СЪЕДИНЕНИЕ пази спомена за обединението на България

Прочетена: 483

Георги Сотиров

Съединение е град в Южна България, който се намира в Пловдивска област. Старото му име е Голямо Конаре, което има особено място в националната ни история и пази спомена за обединението на България. Неоспорим е приносът на хората от Голямо Конаре в Съединението на Княжество България с Източна Румелия през 1885 г.

Преди 134 години 400 родолюбци полагат клетва на централния площад, който преди се е наричал с простото име „Поляна“. Освещават знамето на Голямоконарската чета, ушито от Недялка Шилева-Чардафонова, и всички те, предвождани от Продан Тишков-Чардафон, се отправят към Пловдив, за да извършат историческото си дело. Конницата тръгнала на 5 септември 1885 г. от Голямо Конаре, а на 6 септември с помощта на пловдивския гарнизон България е обединена.

Не е случайно, че на 16 септември 1969 г. в с. Голямо Конаре е открит първият в България паметник на Съединението, селото е обявено за град и е преименувано на Съединение.

Кметът Атанас Балкански: Имаме изготвен работен проект за ПСОВ

Г-н Балкански, какъв е напредъкът на изпълнение на Общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 г. и по-специално частта, която е свързана със строителството?

Общинският план е, образно казано, огледало, което служи за установяване на проблеми в изпълнението на политиката за местно развитие. Той ни дава посоката за вземане на своевременни решения за нужните промени. На базата на социално-икономическия анализ още в началото на моя мандат ние формулирахме следната стратегическа цел: „Създаване на нови условия за подобряване на климата за развитие на местната икономика и физическата среда за живот на хората, съпроводени от повишаване на заетостта и доходите на населението”. Това предполага изграждане и развитие на ефективна административна среда с висок капацитет и институционална устойчивост, предоставяща услуги в подкрепа на гражданското общество, неправителствените организации и бизнеса.

Ръководството на общината продължава да работи активно заедно с местния парламент по пет основни приоритета: Постигане на устойчив икономически растеж чрез развитие на конкурентоспособна икономика; Развитие на диверсифицирана и устойчива местна икономика; Насърчаване възникването и развитието на бизнес на съвременно технологично ниво; Развитие на туристическия отрасъл, като алтернативен стопански сектор; Пазарно ориентирано селско и горско стопанство.

Дали сме успели? Това ще го кажат хората на предстоящите избори. Аз само ще спомена, че нашата относително малка община в близост до големите промишлени центрове Пловдив и Пазарджик успява в много отношения да е на равнището на своите съседи. Например ние имаме също много добре развита индустриална зона. Вие сам видяхте какво строителство се разгръща на тази територия. Местните се замогнаха и изграждат нови едно- и двуфамилни къщи. Дори в с. Любен успешно бе реализирано преустройството на стара родова къща и тя вече посреща туристи в т.нар. къща за гости.

Тук е мястото да споделя, че завършваме проекта „Преустройство на съществуващата сграда за нуждите на спортните обекти, спортните площадки и вертикалната планировка на СУ „Христо Ботев”. За изпълнението на това строителство от държавния бюджет ни бяха отпуснати 1 416 000 лв. С реализирането му не само ще се осигури обновена база с модерни спортни съоръжения, но и ще се подобри учебният процес.

Има ли други обекти от образователната инфраструктура, по които работи строителният бранш – реновират ли се сгради на училищата и детските заведения, изграждат ли се детски площадки?
На територията на общинския център функционират две училища – „Христо Ботев”, за което вече стана дума, и началното „Любен Каравелов”. Детските градини са три – в града и в селата Голям чардак и Царимир. В тези учебни заведения се отглеждат и възпитават 45 деца на яслена възраст, над 240 малчугани между 3 и 6 години, над 65 подрастващи в подготвителното обучение преди постъпване в първи клас и над 400 ученици от I до XII клас. Тези цифри са много красноречиви за нашия регион, който е много добро място за живеене и работа.

Всичките ни сгради от образователната инфраструктура са изцяло обновени и санирани, с подменена хидро- и топлоизолация. Основната – на СУ „Христо Ботев”, която е открита през 2011 г., изцяло отговаря на съвременните норми.

Още нещо – сградите от образователната инфраструктура са и газифицирани. В игралните кътове на детските градини са подменени различните по вид катерушки съобразно с изискванията на нормативите, а в яслената група в града предстои реализирането на мащабен проект за вертикална планировка.

С други думи – моят екип работи активно и за децата, които са нашата най-сигурна инвестиция за бъдещето.

Общината се намира в близост до трансевропейските коридори 4 и 8, а на територията й има 9 села. Какво е състоянието на пътищата към тези по-малки населени места, а и в тях самите?

Стратегическото развитие на нашата община се определя от близостта на автомагистрала „Тракия” и Пловдив. През нашия град минава и жп линията Пловдив – Панагюрище.

Републиканската пътна мрежа, основно третокласни пътища, с дължина над 50 км е в добро състояние. Но същото не може да се каже за общинските шосета. Те са към 35 км, основно са строени преди повече от 30 години и определено са с износена асфалтова настилка и с видими пътни деформации. Независимо от ограничените средства, с които разполагаме, се стараем ежегодно да ги поддържаме и изкърпваме. Тук няма да скрия, че имахме изготвени добри проекти за основен ремонт и рехабилитация на два общински пътя. За тях през 2018 г. кандидатствахме за финансиране по Програмата за развитие на селските райони, но обектите ни не бяха класирани.
Г

еографското местоположение на общината не предполага да имате проблеми с питейното водоснабдяване. Така ли е в действителност? Какво е състоянието на ВиК мрежата?

Да, определено имаме голям водосбор. Хидроложката система на общината се определя от р. Пясъчник и р. Потока. Постоянният дебит на двете реки се обуславя от значителните по площ водосборни области. Това дава отражение и на подземните води в близост до техните течения. Подземните ресурси върху по-голямата част от територията на общината са с постоянно водно количество. Поради това водоснабдяването на селищата се осъществява само от тях чрез тръбни и шахтови кладенци, разположени в терасата на р. Марица.

Лошото е, че тръбопроводите са с отдавна изтекъл амортизационен срок, те са етернитови, с компрометирани връзки между тях, което е причина за чести аварии и големи загуби на вода.

Техническите загуби в разпределителните мрежи са значителни и на места достигат до 70% от общото количество вода, която се подава на входа на системата. Към това трябва да добавя, че нямаме и Пречиствателна станция за отпадъчни води. Имаме изготвен работен проект за такова важно съоръжение, за което очакваме финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ („ОПОС 2014 – 2020“).

В населените места на общината няма и канализационна мрежа и при наличието на високи води през определени месеци на година живеещите изпитват определени затруднения – наводняване на дворове, приземни помещения и прочие. Вследствие на постоянно наводняваните участъци от урбанизираната територия на града възложихме изработването на инвестиционен идеен проект за „Аварийно изграждане на колектор за отвеждане на повърхностните води”, за чието строителство очакваме финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

В региона Ви няма промишлени замърсители, но това не е достатъчно за опазването на околната среда. Оползотворяват ли се битовите отпадъци в Съединение?

Това е много важна тема за кметския екип. 100% от населението е обхванато от системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на Регионалното депо за неопасни отпадъци край с. Цалапица. Ще допълня, че за подобряване на системата за сметосъбирането ежегодно чрез обществена поръчка подменяме и амортизираните съдове в селата и в общинския център. Имаме сключени договори за разделно събиране на отпадъци от опаковки, на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и на батерии и акумулатори.

Ежегодно общината участва и в кампанията „За чиста околна среда” на Министерството на околната среда и водите и на ПУДООС. Целта ни е да облагородяваме замърсени терени, да благоустрояваме и подобряваме облика на района чрез оборудване на детски площадки, монтиране на пейки и т.н. В тази връзка трябва да кажа, че след успешно класиране в конкурса „За чиста околна среда” получихме финансиране от ПУДООС за реализиране на два наши проекта. Първият е „Възстановяване и обновяване на екопарк-градина за отдих в с. Неделево“, а вторият – за подобен в с. Любен. Става въпрос за строителство на пързалки, беседки, люлки, монтиране на осветление, поправка на алеи и т.н.

Особена гордост за административния капацитет на нашата община е участието ни съвместно с ПУДООС в реализирането на „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци” по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Този проект има за цел намирането на работещи механизми за преодоляване на рисковете за човешкото здраве и околната среда от тези отпадъци чрез създаването на 5 пилотни центъра за събирането им в Шумен, Левски, Разград, Созопол и Съединение, както и мобилни събирателни пунктове за съседните на тях 17 общини. Голямата цел на проекта е изваждането им от общия поток на батерии, опаковки от препарати, стари лекарства, електрическо оборудване и др. През март т.г. след завършване на съответните СМР площадката в Съединение ще започне да функционира.

Внесохме и проектно предложение за „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „ОПОС 2014 – 2020“ в партньорство с община Стамболийски. Всички тези проекти са свързани със строителния бранш.

В заключение на този въпрос трябва да поясня, че предвиждаме изграждането на дъждовен колектор за отвеждане на повърхностните води по най-краткия път до прилежащата река. Миналата година в края на юни в резултат на интензивни валежи, измерени до 95 л/кв.м, в общината се създаде критична ситуация. Улиците бяха залети, а в южната част на общинския център се наводниха жилищата на хората. Искаме в бъдеще да нямаме такива проблеми.

Срещате ли трудности, свързани с миграцията, и има ли безработица в района?

Не мога да твърдя, че миграцията е някакъв проблем за нашата община. Нямаме и безработица, защото имаме развита икономическа зона. В нея са производство на опаковки за хранително-вкусовата промишленост, най-големите производители на ориз, които притежават най-модерната технология, производство на електронни компоненти, на растително масло, на фуражи и фуражни смески, на вино, продукти от грозде и спиртни напитки и т.н.

Селскостопанският облик на общината обуславя развитието именно на промишлени подотрасли, свързани преди всичко с преработката на продукцията и суровините на селскостопанското производство – производство на брашно и трици; на хляб и хлебни изделия; на трайни и малотрайни колбаси. За всичко това се изисква и неквалифицирана, и квалифицирана работна ръка. Работа има за всеки, който иска да се труди. И сме добро място за живеене, защото нямаме потенциални замърсители на въздуха.

Тоест растениевъдството е главният подотрасъл на нашите хора. На второ място е животновъдството, като на територията ни има няколко по-големи животновъдни и птицевъдни ферми. А през зимния сезон използването на екологично чистото гориво – газ за отоплителните инсталации, практически не създава замърсявания в приземния въздушен слой.

Язовир „Пясъчник” е обявен за място с международно значение за Рамсарската конвенция за влажните зони. Привлича ли този обект хората за отдих?

В териториалния обхват на общината попадат изцяло или части от четири защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”. Яз. „Пясъчник” и „Оризища Цалапица” са за опазване на дивите птици и съхранение на природните местообитания за представители на дивата флора и фауна.

В района на яз. „Пясъчник” са установени 146 вида птици, от които 44 са включени в Червената книга на България. Язовирът е отлично място за спортен риболов, излети и къмпингуване.

Как се грижи общината за младите хора? Имате ли достатъчна спортни площадки, фитнес на открито, и др.?

На този въпрос отговарям с удоволствие. Спортни площадки имаме в селата Царимир, Малък чардак, Неделево и Любен и в общинския център. Построихме 10 фитнес площадки, които са ситуирани във всяко от населените места на общината. Те са достъпни и за хора с увреждания. На дневен ред е изграждането и на стрийт-фитнес площадка.

Успявате ли да решавате проблемите на общината чрез програмите на ЕС?

Както споменах, през миналата година подготвихме и кандидатствахме с проекти за безвъзмездно финансиране по ПРСР и по „ОПОС 2014 – 2020“, които са в процес на оценяване. Те са свързани със „създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Имаме проект, който съответства на приоритетите на Общинския план за развитие и е свързан с „реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура” за около 977 800 лв.

Очакваме финансиране за обновяване на терени за обществено ползване, както и за реконструкция на съществуващи тротоарни площи в града.

Няма как да не споменем, че великият акт на Съединението от 1885 г. на Княжество България и Източна Румелия е събитие от национално значение в българската история, което до голяма степен се дължи на населението от Вашата община.

Абсолютно вярно. Позволете ми да припомня факт от нашата история, с който сме изключително горди. С указ №828 (Държавен вестник, бр. 68/29 август 1968 г.) Президиумът на Народното събрание признава за град Голямо Конаре, като се преименува на Съединение поради изключително активното участие на неговите жители в извършване на Съединението между Княжество България и Източна Румелия в 1885 г.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 28.02.2019. Категория Новини, Общини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: