септември по подмярка 7.2 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). За съжаление област Ловеч няма консолидиран ВиК оператор и затова през програмния период нашата община не може да се възползва от европейските средства за ремонт на водопроводната и канализационната мрежа. Тетевен остана единствената по-голяма местна власт в района, която не успя да реализира воден цикъл в предходния програмен период. Това е един изключително голям проблем за нас. По какви европроекти работите в момента? След встъпването ми в длъжност заварих два големи проекта, които бяха закъснели с изпълнението. Знаете, че програмният период приключваше в края на 2015 г. и всички обекти трябваше да са готови до края на годината. По проектите „Изграждане на ПСОВ – Глогово“ и „Изграждане на претоварна станция за твърди битови отпадъци в Гложене” като част от Регионалното депо за битови отпадъци – Луковит, общината беше значително закъсняла с изпълнението и въвеждането на обектите в експлоатация. Нашият екип положи неимоверни усилия да приключим в срок тези проекти. Програмният период 2014 – 2020 г. дава нови възможности на общините да правят инвестиции с европейски пари в много насоки. За съжаление предишното общинско ръководство не беше разработило проекти и в началото на мандата ми администрацията нямаше никаква готовност. Нашият екип започна отначало. Направихме разработка на проект за рекултивация на старото сметище, с който кандидатстваме за финансиране пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. По ПРСР, мярка 7, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ подготвяме предложения за въвеждане на мерки за енергийна ефективност – реконструкция и обзавеждане на СОУ „Георги Бенковски“, Тетевен и ЦДГ „Изгрев“, с. Глогово, за ремонт, благоустрояване и подобряване на физическата среда на централния градски площад и изграждане на фонтан с водни ефекти и художествено осветление в града. Ще кандидатстваме за обновяване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на ул. „Иван Вазов“, за реставрация, закупуване на оборудване и обзавеждане на сградата на НЧ „Съгласие 1869 г.“, както и за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително подмяна на отоплителна инсталация, на сградата на Историческия музей – Тетевен. Ще разписваме проекти за рехабилитация на участък от общински път LOV 1116, Тетевен, кв. „Полатен“ – III-358 – Голям извор до кръстовището с път I-3 Ябланица – Джурово и за ремонт на общинска улична мрежа. Подготвяме предложение, включващо дейности по строителство, реконструкция, доставка и монтаж на оборудване на Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, Тетевен. Средствата ще са безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“. Започнахме работа по няколко моста и една подпорна стена, финансирани от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Стартирахме проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на стойност 268 478 лв. за срок от 2 години за социални услуги в домашна среда. Услугите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ ще бъдат предоставени на 158 лица. Ще се създаде работа за 113 безработни. Преди броени дни подписахме договор за финансиране на проект „Детски свят“ – фаза 2, който е насочен за деца в риск. Активни сте по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Разкажете повече за дейностите си по нея. По програмата на територията на община Тетевен до момента са регистрирани 10 сдружения на собствениците. От тях 8 са с подписани контракти за целево финансиране от Българската банка за развитие чрез областния управител на Ловеч. През този месец започва изпълнението на инженеринг – работно проектиране, авторски надзор и СМР, за 5 от блоковете. За други 3 предстои провеждане на процедури за избор на изпълнител. Считам, че програмата в нашата община стартира успешно и резултатите са налице. Преди броени дни проведох среща с живущи в други многофамилни жилищни сгради и ги приканих да предприемат необходимите стъпки за кандидатстване, като им обещах пълно съдействие от страна на общината. Бяха представени и разяснени подробно новите критерии за оценка, както и настъпилите изменения в насоките за участване. 102Какви мерки взимате за подобряване на образователната инфраструктура преди първия учебен ден? Състоянието й е сравнително добро и това създава нормални условия за ефективен учебно-възпитателен процес. Извършват се нужните текущи ремонти и хигиенизиране на всички учебни заведения преди 15 септември – обновяване на покриви, фасади, кабинети и благоустрояване на дворовете. Предвижда се основен ремонт на училището в с. Черни Вит със средства от Министерството на образованието и науката. За тях кандидатствахме по проект за оптимизиране на училищната мрежа в общината и вече получихме сумата от 130 хил. лв. Приключва обследването на всички детски площадки, включително в учебни и детски заведения, с оглед осигуряване на безопасни условия за ползването им и осъществяване на необходимите дейности за освежаване и частични ремонти. Както вече споменах, предстои подаване на проектно предложение за финансиране на дейности по строителство и реконструкция на ПГГСД „С. Младенов“ и кандидатстване с проект по подмярка 7.2 на ПРСР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на СОУ „Г. Бенковски“ и детска градина „Изгрев“, с. Глогово. Как се развива туриз­мът в района? Това, което привлича посетители в нашата община, са прекрасните природни дадености, благоприятният климат, богатото културно-историческо наследство, разнообразният избор от места за настаняване, доброто обслужване, възможностите за различни атракции. Най-популярните обекти са Гложенският манастир, Градският исторически музей – Тетевен, местността Костина в с. Рибарица, параклисът „Покров Богородичен“, който се намира над с. Бабинци, и повечето от туристическите маршрути в района. Особено посещавано е трасето до водопада Скока в местността Козница в Тетевен. В нашата община има още много красиви места и обекти с историческо и природно значение, които могат да очароват туристите и които за съжаление не са толкова попу-лярни. Освен разработване и доразвиване на вече утвърдените дестинации – Тетевен и Рибарица, искаме да популяризираме и по-неизвестни места, като Черни Вит, Голям извор, Васильово, Дивчовото, Бабинци. В общината съществуват отлични предпоставки за развитие на селския туризъм – съхранена природа, традиции, обичаи, занаяти и фолклор. Предвиждаме реализиране на редица проекти, които да подпомогнат сектора в района. Основните предложения са за подобряване на туристическата инфраструктура в населените места, както и за реконструкция, консервация, реставрация на обекти с историческо и природно значение. В момента се изготвят проекти за ремонт на Гложенския манастир, на манастира „Св. Илия“ в Тетевен, на старата църква в Гложене. Предвижда се обновяване на част от уличната мрежа в Голям извор и Рибарица чрез ПРСР. Три от читалищата в общината също подготвят проекти за обновяване на читалищните сгради. Не по-маловажни са и идеите за създаване на нови туристически атракции – празници, фестивали и др., за осигуряване на по-добри условия за провеждане на различни събития – закупуване на сцена, изработка на костюми и др. През 2016 г. вече се организираха мероприятия, които са нови и се провеждат за първи път в общината: Празникът на виното – в средата на февруари; Дните на европейските художествени занаяти – в началото на април; Празникът на тетевенската саламура – за първи път на 25 юни т.г., предизвика изключителен интерес. Амбицията ни е той да стане ежегоден. Тази година можем да се похвалим с един добър туристически сезон, за който работихме усилено. За да се утвърди Тетевен като перспективна дестинация, е необходимо ефективно партньорство между общината и всички заинтересовани страни – собственици на хотели, неправителствени организации, местни инициативни групи, читалища, общинския детски комплекс, Планинската спасителна служба, агенции и др. На този етап имаме създаден ефективно работещ Консултативен съвет по туризма, който провежда чести работни срещи и обсъжда всички проблеми. Какво правите за привличане на нови инвестиции? До момента общината не е имала ясна визия за дейностите и мерките за поощряване на предприемачите от района. Изготвяме проект на наредба за насърчаване на местните инвестиции, която ще регламентира реда и условията за прилагане на насърчителни мерки към бизнеса. Имаме намерение на официалната интернет страница на общината да публикуваме приетия от ОС списък на терени – общинска собственост, които ще се продават и отдават за ползване по преференциалния ред, определен със Закона за насърчаване на инвестициите. Ще отделим и специално място за бизнес каталог и реклама на местни фирми на новия сайт на Тетевен. Заедно с това стартирахме процес на приватизация на общинската фирма „Чет­пром“ ЕООД във връзка с депозирани намерения от двама потенциални инвеститори. Инвеститорите отиват там, където има изградена инфраструктура. Радвам се, че АМ „Хемус” е наистина приоритет за нашето правителство. Нейното изграждане е основна предпоставка за съживяване на икономиката, възможност компаниите да обърнат поглед към нашите общини, да влагат средства и да разкриват работни места. Само това ще даде основание на хората, които са напуснали родните си места, да се върнат тук. Наскоро участвахте в Седмата среща на градовете и регионите в Братислава. Какви са новите приоритети на местните власти? На този форум бяха представени приоритетите на Словашкото председателство на Съвета на Европейския съюз и предизвикателствата пред местните и регионалните власти по отношение на инвестициите в инфраструктурата и предприемачеството. Специално внимание беше отделено на различията в инфраструктурата като източник на териториално неравенство и на необходимостта за изграждане на добри партньорства във всички сектори. В пленарния дебат беше направен преглед на съществуващите европейски финансиращи програми, които имат за цел да се отключи инвестиционният потенциал на европейските градове и региони. Гледайки напред към реформа след 2020 г., дебатът определи начините за опростяване на европейските инструменти, предложи решения за насърчаване на синергията между частните и публичните инвестиции и за създаването на устойчив растеж. Европейската среща на високо равнище на градовете и регионите прие Братиславската декларация, в която призовава Европейският съюз (ЕС) да обърне внимание на тревожния спад на публичните инвестиции, за да се справи с нарастващите регионални различия, да подпомогне устойчивия растеж и да възстанови доверието на гражданите. Как протича взаимодействието Ви с Камарата на строителите в България? Аз и преди съм казвала, че за съжаление област Ловеч попада в най-бедния регион в ЕС – Северозападна България. Освен всичко друго това означава, че не се строи. Именно затова и Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради се приема от бранша като възможност за осигуряване на работа на фирмите от региона. В началото на мандата направих работна среща в общината с компании от сектора и ги уведомих за бъдещите ни инвестиционни намерения. За мен е важно местните дружества да участват в реализирането на тези инвестиции. Разбира се, всичко това може да стане при стриктно спазване на Закона за обществените поръчки и останалите нормативни документи в бранша.