Общини

Инвестират 100 млн. лв. в 84 км газопроводи

Чрез метода на публично-частното партньорство с общината  фирмата на „Овергаз Инк” АД – „Овергаз Запад”, е предложила да газифицира Видин и района. Имаме готовност за разработване на проект „Газификация на община Видин”, както и да направим предварителните проучвания за това, пише в писмо за инвестиционните намерения на фирмата изпълнителният й директор Сашо Дончев.
Стартирането на проекта ще предостави възможност за откриване на нови работни места, което в кризата е от съществено значение за града.
На последното си заседание общинският съвет във Видин даде съг-ласието си градът да бъде снабден с природното гориво от „Овергаз Запад”.
Фирмата притежава лицензии за разпределение на природен газ, обществено снабдяване от краен снабдител. Нейно дело е газификацията на градовете Кюстендил, Монтана, Мездра, Петрич, Банско и Разлог.
Проектът за газификация предвижда изграждането на 84 км газоразпределителна мрежа и газифициране на 10 700 броя потребители в стопанския и битовия сектор. Стойността му се изчислява на около 100 млн. лв. Най-близката точка, от която трябва да тръгне газопреносната мрежа на Видин, е град Монтана.
След газификацията се очаква намаление на общото количество емитирани вредни и парникови газове с 34 300 тона годишно, а намалението на емисиите на киселинните оксиди да е с 3000 т годишно. Ще се избегне отделянето на 245 тона прах годишно и емитирането на 39 кг тежки метали, твърдят експертите.
Срокът за реализация на проекта е две години.