Кочериново – на път за Рилския манастир

Екатерина Баханова, гл. архитект на общината: Търсим балансиран подход при строителството на важните инфраструктурни обекти

Прочетена: 220

Георги Сотиров

Регионът на община Кочериново е интересен в много отношения. Във всички населени места още през XIX в. са изградени църкви, което говори за богатата духовност и култура на местните хора.

Следи от времето на неолита са открити край с. Мурсалево. Там се намират останки от селище с елементи на урбанистична планировка. Край с. Цървище е открита пещера, за която също има сведения, че е обитавана от праисторически времена.

Околностите са пълни с останки от древни строежи, културни и исторически паметници. След направените разкопки са открити златни, сребърни и медни византийски, римски и български монети, глинени съдове и други артефакти. В с. Пороминово са намерени части от тракийско светилище, за което се предполага, че е построено в чест на бог Сабазий. Археологически находки са открити и край с. Стоб. Те представляват културни пластове, съдържащи керамика от елинистичната епоха и уникална келтска керамика.

На територията на общината някога е имало 12 тракийски некропола. Към момента са извършени разкопки само в района на Кочериново и с. Драгодан. Намерените в тях златни и сребърни апликации, съдове, украшения, инструменти и др. говорят за развитите бит, поминък и култура на древните тракийски жители по тези земи.

Старо селище, станало известно в историческите документи като предшестващо Кочериново, но с изместена локация, е Крашево.

След Освобождението през територията на общината преминава границата между Княжество България и Източна Румелия, като граничен пост е бил разположен там, където днес е мостът над р. Рилска между Кочериново и с. Бараково.

Такава е историята, а за днешния ден на общината четете в интервюто с гл. архитект на Кочериново – Екатерина Баханова.

Екатерина Баханова, гл. архитект на общината: Търсим балансиран подход при строителството на важните инфраструктурни обекти

Г-жо Баханова, да си главен архитект на община, в която приоритетно се развиват отрасли на икономиката, като селското и горското сто­панство, дърводобива и дървопреработването, селския и екотуризма, хотелиерството, предполага и особена отговорност – изготвянето на ПУП, разрешителни за строеж. Как минава един Ваш ден?

В повечето случаи работата е свързана с преглеждане на технически и строителни книжа и преписки. Освен това се налага да се координира дейността на служителите от отдел „Устройство на територията, строителен контрол, благоустрояване и управление на проекти“. Законодателството непрекъснато търпи промени в посока прехвърляне на правомощия към местните власти. Но делегирането на задължения не е обезпечено с допълнителен финансов, кадрови и административен потенциал. Всички тези особености налагат значителни усилия да се разглеждат конкретните технически документации, да се следи оказването на административни услуги, свързани с устройството на територията, както и да се разпределят задачите в екипа. Реализирането на различните инфраструктурни проекти е свързано с необходимостта от перфектни планиране, организация, координиране и контрол на изпълнението.

Кои са най-важните аспекти от Общинския план за развитие?

Общинският план за периода 2014 – 2020 г. е съобразен с Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г., както и с други документи за планиране. В тях се залагат принципи за устойчиво развитие на градската среда, балансирано териториално развитие, както и развитие на техническата инфраструктура като средство за постигане на икономически растеж. В този аспект по-малките общини имат много какво да изграждат, защото без строителство на съответната инфраструктура всички останали задачи в програмите им не могат да се реализират или ще се осъществят само частично. Сред основните ни цели са: конкурентоспособна икономика, туризъм и иновативни решения; комплексно развитие на инфраструктурата и жизнената среда; подобряване качеството и стандарта на живот.

Реализацията им няма как да стане без съответното строителство на обекти, които да послужат като катализатор за последващи позитивни промени и в средата, и в икономиката, и в демографско отношение. Предвижданите по бюджет годишно средства за строителство, т.нар. капиталови разходи, са малко спрямо необходимостта от качествена промяна на градската среда. Затова в повечето случаи се разчита на финансиране от европейските програми, но процедурите по тях често са продължителни и тежки. Особено трудно е поддържането на инфраструктурата – пътища, мостове и др. по-значими съоръжения, защото строителството им или ремонтът надхвърлят неколкократно бюджета на общината.

За тази година смятаме да финализираме приемането на ОУП, защото без него повечето инициативи са обречени на трудоемки и противоречиви процедури. Той ще позволи да се създаде цялостна концепция за бъдещо строителство и развитие.

Освен града общината включва и 10 села. Как живеят хората там?

Днес на територията ни има единадесет селища – селата Стоб, Пороминово, Бараково, Мурсалево, Боровец, Бураново, Крумово, Драгодан, Цървище и Фролош, а Кочериново е общински център. Населението е около 5 хил. души. Повечето от тях са съсредоточени в 5 селища, разположени на изток от р. Струма. Останалите села са с влошена демографска характеристика, а инфраструктурата беше занемарена десетилетия наред. Решаването на проблемите при тях е сложно, защото, от една страна, без инфраструктура е трудно каквото и да е развитие, а от друга – скъпоструващо строителство за населени места с под 100 души население винаги буди съмнения за неудачно разходване на средства.

В същото време районът е подходящ за селски и екологичен туризъм и трябва да се търси балансиран подход при изграждането на съоръжения, които да са в основата на икономическия растеж и съживяването на селата.

Освен от близостта до Рилския манастир потенциалът за развитие на туризъм в община Кочериново се обуславя и от наличието на исторически и природни забележителности. Една от най-атрактивните е феноменът Стобските пирамиди. Как се отразява това на поминъка на хората?

Много са предпоставките, които създават добри условия за развитие на туризма. На територията на нашата община е създадена защитена зона по „Натура 2000“ за опазване на животински видове и техните популации – бял щъркел, ливаден дърдавец, червеногърба сврачка. Територии около селата Драгодан, Боровец, Крумово и Бураново влизат в съседна зона, където предмет на опазване са ловен сокол, скален орел, сокол скитник, градинска овесарка, сирийски пъстър кълвач, планински кеклик, осояд.

Един от най-популярните туристически обекти в България, намиращи се в нашата община, са Стобските пирамиди. Те представляват скално-земни образувания в югозападната част на Рила, източно от с. Стоб. Това рядко природно явление е резултат от ледниците, които някога са покривали Рила планина. Повечето от тях имат форма на конус, който завършва с каменна шапка. Обагрени са в ръждивокафяво, червеникаво и тъмножълто, което им придава колорит. Част от образуванията са покрити с големи скални блокове, като някои са с размери 120 на 80 см. В процес на бавно формиране са и малки пирамидални образувания и по съседните склонове. През 1964 г. Стобските пирамиди са обявени за защитен природен обект. Кочериново и околностите му са известни и с многото гнезда на бял щъркел, дали основание за Кочериново да се нарича „града на щъркелите“.

С оглед на екологичната обстановка през последните години се засилва търсенето на имоти предимно за жилищно строителство. Налице е и по-ограничен интерес към възможността за изграждане на семейни хотели, къщи за гости и др., но тази тенденция все още е в начален етап. За популяризиране на туристическия ресурс общината участва в проекта „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“.

През територията на Вашата община минава р. Струма, характеризираща се с пълноводие по време на топенето на снеговете в планините, както и по време на пролетните и есенните валежи. Каква вода пият хората? Достатъчна ли е? Как са решени проблемите с чистотата?

Община Кочериново е разположена от двете страни на средното течение на р. Струма и долната третина на р. Рилска. Високите води на реката създават проблеми с нарушаване на предпазните диги и заливане предимно на земеделски площи, както и унищожаване или увреждане на различни обекти – напоителни съоръжения, прагове и др., което в отделни случаи създава опасности за мостовите съоръжения.

Цялата тази проблематика е невъзможно да бъде разрешена без концепции за справяне с проблемите на национално ниво и съответното финансиране. Прехвърлянето на отговорности на общините с крайно ограничени бюджети на огромни разходи за подобна инфраструктура е неудачно и не съдейства за доброто поддържане на речните басейни и съоръжения. Това е изключително отговорна задача, за да се губи тя някъде из дебрите на бюрократичните срокове и неуредици или междуинституционалните спорове.

По отношение на водоснабдяването проблемите на общината са решени до определена степен преди няколко години с изграждането на нов водопровод от Рила планина до Кочериново, който захранва и други селища.

Нерешените въпроси са свързани със старата вътрешна мрежа, недостатъчния обем на резервоарите, честите аварии и режими, особено през летния и есенния сезон. Освен това непрекъснатите нормативни промени относно собствеността на ВиК съоръженията, прехвърлянето им и нерешените задачи между общини, ВиК дружества и ВиК асоциации не съдействат за бързо и ефективно разрешаване на възникнали проблеми в полза на населението.

На моменти ситуацията с водоснабдяването в определени селища става критична, но правомощията на общината относно справяне с въпроса са почти нищожни.

За чистотата и свързаното с нея третиране на битовите отпадъци се работи в две направления. От една страна, Кочериново е член на сдружение, което работи по изграждане на модерно депо за битови отпадъци край Благоевград, където третирането ще бъде съобразно европейските норми и стандарти. От друга, в момента сметосъбирането и сметоизвозването се извършва от външен изпълнител по реда на Закона за управление на отпадъците, като се стремим услугата да бъде на съответното добро равнище.

С оглед на изминалата зима считам, че въпреки тежките условия през последните месеци пътната ни мрежа бе в относително добро състояние. Но поддържането на инфраструктурата в планинските и полупланинските райони е изключително трудно. В нашата община са съсредоточени предостатъчно такива зони и проходимостта често е поставена на изпитание.

Какви са проблемите на подземната инфраструктура в общинския център. В селата? Как отвеждате отпадъчната вода?

Дълго време въпросът с отпадъчните води не бе решен, като съществуваше само един канализационен колектор по главния булевард. Той обаче не включваше всички квартали на града. В отделни села имаше и частично изградени колектори в ограничени зони. Пречиствателни станции липсваха, като бе налице само една – на закрито предприятие, но тя бе наследена във функционална невъзможност за експлоатация.

В този аспект през последните години се направи много, като се изградиха нови колектори за отпадъчни води в двете най-големи села на територията на общината – Стоб и Мурсалево. На двата колектора са построени и локални пречиствателни станции.

Продължаваме да работим в още три направления: обхващане на общинския център на 100% от колектор за отпадъчни води; изграждане на колектори в останалите по-големи села и проучване на възможността за изграждане на колектори в селищата на запад от р. Струма със строителство на нова ПСОВ.

Разкажете повече за грижата на общината за социалната и образователната инфраструктура.

Без грижа за наличната инфраструктура и изграждане на нова е невъзможно бъдещото ни развитие и спиране на отрицателните тенденции в демографски план, които са характерни за цялата страна. По тази причина е направено изключително много през последното десетилетие.

Напълно реновирани са читалищните сгради в общинския център и в с. Пороминово. Изградени са нови площадни пространства в града и в селата Стоб, Мурсалево и Пороминово. Направихме всичко необходимо чрез инвестиране в образователната инфраструктура да запазим образованието като приоритет в бъдещото развитие на общината. В СУ „Христо Ботев“ учат деца и от съседни общини. Училището е напълно реновирано и са приложени мерки за енергийна ефективност. Изградена е спортна площадка с изкуствено тревно покритие. С интересната си архитектурна визия гимназията е една от емблемите на Кочериново.

Частични мерки за подобряване на средата са приложени и в детските градини. Няколко нови площадки са реализирани в града и в с. Бараково, където е изградено и футболно игрище с изкуствено покритие. Предстои откриването на ново помещение, в което част от хората с увреждания ще могат да получават адекватни социални и медицински грижи, както и подпомагане относно административни услуги.

Работите ли по проекти с европейско финансиране, свързани със строителство и благоустройство в района?

Всички проекти в общината са реализирани благодарение и на специалистите, работещи в сферата на проектирането, строителството, строителния надзор. Част от по-значимите, само за последните години, са „Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура“, както и изграждането на „Канализационна мрежа на с. Мурсалево“, на „Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води в с. Мурсалево”, на „Модулна ПСОВ с довеждаща инфраструктура и заустване” в с. Стоб и др.

Беше направена „Ревитализацията на градското площадно пространство“ в с. Пороминово. Изградихме екопътека до Стобските пирамиди за хора в неравностойно положение.
Скоро ще работим за подобряване на градската среда и инфраструктурата, за реновиране на парка и на водопроводната мрежа в Кочериново, както и на канализациите на с. Пороминово и на с. Стоб (второстепенна мрежа).

Какви са възможностите за професионална реализация на хората?

Възможностите за професионална реализация на хората в малките общини винаги са били предизвикателство пред администрациите. В нашата община липсват големи структуроопределящи предприятия, като икономическият сектор се формира от производство и преработка на селскостопанска продукция, дребни и средни производства на хранителната промишленост – млечни и месни продукти, хляб и др., дърводобив и дърво­пре­работване, туризъм и хотелиерство. Преминаването през общината на международни пътни и железопътни артерии, както и по-благоприятната цена на имотите и работната ръка в сравнение с областните градове и столицата благоприятства изнасянето на производства или услуги от по-големите градове към нея.

С подобряване на инфраструктурата, развитие на туризма, запазване приоритетния статут на образованието и културата, както и административния капацитет на служителите на необходимото ниво считам, че възможностите за реализация ще бъдат значително повече.

Преминаването на АМ „Струма“ през нашата територия и изграденият пътен възел също ще допринесат за раздвижване на пазара на работната сила.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 21.03.2017. Категория Новини, Общини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.