Общини

Кметът на Троян Донка Михайлова: Продължаваме да бъдем общината с най-активна инвестиционна дейност в Ловешка област

Ще работим усърдно за строежа на нова Многофункционална спортна зала

Троян – динамично развиваща се туристическа и производствена дестинация

Г-жо Михайлова, в началото на 2021 г., като се обърнете назад, каква беше за община Троян изминалата 2020 г.? Как излизате във финансов план от тази трудна за всички година?

 Година, изпълнена с предизвикателства. В движение сменяхме приоритетите си. Още март-април изведохме на преден план здравето на хората и подготовката на лечебните заведения за ефективна грижа за болните от COVID-19. Успоредно с това търсихме бързи и адекватни на промените решения за подкрепа на бизнеса с цел опазване на работните места и доходите на съгражданите ни. Заедно с преференциите в наеми, такси, арендни вноски престроихме бързо и администрацията да поеме нетипични роли. Безплатно консултирахме бизнеса и готвихме проекти за финансиране по оперативни програми, организирахме събития с гарантирани пазари за занаятчиите. Рекламната кампания „За да остане Троян в сърцето ти“ привлече традиционни, а и нови туристи в общината.

В първите месеци на кризата бе трудно. Значително спадна събираемостта на местните данъци и такси. Редуцирахме разходите в бюджета. Съкратихме хора от администрацията. Но въпреки всички нови задачи и проблеми, с които се сблъскахме, община Троян съумя да се справи. При положение че през април м.г. имахме изоставане в приходите с 22% в сравнение с 2019 г., в края на 2020 г. постигнахме преизпълнение в събираемостта на местните данъци и такси. Влизаме в 2021 г. с преходен остатък от близо 10 млн. лв., от които с местен характер 7,4 млн. лв. Свободните средства, основната част от които влизат в капиталовата програма, са 1,7 млн. лв. Всички училища, детски градини и културни институции са с преходни остатъци, които позволяват да започнат 2021 г. без особени тревоги.

Като кмет на общината винаги съм държала изключително много на финансовата устойчивост. Това предполага развитие и грижа за хората, особено в кризисна ситуация като настоящата. А и ни дава спокойствие, че можем да посрещнем неочаквани разходи, които е възможно да възникнат през трудно прогнозируемата 2021 г. За деветте години, в които съм кмет на Троян, никога не съм допускала закъснение в разплащанията към изпълнителите.

[caption id="" align="alignleft" width="738"] Откриване на сградата на РУ на МВР - Троян, след изпълнение на проект за повишаване на енергийната ефективност[/caption]

Какви ключови проекти успяхте да реализирате през 2020 г.? Имаше ли такива, които се наложи да отложите поради променената ситуация в страната?

Използвахме времето на кризата много активно за подготовка на редица проекти, за които впоследствие получихме финансиране. Разбира се, някои дейности се наложи да ограничим, а изпълнението на други да забавим.

Приоритет за нас винаги е била базовата инфраструктура на общината. В последните години обновихме 85% от ВиК инфраструктурата на града. Общинското ВиК дружество ежегодно подменя водопроводи във всяко едно от населените ни места. В резултат чувствително намалихме загубите и поддържаме ВиК услугите на приемливи нива.

Основната ни задача през миналата година бе управлението на отпадъците. В първата фаза на пандемията започнахме изграждане на сепарираща и компостираща инсталация със средства от Оперативна програма „Околна среда“. Проектът приключва успешно през февруари. Със средства, осигурени от държавния бюджет, стартирахме изграждане на нова клетка на Регионалната система за управление на отпадъците, включваща общините Троян и Априлци. В края на 2021 г. ще имаме една модерна система за отпадъци, даваща сигурност на Троян и на Априлци за десетина години напред.

Изцяло ремонтирахме детската ясла в града със средства от общинския бюджет и от проект „Красива България“. Приоритет в капиталовата ни програма беше поддържането на уличната и пътната мрежа. Цялостно реконструирахме ул. „Захари Зограф“ в Троян с безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода. Реновирахме улици във всяко едно от 22-те населени места на общината.

След като в последните две години подобрихме енергийната ефективност (ЕЕ) на всички основни публични сгради в града, през 2020 г. обновихме и единствената несанирана държавна сграда – тази на РУ на МВР.

Имахме резултатно партньорство с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). При официално посещение на премиера Бойко Борисов бе дадено начало на работата по изграждане на пътна връзка между II-35 и III-357 в Троян. Проектът включва построяването на нов мост над река Бели Осъм, като съоръжението ще е с дължина 43,2 м. Изпълнението му е в резултат на подписано през 2017 г. споразумение между АПИ и община Троян. Работите са в напреднал етап.

В реализация е и реконструкцията на южния вход на града в посока Троянския проход, който беше в тежко експлоатационно състояние. През 2020 г. продължи реконструкцията на републикански път III-402.

Макар и със забавяне поради кризата, съумяхме да работим по реализиране на идеята ни за по-здравословно хранене на най-малките жители на общината. В края на годината изградихме общински оранжерии и засадихме първите зеленчуци, които ще ползваме за приготвяне на храната за детските градини. Поддържаме овощна градина, която очакваме да започне плододаване.

[caption id="" align="alignleft" width="729"] Реализиран проект за повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда[/caption]

Каква е като цяло равносметката Ви за изминалия програмен период?

 Към настоящия момент за периода 2014 - 2020 г. в качеството си на бенефициент или партньор община Троян е администрирала общо 66 проекта на стойност 32 950 640,35 лв. От тях изпълнените са 45 за 13 496 617,46 лв., а тези, които се реализират в момента, са 21 за 19 454 022,89 лв. В процес на оценка са 2 проекта, които възлизат на 217 906,00 лв. Инвестициите са насочени към проектиране и изграждане на екологична инфраструктура, повишаване на енергийната ефективност на административни и жилищни сгради, реконструкция на улична мрежа, обновяване на площи за широко обществено ползване, ремонт и реконструкция на образователната и културна инфраструктура, разширяване и подобряване на социалните услуги и др.

През 2020 г. успяхме да защитим три проекта за повишаване на ЕЕ, които включват общо 10 жилищни обекта. Спечелихме и три социални проекта, с два от които ще обновим недоизградена от дълго време сграда, която троянци нарекоха „недостроената поликлиника“. Възползвахме се от всички възможности за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, които осигуриха по-безболезнено преминаване през кризата на групи в неравностойно положение.

Какви са приоритетите на общината за новата година? Какво предвижда бюджет 2021?

Активно работим по планиране на бюджета, като в него сме заложили редица проекти и идеи, които бихме искали да реализираме през настоящата година. Извеждаме като приоритет инфраструктурата на селата от общината и на крайните квартали на града. Ще увеличим 2,5 пъти средствата за капиталови разходи в малките населени места в сравнение с 2020 г., цялостно ще обновим улици, които са „язва“ в няколко крайни квартала. Ще работим по някои от многогодишните ни програми, които имат за цел да решат тежки инфраструктурни проблеми – изграждане на пространства за паркиране, реконструкция на читалищни постройки, водоснабдяване на селата.

На първото за годината заседание на Общинския съвет ще предложим за приемане и финансово обезпечаване целеви програми за 2021 г., които са отговор на здравната криза - Програма за социална и здравна подкрепа на населението на общината в условията на пандемията и Програма за подкрепа на бизнеса и за запазване на работните места и доходите на гражданите в условията на пандемията. На февруарското заседание ще представим и стратегия, и програма до края на мандата на един от най-тежките проблеми за страната – демографския.

И през настоящата година администрацията ще подаде своите проектни предложения по „Красива България“, като експертите готвят такива за обновяване на детски площадки в ДГ „8-ми март“ и за читалището в с. Бели Осъм.

Какви други проекти в сферата на образователна, социална, културна, пътна, екологична инфраструктура ще се изпълняват в Троян през тази година?

 Както споменах, през 2020 г. съумяхме да спечелим финансиране за три нови социални услуги. Предстои ни да работим усилено по проектите за изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост, за създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания, както и за Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян. В последните три години реконструирахме всички културни институции в града. Остават ни малки ремонтни дейности в Галерия „Серякова къща“, за които ще осигурим средства от общинския бюджет при 50% собствено съфинансиране от Музея на занаятите.

Започваме проектиране на доизграждането на сериозна част от Природонаучния музей в с. Черни Осъм. Надяваме се годината да ни позволи да реализираме планирания културен, спортен и туристически календар, които толкова липсваха на троянци през 2020 г. Защото духът на хората е важен. Започваме работа по проект „Археологически комплекс СОСТРА - реставрация, експониране и социализация“. Ще финансираме със собствени средства продължаване на археологически разкопки в един обект с потенциал - местността Калето в с. Дебнево. Идеята ни е да разкрием секция „Археология“ в Музея на занаятите в Троян.

Можем да кажем, че училищната мрежа на територията на общината е в добро състояние. В годините са използвани всички възможни финансови източници за решението на проблемите на енергийната ефективност, в т.ч. сгради и отоплителни системи. Разбира се, няма да спира и процесът на модернизиране и поддържане на сградния фонд и оборудване в образователните институции в общината чрез средства от различни източници и най-вече от капиталовата ни програма. Тази година имаме възможност всички предложения на училища и детски градини да бъдат удовлетворени с пари от бюджета ни при съучастие от собствено финансиране.

Тежък проблем са читалищните сгради в селата. Често това са най-красивите обекти с потенциал. Ако не вземем спешни мерки за поддръжката им, те ще последват съдбата на затворените училища и ще се превърнат в развалини. Затова прилагаме програмен и системен подход в грижата за тях. За съжаление нуждите са повече от възможностите на общинския бюджет.

[caption id="" align="alignleft" width="800"] Начало на строителството по проекта „Допълнителна инфраструктура за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян“, включващ общините Троян и Априлци[/caption]

А по отношение на проектите с европейско финансиране, което ще бъде осигурено в периода 2021 - 2027, какви проекти залагате като приоритетни за общината?

Активно разработваме План за интегрирано развитие на община Троян за периода 2021 - 2027 г. Той е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за бъдещето ни, като обхваща 7-годишен период на действие. Усилията ни ще бъдат насочени към постигане на целите: Икономически просперитет и конкурентоспособност; Благоустроена жизнена среда при отчитане на природните дадености и Социална справедливост, културна идентичност и гражданска активност. По-интересни проекти са „Реставрация, експониране и социализация на Туристически маршрут „Виа Траяна Балканика“ и подобряване на транспортната свързаност по направление Плевен – Ловеч – Троян – Карлово.

Започна и съвместната ни работа със съседните ни общини Ловеч и Карлово за изготвяне на интегрирани проекти. С Ловеч проучваме възможността за изграждане на бизнес зона между двете общини.

Какви са резултатите от програмите за саниране на територията на Троян? Как очаквате да продължи процесът с оглед на възможното национално и европейско финансиране?

По двете програми, по които общината можеше да кандидатства - Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и ОП „Региони в растеж 2014 - 2020“, бяха обновени 28 жилищни обекта с 460 имота в тях. Общината прояви държавническа отговорност, като успоредно с енергийно обновените общински сгради на НЧ „Наука-1870 г.“ и на администрацията ни приложи енергоефективни мерки и в държавните сгради – Пожарна, Съд, Прокуратура, Служба по вписванията, Общинска служба по земеделие, РУ на МВР - Троян. През 2020 г. спечелихме финансиране за още три проекта за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни здания – за общо 10 сгради с 340 жилища и помещения със стопанско предназначение в тях, изпълнението на които ще реализираме през настоящата 2021 г.

Колко са издадените строителни разрешителни за 2020 г. в Троян и към какво е насочен интересът на потенциалните инвеститори? Какви са очакванията Ви за 2021 г.?

 През 2020 г. бяха издадени 153 разрешения за строеж, от които за общински обекти са 19, за производствени – 14, за обществено обслужване – 8, за техническа инфраструктура на ЧЕЗ – 7, 4 на мобилни оператори, за жилищни сгради са 8, реконструкции, преустройства, допълващо застрояване и други - 83 бр. Ако направим сравнение, става ясно, че въпреки икономическата и здравна криза, издадените строителни разрешения са с 5 повече спрямо 2019 г. – 148 бр. 14 производствени обекта са солидно число за град като Троян. Това ни радва, показва, че има интерес към общината ни. При цялата условност, че всички прогнози за спад в икономиката варират в доста широки граници, данните от последната година дават сигнал за завръщане на инвестиционната активност в Троян. Обнадеждаващи са цифрите към 30 декември 2020 г. за наваксване на изоставането при допускане и одобряване на устройствени проекти и на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж спрямо 2019 г. Интересите са насочени към обекти за обществено обслужване и производствени предприятия. Значителни инвестиции бележи и дейността на ЧЕЗ. Троян продължава да бъде общината с най-активна инвестиционна дейност в Ловешка област.

Ръстът в издадените визи показва, че повишената инвестиционна активност ще запази своя темп и през 2021 г. Водим разговори със сериозни предприемачи.

Как бихте желали да изглежда община Троян през 2023 г. в края на този мандат?

Надеждите ми са с екипа ми да съумеем да реализираме всички идеи, които имаме към настоящия момент. Очакваме чувствителни инвестиции в сферата на търговията и производството. Ще работим усърдно за строежа на нова Многофункционална спортна зала, за повече паркови пространства в града, за подобряване на инфраструктурата в цялата община. За по-нататъшно популяризиране на туристическия продукт „Троян“. В края на 2023 г. се надявам да се поздравим с успешно работещи нови социални услуги, с ниски нива на безработица и повече инвестиции на територията ни.

Вие сте зам.-председател на УС на НСОРБ. Какви са приоритетите Ви като част от ръководството на Сдружението?

Важна задача за мен е децентрализацията на управлението в България. За съжаление в последните години процесът на практика спря и резултатите за този период са налице – собствените приходи в бюджетите на общините намаляха от 40 на 34%. С това местните власти са все повече ограничени във възможностите си да решават проблеми от регионален характер, които вълнуват хората. Съветът по децентрализация на практика преустанови дейността си. Местното самоуправление е все по-малко „местно“ и все по-малко „самоуправление“. Кметовете стават все по-зависими от централната власт. Надявам се през 2021 г. с усилията на НСОРБ и на държавната власт в това отношение да започне промяна.

Очаквам в условията на криза да продължим да бъдем активен медиатор между общините и държавната власт по всички важни проблеми, които общините срещат в условията на криза. Вероятно годината ще ни поднесе неочаквани предизвикателства, към които трябва да бъдем сетивни и да реагираме бързо и ефективно.

В . „ Строител“ и НСОРБ съвместно реализират рубриката „Кметовете говорят“. Какво е Вашето мнение за нея и за изданието на КСБ?

 Рубриката дава възможност резултатите от работата на кметовете на българските общини да достигнат до повече хора, а проблемите да получават публичност. Следя я с интерес. Важно е да показваме добрия пример, да черпим опит от свои колеги и да си сверяваме часовника какво се случва в останалите общини. „Кметовете говорят“ ми е позволявала да заимствам добри практики на други местни власти.

Би било добре хората от строителния сектор, с които сме партньори и носим общи отговорности пред гражданите, да чуват и нашите проблеми – влошеното качество на изпълнение при някои от фирмите в последните няколко години и липсата на отговорност, които дискредитират общите ни усилия и с които трябва заедно да се борим.

Какво ще пожелаете на нашите читатели за Новата 2021 г.?

 Пожелавам на Вас и читателите на в. „Строител“ здраве! Нека след годината на ограничения имаме възможност да се срещаме без притеснение с близките ни, да реализираме различни проекти и да имаме свободата и спокойствието да общуваме! Желая на строителите заедно да създаваме обекти, с които да се гордеем и които да ни носят удовлетворение. Желая още успехи и лично щастие!