Валентин Колев: Автомагистрала и нов мост над Дунав са ключови за стратегическата транспортна структура на региона

Прочетена: 111

Георги Сотиров

Г-н Колев, да започнем с един обзор на строителството като отрасъл и неговото развитие във Вашата област.

През изминалите години строителството, особено в областния град, бележи сериозен ръст, а новоизградените здания са все по-модерни като стил и, разбира се, енергийно ефективни. От друга страна по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради се обновиха 25 блока, а още два предстои да бъдат въведени в експлоатация в най-скоро време.

По различни европейски програми се преобразиха и голяма част от обществените постройки, в момента се работи на двете университетски болници „Канев“ и „Медика“, на Комплексния онкологичен център, сградата на Първа районна служба по пожарна безопасност и защита на населението и много други.

Особено внимание се отделя и на реновирането на множество детски градини, ясли и училища. Сред последните няколко проекта са въвеждането на мерки за енергийна ефективност в СУ „Панайот Волов“ в град Бяла, както и продължаващият ремонт на пет общински учебни заведения в Русе, включително и дворните им пространства. Стойността на последния проект е почти 12,5 млн. лв.

Ако трябва да характеризирате област Русе, на какво ще обърнете специално внимание?

Неслучайно нарицателното име на града е Малката Виена. Освен че е разположен по поречието на втората най-голяма река в Европа, той се характеризира с изключително бурно стопанско и културно развитие още от времето, в което е обявен за център на една от най-големите провинции на Османската империя, а именно Дунавския вилает. Това е причина множество европейски държави, като Австро-Унгария, Великобритания, Италия, Франция, Белгия, Холандия, Румъния, Испания, Гърция и Русия, да го изберат за седалище на своите дипломатически мисии. Което от своя страна освен силен икономически стимул се оказва сериозна предпоставка за утвърждаването и развитието на европейските ценности и култура в града.
Далеч не по-малко внимание трябва да се обърне на уникалната архитектура, която докосва по свой неповторим начин всеки посетител на прекрасния ни град. Шедьоврите са навсякъде и не бих си позволил да говоря за всеки от тях поотделно, защото темата е обширна.

Специално внимание бих искал да обърна и на една инициатива, която областните администрации изпълняват от няколко години – Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз. Всяка година темите са различни, като се определят с решение на Министерския съвет, а начинът, по който ще ги разгърнем, е наша отговорност. Напоследък ние акцентираме на разнообразни изложби, свързани както с историята и културата на региона, така и на Европа. Всяко от събитията се радваше на голям интерес.
Няма как да не се спомене и наличието на Русенския университет „Ангел Кънчев“, който е водещ за страната и привлича студенти от много държави от Европа и други континенти. Далеч не по-маловажно е и професионалното образование в региона, като в последните години се прави много и приемът бележи ръст.

Голямо предимство на областта е стратегическото транспортно положение.

Да, така е. Железопътният, шосейният и речният транспорт са на едно много добро ниво. На територията ни се пресичат два от деветте европейски транспортни коридора – №7 (Дунавската водна магистрала) и №9 (свързващ по суша Балтийско с Егейско море). През област­та преминават жп линиите Русе – Подкова и Русе – Каспичан, осъществяващи връзката между р. Дунав и Черно море. Тук е и първият мост, свързващ България и Румъния. За съжаление съоръжението вече трудно поема целия трафик, защото е построено през далечната 1954 г. и неговият капацитет просто не е адекватен на натовареността.

Използвам повода, за да отбележа, че за мен като представител на държавата е от особено значение изграждането на още едно такова пътно съоръжение именно при Русе. Очакванията на всички жители на об­ласт­та са през следващите години да се започне поетапно и строителство на автомагистралата, която да ни свърже с Велико Търново. По този начин ще успеем да затвърдим и развием стратегическото си транспортно положение на Балканите.

Важно е да се отбележи и наличието на функциониращо летище в непосредствена близост до града. То е първото и засега единствено общинско летище в България. Ползва се с лиценз за малки самолети.

Използват ли се пълноценно възможностите на реката като транспортна магистрала?

Дунав е изключителен ресурс, но предстои още много работа бреговете и прилежащите им райони да заприличат на тези, които сме виждали във Виена, Будапеща и др.

На реката трябва да се гледа като на предпоставка за развитието на града, защото тя представлява възможност както за превоз на товари и за връзка с всички 10 държави по поречието, така и за развитието на туризма.

Създаваната чрез Дунав свързаност е от особено значение за повишаване качеството на живот в цялата област. През последните години градът се обръща с лице към реката, като предстои завършването на проекта за обновяване и строителство на множество съоръжения. Те ще създадат нов облик на тези зони. И предвид обстоятелството, че грижата за здравето и сигурността на хората са на първо място, в момента в процес на реализация е проект, който предвижда изграждането на 3 аварийно-спасителни центъра – два у нас в Русе и Лом, и един на румънска територия – в Турну Мъгуреле.

Какво се промени в областта след присъединяването ни към ЕС?

Считам, че Европейските структурни и инвестиционни фондове са от изключително значение за развитието на всяка държава и регион. В крайна сметка нали това е целта – да се постигне един балансиран растеж в целия съюз и да се сведат до минимум различията както между отделните страни, така и вътре в тях. Като статистически данни мога да кажа, че по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ до март тази година са реализирани 88 проекта на обща стойност над 104,5 млн. лв. От тях 41 за над 41 млн. лв. са в сферата на подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия, а 17 за почти 19 млн. лв. са изпълнени по приоритета за енергийна ефективност в тях. Други 10 проекта за около 13 млн. лв. са за подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите, а 7 са за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия, като тяхната стойност е малко над 21,5 млн. лв. При това ползите за областта не се изчерпват само с тази оперативна програма…

По ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ са реализирани 4 проекта, от които 3 на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ и един на АПИ, а по ОП „Развитие на човешките ресурси“ в област Русе са изпълнени 102 проекта на обща стойност малко над 22,5 лв., като 5 от тях са за развитие на социалното предприемачество, 18 са за обучения и 22 са свързани с подобряването условията на труда. Що се касае до ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, то реализираните проекти за областта са 10 и са на стойност около 9 млн. лв.
Мисля, че изложените цифри са доказателство за резултатите от членството на България в Европейския съюз. Колкото до нашата област, тя винаги е посочвана като отличник в Северен Централен район. Лидери сме и в изпълнението на трансграничните проекти, но тук заслугата е и на колегите от съседно Гюргево, с които заедно полагаме всички усилия за развитието на общия еврорегион.

Как върви привличането на чуждестранни инвестиции, което е пряко свързано и с трудовата заетост?

На територията на областта създадоха свои предприятия водещи европейски фирми. Извън познатите ни Източна и Западна индустриални зони беше обособена нова такава с изградена инфраструктура, чиито терени са почти изцяло заети от инвеститорите. Сред големите са „Монтюпе“, „Вите Аутомотив“, „Ал филтър“ и др. Това предопредели овладяването на безработицата в последните години, като дори се стигна до обръщане на тенденцията, а именно – търсене на квалифицирана работна ръка. Ние реагирахме, като преориентираме учениците към паралелки, за които е предвидена дуална форма на обучение. Тази година прием е реализиран в 9 паралелки осмокласници, а обучението върви в още 19 специалности от IX до XII клас.

Да коментирате и състоянието на пътищата в областта. Животът в селата, благоустройството, водоснабдяването, канализациите…

Пътищата в областта се поддържат в добро състояние, като се полагат грижи за реконструкцията им, където се налага. Прави се и възможното за подобряване на инфраструктурата вътре в населени места, като постепенно и приоритетно се извършват ремонти на отделни улици или части от тях. Въпреки наличието на пътна свързаност, водоснабдяване и други комунални услуги в малките населени места те не правят изключение от общата тенденция за намаляване броя на живущите там.

Започва и реализация на голям проект за изграждане на канализация и пречистване на отпадните води в района на кварталите „Долапите“ и „Средна кула“ в град Русе.

Какви са възможностите за развитие на туризма тук? Областният център е известен със своите паркове и резервати. Уникалната архитектура също привлича посетители, но какво още може да се направи?

Усилията на местната власт са насочени към облагородяването на инфраструктурата за достъп от и до туристическите обекти, за развитието на алтернативни форми на туризъм, за обогатяването на културните календари на общините и за предоставянето на качествен и конкурентен туристически продукт.

Русе в своята неповторима централна част разкрива цял ансамбъл от архитектурни паметници, пренесли духа на величествената Западна Европа от края на XIX и началото на XX в. в сърцето на града. В областта съществуват два скални манастирски комплекса – единият е на територията на община Иваново, а другият „Св. Димитър Басарбовски“ – в община Русе. Иваново предоставя на своите посетители от близо и далече възможност да се докоснат до уникални скални стенописи и е сред 9-те обекта в България в списъка на ЮНЕСКО.

Червен е археологическо и културно-историческо селище с голям принос за изучаването на градоустройството на средновековните български градове и тяхната култура.

Беленският мост е забележително творение на майстор Кольо Фичето, който умело съчетава в строителството елементи на архитектурата и скулптурата.

Отчитайки даденостите и неоползотворените възможности, областната управа създаде работна група с представителство на всички пряко и косвено ангажирани в туристическия сектор, която има задачата да разработи проект за Стратегия за устойчиво развитие на туризма с хоризонт 2020 – 2030. Така чрез един иновативен подход на работа се цели да постигнем конкретен и работещ резултат. Стремежът е до 2030 г. област Русе да се утвърди като търсена туристическа дестинация в Долен Дунав.

Част от идентифицираните насоки за бъдеща работа включват създаване на нови музеи, на условия за речен туризъм, насърчаване на къмпингуването, създаването на механизъм за сътрудничество между общините. Работим и за интегрирани туристически продукти, регионален бранд и дигитализация на обектите чрез обща апликация, създаване на условия за велосипеден туризъм.

Като статистика мога да посоча, че с всяка следваща година се увеличава броят на местата за настаняване, като през август тази година на територията на областта са функционирали 53 хотела с общ капацитет малко над 2100 легла. По данни на Отдел „Статистически изследвания – Русе“ общият брой на реализираните нощувки е около 17 070, като от тях 10 413 са от български граждани, а 6 657 – от чужденци.

Накрая позволете ми да изкажа своята и на колегите благодарност за предоставената възможност от страна на уважавания от нас в. „Строител” за популяризирането на областта.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 30.10.2019. Категория Новини, Общини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: