Общини

Съветът по децентрализация обсъди стратегия и програма

На свое заседание през седмицата Съветът по децентрализация прие решение за приемане на Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2010–2013 г. Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева представи пред съвета актуализирания документ. Предстои той да бъде обсъден в Министерския съвет. Министърът на регионалното развитие и благоустройството и председател на съвета Росен Плевнелиев посочи, че е по-добре да „имаме една по-обикновена програма и тя да се изпълнява, отколкото една програма, разписана с много красиви фрази, но неизпълнима”. „Вие сте хората, които управлявате бюджети, услуги, хора. Работейки днес по тези конкретни мерки, които са разписани с отговорни институции и с определени срокове, вие ще ни помогнете да приоритизираме стратегическите цели”, каза още министър Плевнелиев. Сред приоритетите на програмата е прехвърлянето на публични услуги от централната към местната власт. Една от обсъжданите мерки е за увеличаване на предоставяните от общините услуги по устройство на територията и контрола в строителството. Това ще стане възможно с промените в Закона за устройство на територията, който цели ясно разпределение на отговорностите в тази област, каза зам.-министър Захариева. На местните власти ще се предоставят правомощия и по управление на хидротехническите съоръжения и поддържане на речните корита. По време на заседанието бяха обсъдени и вариантите за увеличаване на приходната база на общините и предоставяне на нови финансови източници. Една от дискутираните мерки е част от приходите от данъка върху доходите на гражданите да отиват в бюджета на общините. Във финансовото министерство вече е сформирана работна група, която работи по промените в Закона за местните данъци и такси. Друга обсъждана идея е да бъдат увеличени общинските приходи от концесионни договори чрез разширяване обхвата на общинските концесии и увеличаване на приходите от държавни концесии на местните власти. С промени в Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост се предвижда да се облекчи процедурата по прехвърляне на имоти – държавна собственост на общините.