Община Плевен – индустриален и търговски център в Северна България

Прочетена: 265

Мартин Славчев

Община Плевен е разположена в сърцето на Дунавската равнина в Северна България, което определя значението й като важен административен, икономически, транспортен, газоразпределителен, политически и културен център.

Плевен е седмият по големина град в България. Намира се на 170 км от столицата София, на 320 км от Черноморския бряг, на 30 км от река Дунав, на 130 км от Дунав-мост и на около 70 км от Стара планина. До града се достига по първокласен път Е83 София – Варна, по второкласния II-34 Никопол – Плевен, както и по II-35 Ловеч – Плевен. Достъпът по р. Дунав се осъществява чрез ферибота Турну Мъгуреле – Никопол, отстоящ на 57 км, и пристанище Сомовит – на 31 км от града.

Плевен е земеделски, индустриален и търговски център с диверсифицирана икономика, включваща големи производствени предприятия в областта на тежката промишленост и малки и средни – от леката.

Арх. Невяна Иванчева, зам.-кмет на община Плевен с ресор „Териториално развитие“: Работим добре с Областното представителство на КСБ

В момента текат обществени поръчки за избор на проектанти на няколко инвестиционни проекта

Арх. Иванчева, участвахте в работна среща с ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ). Какви са Вашите впечатления и кои бяха основните теми, които дискутирахте?

Освен състоянието на строителния бранш в общината най-съществените въпроси се отнасяха до Закона за обществените поръчки (ЗОП) и проекта за изменение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), с който се предлага промяна на чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

Какво включва инвестиционната програма на общината в сферата на строителството до края на годината и за следващата 2019 г.?

Заедно с основните и текущи ремонти на улици, пътища, сгради и инфраструктурни обекти голям дял в инвестиционната програма сме отделили на проектиране във връзка с бъдещи намерения. На етап предварителен проект са изработени общите устройствени планове на общината и на град Плевен. В момента се провежда съгласуването им с централните и териториалните администрации и специализираните контролни органи.

Текат обществени поръчки за избор на проектанти на няколко инвестиционни проекта, най-важните от които са: преустройство и основен ремонт на бившия хотел „Сторгозия“ в многофамилна жилищна сграда, която ще бъде използвана за нуждите на общинския жилищен фонд; консервация, реставрация и експониране на параклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец“; основен ремонт, консервация и реставрация на паркова среда и огради на музей „Освобождението на Плевен 1877 г.”; основен ремонт на подход и пешеходна улица „Ген. Скобелев“ до входа на „Скобелевия парк-музей”.

Сключен е договор и е в ход проектиране на „Основен ремонт на пл. „Свобода” и пешеходна улица „Васил Левски” от пл. „Свободa” до пл. „Стефан Стамболов”. Предстои подписването и на контракти за проектиране на „Фасадна консервация, реставрация и ремонт на покрив на Регионален исторически музей” и „Ремонт – интериор и обзавеждане на заседателна зала на Община Плевен”.

Предстои да обявим обществени поръчки за „Проект за основен ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност, достъпна среда и нова навесна конструкция на „Автогара Плевен” и за „Проект за основен ремонт и преустройство на сгради на бившата ветеринарна лечебница в „Приют за безстопанствени кучета“ – Плевен”.

Имаме одобрени проекти за „Площадка за скейтборд” и „Укрепване на Художествена галерия „Илия Бешков”, за които след осигуряване на средствата ще се пристъпи към избор на изпълнител.

Разкажете за изпълнението на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”. Какви други интересни обекти с в ход?

Той започна на 16 декември 2016 г. и ще завърши на 16 юни 2019 г. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 2020”) и обхваща 30 отделни обекта, всеки със самостоятелно строително разрешение – „Градска среда“, „Градска градина”, „Водна каскада”, „Площад Стефан Стамболов”, 4 пешеходни и 1 пътен мост, 5 детски площадки, 16 улици и 1 пътен надлез. В процес на строителство са 16-те улици и пътният надлез. Останалите обекти вече са реализирани.

За „Градска градина” и „Водна каскада” строителните площадки се откриха на 16 май 2017 г., а за площад „Стефан Стамболов” – на 17 май 2017 г. Изпълнител на „Градска градина” е Обединение „Градска среда”, в което са „Трейс Груп Холд” АД и „Инфрастрой” ЕООД. Обектът беше завършен на 1 ноември 2017 г. Стойността е 1 806 397,60 лв. с ДДС. „Водна каскада” се реализира от „Интегрирани строителни системи” ЕООД и приключи на 12 октомври 2017 г. Стойността му е 2 427 229,97 лв. с ДДС. Площад „Стефан Стамболов” бе възложен на „Инжстрой” ЕООД и завърши на 13 септември 2017 г. Инвестицията е 6 202 071,94 лв. с ДДС.

В ход са строително-монтажните работи по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, който се осъществява по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”. Това е първият мащабен воден обект, в който се обединяват усилията на две общини. Стойността му е 117 150 300,52 лв., като безвъзмездната финансова помощ възлиза на 87 911 636,37 млн. лв.
На 20 юни започна изпълнението на ремонт и обновяване на сградата на Математическа гимназия „Гео Милев” на стойност 800 000 лв. Средствата бяха отпуснати през 2016 г., но поради тромавите процедури по обжалване и понеже дейностите могат да се извършва само в извънучебно време, ремонтът започва едва сега.

На заседанието си на 20 февруари Управителният съвет на Проект „Красива България” към Министерството на труда и социалната политика одобри депозирания от община Плевен проект „Фасадна реставрация и подмяна дограма на Центъра за подпомагане на личностно развитие – ЦРД, гр. Плевен, ул. „Дойран” №79“. Проекто-сметната документация за ремонт на бившия Център за работа с деца е на стойност 286 667,00 лв. Собственото участие на общината възлиза на 59%, или 169 134,00 лв. Избран е изпълнител и предстои реализацията.

Как протича изпълнението на строително-монтажните работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Плевен?

Три жилищни сгради вече са готови, а други 10 предстои да бъдат въведени в експлоатация. В процес на изпълнение са още 4. За 9 сгради се сключват договори за инженеринг, включващ проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР. Разглеждат се оферти в процедура за обществена поръчка с предмет: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР” за 4 блока.

Кои пътища имат нужда от ремонт?

Всички общински пътища на територията ни имат нужда от ремонт. В класификатора на общинската мрежа са включени 18 пътя с обща дължина 147,230 км. Ежегодно след преценка на състоянието се изпълняват СМР на някои от тях. Това става в рамките на одобрените от Общински съвет Плевен финансови средства и след провеждане на процедура за избор на изпълнител.
С приоритет е поддържането на настилката. Прави се предимно запълване на опасни дълбоки дупки и изкърпване на асфалтовата настилка. Размерът на финансовите средства е крайно недостатъчен за поддържане на общинските пътища в добро експлоатационно състояние – цялостна подмяна на асфалтобетоновата настилка в по-големи участъци, почистване на банкетите от тревна и дървесна растителност, възстановяване на маркировка и знаци.

Какво е състоянието на образователната инфраструктура?

На 3 октомври 2017 г. беше подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”, процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ по „ОПРР 2014 – 2020”. Стойността му е 10 223 215,88 лв., които са на 100% от оперативната програма. Встъпителната пресконференция по проекта беше на 26 юни 2018 г. Срокът на изпълнение е 3 април 2020 г.

Планираните дейности са част от политиката за устойчиво градско развитие и на одобрената програма на община Плевен, включващи допустими мерки по инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”. Те се отнасят за обекти, разположени на територията на публичната и социалната зона за въздействие, определени в „Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Плевен“. Проектът предвижда интервенции, свързани с въвеждане на мерки за енергийна ефективност, дейности по ремонт и реконструкция на сградите и на прилежащите им дворни пространства за 9 обекта на образователната инфраструктура, разположени на територията на две от зоните за въздействие от „Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Плевен“ – социалната и публичната зона. Ще бъдат обновени сградите и дворните пространства на НУ „Христо Ботев” и ОУ „Климент Охридски”, на детските градини „Ралица”, „Юнско въстание”, „Щурче”, „Калина”, „Теменуга” и „Дружба” и на детска ясла „Гергана”.

Предвидените мерки постигат интегрирано въздействие и синергичен ефект чрeз реализирани в миналото проекти, както и чрез мерките и дейностите по другите проекти, част от инвестиционната програма на общината, касаещи интервенции върху градската среда, социалната и културната инфраструктура, развитието на интегриран градски транспорт. Осигуряването на подходяща и рентабилна инфраструктура, съобразена с настоящите и бъдещи изисквания, ще допринесе и за по-доброто качество на живот и социална интеграция.

Как се развива туризмът на територията на общината?

Със своята многовековна история Плевен е запазил и до днес богатото си културно-историческо наследство. Тук през вековете са процъфтявали най-различни култури.

Градът предлага на своите посетители голямо разнообразие от музеи и забележителности – Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”, Регионален исторически музей, крепост Сторгозия, Военноисторически музей, Художествена галерия „Илия Бешков”, Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев” и др. Общината отчита ръст на посещаемостта на културно-историческите обекти и спрямо това туристическият данък се е увеличил с близо 2%.

С популяризирането и активното участие в международни и национални борси интересът към община Плевен нараства. Има създаден консултативен съвет по въпросите на туризма, който спомага за увеличаване на разпознаваемостта на общината, както и създаването на устойчив позитивен имидж. През последните години сериозно се работи и по проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт”.

Привличате ли външни инвеститори?

На 19 октомври 2017 г. крупната немска компания „Леони” – утвърден производител и доставчик на компоненти за автомобилната индустрия, представи дейността на фирмата в Плевен.

Проведе се среща на мениджъри от „Леони” с кмета на община Плевен Георг Спартански и с ръководители на местни институции. В зала „Катя Попова” се състояха две презентации на „Леони” с участието на представители на Бюрото по труда – Плевен, и граждани с цел привличане на интереса им към фирмата като потенциален работодател. Немската компания стартира и мащабна информационна кампания в местни и национални медии за популяризиране на дейността и намеренията си.

След две години на проучвания и многократни посещения в България „Леони” в крайна сметка избра Плевен за новия си завод. Инвестицията ще бъде около 32 млн. евро и ще осигури над 2000 работни места, което се очаква да раздвижи икономиката на региона като цяло. Заводът ще бъде отворен частично до края на тази година, а през 2020 г. ще заработи на пълен капацитет. Изграждането му ще започне през есента на 2018 г., като половината от предвидената сума ще бъде инвестирана в строителство, а останалата е за машини и оборудване.

Как работите с Областното представителство на КСБ в Плевен?

Работили сме и продължаваме да работим добре в дух на сътрудничество с ОП на КСБ – Плевен, което се надявам да продължи успешно и занапред.

Какво ще пожелаете на жителите и гостите на Плевен?

На първо място им пожелавам много здраве, защото без него всичко губи смисъл. На второ, много успехи в това, което правят и което зависи от техния труд. Също така бих искала жителите на Плевен да проявяват разбиране към нашия екип, защото колкото и да ни се иска, каквито и усилия да полагаме, не можем да свършим всичко, което от много години чака да се случи, за един ден.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 23.07.2018. Категория Новини, Общини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: