Общини

Кметът на Трявна Силвия Кръстева: Всички работим за по-добро качество на живот на хората от своите общини

Почитател съм на рубриката „Кметовете говорят“, защото с нея си „сверявам часовника

Трявна може да се превърне в още по-привлекателно място за живот и туризъм

Калоян Станчев

Емил Христов

 

Г-жо Кръстева, в началото на 2021 г. каква е равносметката Ви за изминалата 2020 г.? Какво сочи изпълнението на бюджета? Как се отрази пандемията на приходите и като цяло на работата на общината?

2020 г. бе особена година, белязана от COVID-19, който имаше сериозно отражение в икономически план глобално. На местно ниво последствията също бяха тежки. За съжаление се очаква и 2021 г. да е трудна.

За община Трявна намалението на собствените приходи през м.г. спрямо 2019 г. възлиза на 129 000 лв. Данъчните постъпления са с 51 000 лв. по-малко. Съществено понижение има и в събраните средства от собственост – 82 000 лв., и от общински такси – 67 000 лв. Вследствие на извънредното положение и епидемичната обстановка предвидихме облекчения за наемателите на общински помещения – те не заплащаха наем в определени периоди. В предизборната програма бяхме заложили премахване на постоянната такса за посещение на детски градини и това се случи по мое предложение.

Тези спадове може би за по-големите общини изглеждат незначителни, но за малка администрация като нашата ефектът наистина е доста отрицателен, като се вземе предвид с какъв бюджет разполага Трявна. Финансовата рамка за настоящата година е 12,5 млн. лв. В същото време не се предвижда завишение на данъчните налози и на приходите от такси.

 

[caption id="" align="alignleft" width="467"] Местност Кръста - релакс, спорт и забавления сред природата[/caption]

Кои бяха по-значимите проекти, които бяха реализирани на територията на общината през изминалата година? Имаше ли такива, които се наложи да бъдат забавени или отложени?

Радващо за нас е, че въпреки трудното време и всички предизвикателства, които създаде пандемията, ние успяхме да подготвим проектни предложения и да кандидатстваме за финансиране по различни европейски програми. Наймащабният проект, чието изпълнение вече е в ход, е „Рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на община Трявна“ по ОП „Околна среда 2014 - 2020“ („ОПОС 2014 - 2020“). Договорът беше сключен през май м.г. Стойността на инвестицията е 1 549 891 лв.

По „ОПОС 2014 - 2020“ дадохме ход и на проекта „По-чиста Трявна - разделно събиране в невидими контейнери“, който е за 390 933 лв.

Продължава изпълнението на „Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), включващ реконструкция и рехабилитация на ул. „Лясков дял“ и ул. „Украйна“. Вложението в тези дейности е 1 117 768 лв.

Най-много са реализираните проекти в областта на социалните услуги, които са свързани с подобряване качеството на живот на гражданите, особено от уязвимите групи – възрастни, хора с увреждания и т.н. През миналата година общината отново предоставяше услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“, „Топъл обяд“. Продължи и изпълнението на проект „Приеми ме - 2015“ по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“ („ОПРЧР 2014 – 2020“). Стартирахме и дейностите по процедура „Грижа в дома“ за почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на нуждаещи се лица с увреждания и възрастни. Наскоро по „ОПРЧР 2014 – 2020“ бе одобрен за финансиране проектът „Подкрепа за уязвими лица от община Трявна“, с който кандидатствахме през миналата година.

Около 30 са ремонтираните улици и тротоарни настилки със средства от капиталовата програма, като бяха изградени или ремонтирани детски площадки и кътове за отдих.

По бюджета ни бяха отпуснати допълнително 500 000 лв. за благоустрояване на терен „Божковска поляна” и построяване на мостово съоръжение. Спечелихме проект за подмяна на уличното осветление в Трявна и Плачковци на стойност 587 240 лв. С постановление на Министерския съвет в края на миналата година на община Трявна бяха отпуснати 800 000 лв. за изграждане на подпорна стена. Определям това като много добро начало на мандата си на фона на всички предизвикателства, пред които ни постави 2020 г.

 

[caption id="" align="alignright" width="622"] Сградата на общината[/caption]

Разкажете ни малко повече за проекта за ново улично осветление, който се изпълнява по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.

„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на град Трявна и град Плачковци“ се финансира по Норвежкия финансов механизъм. По тази програма бяха подадени 107 проекта и за нас е радващо, че Трявна се класира сред одобрените 20 предложения.

На територията на двата града ще се реализират енергоспестяващи мерки, препоръчани в обследване за енергийна ефективност. С реализирането на този проект изцяло ще бъде обновено уличното осветление във всички части на Трявна и Плачковци. В Трявна ще бъдат монтирани 1393 нови осветителни тела, а в Плачковци – 562 броя. Ще бъде въведена система за управление и мониторинг. Всичко заложено за изпълнение ще доведе до значителни енергийни и финансови спестявания, както и намаляване на СО2 емисиите. Подобряването на качеството на средата за живот е сред основните ни приоритети и чрез модернизиране на уличното осветление считам, че това до известна степен ще бъде постигнато.

Изпълнението на проекта ще се осъществи в партньорство между общинската администрация на Трявна и норвежката партньорска компания „МПЕнерджи“. Дейността, която ще бъде извършвана от партньорската организация, е свързана с посещения на място от техен представител, който да съдейства при проектните дейности.

Очакваме покана от Управляващия орган, след което ще стартира обществена поръчка и съответно ще започне и самото изпълнение на проекта. Надявам се, че няма да има пречки и той да бъде завършен до края на 2021 г.

 

Какви са резултатите от въведените мерки за енергийна ефективност на територията на общината с подкрепата на европейското и национално финансиране? Имате ли планове за 2021 г. в тази сфера?

В края на 2020 г. беше извършено саниране на ОУ „Васил Левски“ в Плачковци. Инвестицията възлезе на 133 420 лв., осигурени от целева субсидия на Министерството на образованието и науката след изпратено писмо от директора на учебното заведение Ценка Гьонкова, съгласувано с кмета на община Трявна. Ремонтните дейности, които бяха извършени, включват фасадна топлоизолация, частична подмяна на дограма, хидроизолация на козирката на входа за ученици, шпакловане на компрометирана каменна зидария, демонтаж на метални решетки и изработване на нови, както и други дейности.

На повечето сгради общинска собственост на територията ни са приложени мерки за енергийна ефективност, които са реализирани с подкрепата на европейско и национално финансиране. През годините е положена външна топлоизолация и е подменена дограмата на две от трите училища в общината, на трите детски градини, на детските ясли и двете читалища. Закупени са и монтирани котли на пелети за детска градина и за яслите в Трявна. Предстои доставка и монтаж на котел на пелети и за втора ДГ в града. Поставени са и соларни инсталации в две от детските градини Трявна, сградите на детските ясли, Социалния комплекс, Дневния център за възрастни хора с увреждания, залата за борба и карате в спортния комплекс в Трявна и Социалното предприятие за обществено хранене, на съблекалните на плувните комплекси в Трявна и Плачковци.

Разбира се, ще продължаваме да работим по въвеждане на мерки за енергийна ефективност и на останалите сгради общинска собственост, като целта е постепенно да бъдат обхванати всички. В най-краткосрочен план ще решим въпросите за осигуряване на по-ефективно отопление на единствената болница в града – МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ и НЧ „Пенчо Славейков 1871“.

 

[caption id="" align="alignleft" width="800"] Часовниковата кула[/caption]

Какви са плановете Ви по отношение на обновяването на образователна, социална, културна, пътна, екологична инфраструктура?

По отношение на строителни дейности предвиждаме през тази година да се извърши основен ремонт на две големи улици в града, за които вече споменах – ул. „Лясков дял“ и ул. „Украйна“, по Програмата за развитие на селските райони. Този проект е още от 2019 г. Залагаме ежегодно и ремонтни работи на други улици в града и на пътища от общинската мрежа, на детски градини, училища и други.

Предстои стартирането на реконструкциите на салона на НЧ „Пенчо Славейков 1871“ и на част от помещенията на НЧ „Пробуда 1924“, както и ремонт и изграждане на две спортни площадки в Трявна по сключен договор с Държавен фонд „Земеделие“ по ПРСР. Вече стана въпрос, че ще стартират дейности по изграждане на подземни контейнери в Трявна и Плачковци за разделно събиране на отпадъци по спечелен проект по „ОПОС 2014 – 2020“. Ще бъде извършена и техническа рекултивация на Регионалното депо за отпадъци на община Трявна, отново по „ОПОС 2014 – 2020“. Ще бъде благоустроен и терен между Трявна и Плачковци чрез изграждане на алеи, кътове за отдих, места за културни мероприятия на открито, детски площадки. Предстои изпълнение на проект „Ремонт и изграждане на спортни площадки в двора на ДГ „Светлина“. И още - ще бъде направена подпорна стена за обособяване на крайбрежна алея в града.

Подали сме проектно предложение за финансиране по „Красива България“ за преустройство на сектор за водолечение към отделение по физикална и рехабилитационна медицина на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ в Трявна. Кандидатствали сме за средства и в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за 6 зони за отдих и фитнес пространства на открито. Подадени са и няколко други предложения. Едното от тях е за основен ремонт и реконструкция на спортна сграда, база на стадион „Ангел Кънчев“, за което се надяваме да получим средства от бюджета на Министерството на младежта и спорта – 692 033 лв. Друго проектно предложение касае създаване на зона за релакс, спорт и забавления сред природата в местността Кръста в Трявна. Тя се намира в близост до Музей „Тревненска иконописна школа“. Тук са ни необходими 70 000 лв. Кандидатствали сме за средства и за ремонт на материалната база за „Социално предприятие за социални услуги – Трявна“.

Подготвяме още много проекти с амбицията да продължим да благоустрояваме и надграждаме постигнатото досега в нашата красива община.

 

Какво е състоянието на ВиК инфраструктурата на територията на общината? Планирате ли проекти за развитието й, на каква стойност и с какъв хоризонт на реализация?

За съжаление ВиК инфраструктурата ни не е в задоволително състояние. Подменени са единично участъци от водопроводната мрежа на улиците, на които е извършван ремонт. Канализацията не е разделна – за битови и повърхностни води, а смесена. Общината се състои от Трявна и Плачковци и 104 села. В двата града и част от селата има изграден водопровод, но на някои места е с малък дебит. Поради това съвместно с „ВиК“ ООД – Габрово, в момента разработваме проекти и предпроектни проучвания за допълнително водоснабдяване на някои от кварталите на Трявна и Плачковци и селата на общината. Търся всякакви възможности за финансиране за подобряване на ВиК мрежата. Проведох доста разговори с Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно проект за хидровъзел „Нейковци“.

В Трявна е изградена и пречиствателна станция за отпадни води, която обхваща почти всички квартали в града. За другите, които са извън обсега на съоръжението, е изготвен проект за допълнителен колектор, който да отвежда отпадните води в съществуващия.

Сериозен проблем е и качеството на питейната вода в района, затова работим по възможността за изграждане на пречиствателна станция за питейни води.

 

Какъв е броят на издадените строителни разрешителни за 2020 г. и към какво е насочен интересът на потенциалните инвеститори?

През 2020 г. са издадени 50 строителни книжа. Повечето от тях са свързани с желанието на частни лица за преустройство и реконструкция на съществуващи сгради. Държа да отбележа обаче, че едно от разрешителните е във връзка с преустройство на предприятие за преработка на шипки. Това е нова инициатива на местен предприемач, която е уникална по рода си не само за района, но и за страната. В Трявна беше изградено първото специализирано предприятие за преработка на шипки в България. Там се произвеждат продукти, които са богати на полезни вещества и осигуряват здравословно хранене. Бих искала да поздравя инвеститора и да му пожелая успех в това начинание, за което не се съмнявам, че е положително и за хората, а и за имиджа на Трявна.

Разбира се, има и други заявени инвестиционни намерения, които се надявам да стартират скоро.

 

[caption id="" align="alignleft" width="800"] Музей „Старо школо“[/caption]

Трявна е привлекателна туристическа дестинация. Какво правите за популяризирането на общината?

Стремим се не само да популяризираме Трявна, но и да надграждаме постигнатото. Изготвянето, приемането и прилагането на програмата ни за развитие на туризма е пример за това. Тя се одобрява от Консултативния съвет по въпросите на туризма и Общински съвет Трявна, като целта е да се постига устойчиво развитие на туризма, разнообразяване на услугите в сферата, базирани на специфичното природно и културно наследство.

Работим с хотелиери, ресторантьори, занаятчии, Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство, неправителствени организации и други. Водим добър диалог и тясно сътрудничество с туристическия бранш.

Музейните обекти са неделима част от културно-историческото наследство на града и тяхното поддържане и популяризиране е ключово за туристическия бранш. За да бъде посещавана дадена дестинация, е необходимо да се изпълняват и инфраструктурни проекти. Важни са достъпът и удобството при пътуване, както и да има информационни табели към туристическите обекти. Затова се стремим да поддържаме съществуващата инфраструктура. Предизвикателство в тази посока е пътят Трявна – Дряново, който е в изключително лошо състояние, но от АПИ изразиха готовност за започване на ремонтни дейности на този участък през 2021 г. Това е важно за нас, тъй като имаме желание да разработим общи туристически продукти заедно с община Дряново.

Културните мероприятия не само с местно, но и с национално значение са ключови за популяризирането на общината ни. Пример са немалка част от изпълнените дейности от културния календар за изминалата 2020 г., съобразени с противоепидемичните мерки.

Наличието на туристически информационен център също допринася до голяма степен за популяризирането на нашата дестинация. Той предоставя богата и актуална информация, като ориентира посетителите.

Освен това участваме и в туристически изложения, членуваме в сдружението на европейските градове „Дузлаж“, сътрудничим си с побратимени общини.

 

[caption id="" align="alignright" width="677"] Основно училище „Васил Левски“[/caption]

Каква е Вашата визия за развитието на общината в следващите години? Как си пожелавате да изглежда тя през 2023 г.?

Колкото и клиширано да звучи, искам да виждам усмихнати граждани. Истината е, че каквото и да се изгради, да се разкраси и да се ремонтира, когато няма за кого, смисълът се губи. Една сграда се оживява от хората в нея. Няма ли ги тях, остават само камъни. Някой трябва да оживява улиците и зданията.

Пожелавам си по-високо качество на живота, подобрена инфраструктура, повече събития и гости. Вярвам, че Трявна може да се превърне в още по-привлекателно място за живот и туризъм. Каквото и да си говорим, бъдещето на Трявна е в туризма. Инвеститорите, които проявяват интерес към нас, влагат средства и усилия именно в тази посока. Много е нереалистично да мислим, че в Трявна може да се развие производствена дейност в мащаба, който е бил в миналото. Ще е прекрасно да се случи, ще приветствам всяка подобна инвестиция, но не виждам това бъдеще за общината ни.

Ние наистина имаме какво да предложим на хората, които търсят спокойствие, искат да са по-близо до природата, обичат историята. Виждам развитие най-вече на културен и екотуризъм, а защо не и спортен. Трявна разполага с много добър стадион за подготовка на футболни отбори, а в Плачковци има басейн с олимпийски размери.

Малките сгушени селца, уютната атмосфера, красивата природа са все неща, който са привлекателни за гостите на Трявна. Нашата цел е да развием добра инфраструктура в тази посока, както и да подобряваме жизнения стандарт на населението. Ще използваме всички възможности за финансиране, за да се случи това.

 

В. „Строител“ и НСОРБ съвместно реализират рубриката „Кметовете говорят“. Какво е Вашето мнение за нея?

Почитател съм на „Кметовете говорят“, защото с нея си „сверявам часовника“. Моето мнение е, че човек се учи и трябва да се учи от всичко и всеки, затова и аз чрез тази рубрика черпя знания от опита на мои колеги кметове, които със свои инициативи и дейности са съумели да постигнат успех в една или друга област на управлението. В крайна сметка всички работим за по-добро качество на живот на хората от своите общини, за развитие на отраслите, насърчаване на бизнеса, привличане на инвестиции, реализиране на проекти.

Адмирации за рубриката и нека кметовете винаги говорят. Така не се губи нещо много ценно – връзката с хората.