Общини

Кметът на Омуртаг инж. Ешреф Ешрефов: За цялостна подмяна на ВиК инфраструктурата на града са необходими над 13 млн. лв.

Пет сдружения на собственици чакат възобновяване на Националната програма за енергийна ефективност

В Омуртаг е изграден единственият Авиационно-космически парк в България

Инж. Ешрефов, град Омуртаг носи името на хана, останал в историята не само като велик владетел, но и като голям строител. Това е не само гордост, но и отговорност.

Стараем се да сме достойни следовници на Омуртаг – строителя и миротвореца. Наш основен ангажимент е, запазвайки всичко стойностно и ценно, оставено в наследство от предците ни, да го надграждаме и да го съхраним за поколенията след нас, за да имат една красива и развиваща се община. Това е отговорност, която ни задължава да се справяме със съвременните предизвикателства. Не трябва да забравяме, че всичко, което вършим днес, е стъпало към по-доброто бъдеще.

Смисълът на местното самоуправление е то да бъде в интерес на населението. С такава убеденост аз и екипът ми управляваме община Омуртаг вече шест години. Нашите съграждани заслужават да влагаме цялата си енергия и умения за подобряване на качеството им на живот. Първият ми мандат беше труден, но и успешен. Поставихме начало в много нови направления, по които продължаваме да работим всеотдайно и сега.

 

Темата за обезпечаването на населението с питейна вода е доста актуална. Какво е положението в общината, състоянието на водопроводната мрежа, на язовирите и другите системи?

Трайното засушаване, което настъпи през 2020 г., имаше много тежки последствия и на нашата територия. По-голяма част от населените места бяха на режимно или с преустановено подаване на вода. Особено трудна беше ситуацията в града. За наша радост с настъпването на зимния сезон започнаха да падат валежи. Дебитът на водата в карстовия извор, от който се водоснабдява Омуртаг, се увеличи. Така успяхме да облекчим усложнената обстановка.

Но ние имаме дългогодишни трудности с недостига на вода, които освен града засягат и селата. От самото начало на моето кметуване направихме необходимите проучвания и вложихме около 300 - 400 хил. лв. само за разработването на проекти, свързани с разрешаване на проблемите в тази сфера. Имаме изготвени технически проекти за реконструкция и рехабилитация на вътрешните и довеждащите водопроводни мрежи на града и селата Камбурово и Долно Козарево. Важно е да отбележа, че за цялостна подмяна на ВиК инфраструктурата на града са необходими над 13 млн. лв. Финансовите средства за реализирането на инвестициите във водния сектор са непосилни за нашия бюджет. В момента, в който ни се предостави европейско или национално финансиране, в лицето на институциите, управляващи водните ресурси, община Омуртаг има пълна готовност да започне изпълнението им.

[caption id="" align="alignright" width="800"] Санирани жилищни сгради[/caption]

С ремонтирани вече довеждащи и напорни водопроводи са селата Беломорци, Веренци, Могилец и Врани кон. Подготвяме и проект за възстановяване на част от водопровод от система „Кипилово” в участъка от границата между областите Търговище и Сливен до напорен водопровод Омуртаг. В процес на проучвания е шахтов кладенец в землището на Могилец за допълнително водоснабдяване на селото. През тази година ще се извършат и хидрогеоложки проучвания в селата Красноселци, Презвитер Козма, Панайот Хитово, Горно Козарево, Плъстина, Пъдарино, Врани кон, Зелена морава, Камбурово и в града.

Язовирите, които са на територията на общината, се използват само за любителски риболов. За съжаление от тях не можем да обезпечим населението с вода. Изградени са и функционират пет малки язовира и пет микроязовира, като по-големи от тях са яз. „Омуртаг”, яз. „Царевци“ и яз. „Беломорци”.

 

Трудно ли е да се поддържа пътната и уличната мрежа през студените месеци и да се осигуряват всички необходими доставки за хората?

Зимният сезон при нас е доста суров – с ниски температури и силен вятър, който предизвиква прекъсвания на електрозахранването и навявания. Всяка година сключваме договори за зимно поддържане и почистване на общинската пътна мрежа и на улиците в града. Съответните фирми разполагат с подходяща техника. Осигуряват се достатъчни количества материали и препарати. Учебните заведения, кметствата и обществените институции се обезпечават с горива. Поддържаме пътищата проходими и по този начин дори и жителите ни от най-отдалечените села имат достъп до продукти от първа необходимост.

 

Какви проекти за благоустрояване се реализират на територията на общината?

Още през първия ми мандат успяхме да решим неотложни инфраструктурни проблеми. Продължаваме с тази дейност и сега. Обновихме обществени сгради, реконструирахме немалка част от уличната мрежа. По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) рехабилитирахме главната улица в Омуртаг, която започва от кръстовището с републиканския път за Котел и стига до централната част на града. Проектът беше на стойност около 1,6 млн. лв. и обхващаше и прилежащите тротоари. По капиталовата програма успяхме да асфалтираме всички главни и входно-изходни пътни артерии в гр. Омуртаг.

За над 1 млн. лв. извършихме благоустрояване и цялостно оборудване на ДГ „Радост“ в Омуртаг. С изпълнението създадохме съвременна среда за обучение и възпитание на децата, а сградата вече е енергоефективна и пофункционална.

В момента с европейско финансиране се осъществява основен ремонт и обзавеждане на ДГ „Усмивка“ в с. Камбурово. Този проект също е на стойност около 1 млн. лв. Предстоят проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност на комбинирани сгради – кметства и читалища, в селата Презвитер Козма, Висок и Илийно.

По ПРСР кандидатствахме по проект за рехабилитация на общински пътища. Финансовата му стойност е около 4,5 млн. лв. Ако ни отпуснат средствата, ще обновим важни участъци между няколко от населените ни места.

 

Споменахте, че обновявате детски градини. Какво е състоянието на образователната инфраструктура, на читалищата?

На територията ни има 10 училища, като 9 от тях са общински, и една професионална гимназия на държавно финансиране, както и общежитие. Състоянието на сградния фонд на училищата в общината е сравнително добро. Материалната база осигурява възможности за нормален учебен процес. Във всички обекти има изградени и оборудвани кабинети по информатика. Професионалната гимназия по транспорт и лека промишленост разполага с чудесна учебно-материална база със специализирани кабинети и лаборатории, компютърни зали, производствен корпус.

Имаме две средищни детски градини – вече ги споменах – ДГ „Радост“ и ДГ „Усмивка“, които са с филиали в 8 населени места.

На територията ни функционират 25 читалища и 2 клона. Всички културни институции се помещават в обществени сгради, но повечето се нуждаят от основен ремонт. Те разполагат със собствени библиотеки, като фондовете се попълват предимно от субсидиите и чрез проекти. Към читалищата има 25 певчески групи и състави и четири школи по изкуствата. Част от тях имат множество призове от национални и международни изяви.

 

Как се грижите за здравето на младите хора? Изграждате ли спортни площадки, фитнеси на открито?

Сред основните приоритети на администрацията е последователната и целенасочената работа за създаване на условия за спортуване на учениците и гражданите. Спортът в общината е с традиции. Постоянно се развива и обогатява. Имаме боксов клуб с национални и европейски постижения, много успешни волейболни и футболни отбори. Стараем се да им осигурим добра материално-техническа база. През изминалата година извършихме ремонт на боксовата зала в Омуртаг.

[caption id="" align="alignright" width="532"] Детска площадка в центъра[/caption]

Изградени и в процес на изграждане са детски кътове за игра в повечето от населените места. През миналата година бе построена и въведена в експлоатация многофункционална спортна площадка на територията на градския стадион на стойност над 120 хил. лв. Такива съоръжения има и в селата Врани кон и Камбурово. Започна строителството на спортна площадка и в детската градина на с. Камбурово за около 135 хил. лв.

Любителите на физическите активности скоро ще се радват и на многофункционална площадка за волейбол, мини футбол, баскетбол, тенис на корт и фитнес уреди на открито в двора на Първо начално училище „Христо Смирненски“ в общинския център. Стойността на обекта е около 500 хил. лв.

Изготвени са технически проекти за обновяване на спортната зала на стадиона в града и за изграждане на многофункционална и детска площадка в с. Зелена морава, както и на детски кътове в селата Долна Хубавка и Илийно за около 1,5 млн. лв. Ежегодно по програми на ПУДООС кандидатстваме за средства за облагородяване на детски пространства и на териториите на по-малките населени места.

 

По националния План за възстановяване и устойчивост са планирани сериозни средства за енергийно обновяване. Имате ли готовност да се включите в процеса?

Близо 800 жители на Омуртаг вече живеят в санирани жилищни блокове. Още пет сдружения на собственици чакат възобновяване на Националната програма за енергийна ефективност. Много се надявам това да се случи и тя да продължи, защото показа изключителната си ефективност.

 

Какво е икономическото развитие в района, на трудовия пазар. Има ли миграция?

Икономическото състояние на община Омуртаг е влошено от създалата се криза в пандемията, а и от липсата на инвестиции. Ние правим всичко възможно, за да осигурим добра бизнес среда, с която да привлечем инвеститори. Въпреки усилията ни в тази насока засега няма желаещи с по-мащабни намерения.

Трудовият пазар също не е особено динамичен. Предлагането на работа е ограничено. Типична е трайната безработица с малки възможности за връщане към устойчива заетост. Известно влияние оказва и сезонната работа в селското стопанство.

Чрез различни регионални програми създаваме временна заетост на безработни лица в дейности по поддръжка, дребни ремонтни работи и хигиенизиране на обекти. Изпълняваме и проекти за включване на хора с увреждания и техните семейства за успешна реализация, като ги записваме в професионални обучения. Чрез Европейския социален фонд осигуряваме заетост на работници по озеленяване и поддръжка.

По отношение на миграцията – демографските параметри на Омуртаг са влошени, както и в останалите общини в област Търговище.

 

[caption id="" align="alignleft" width="508"] Обновена детска градина[/caption]

Какво още правите, за да осигурите по-добър стандарт на живот? Имат ли жителите Ви достъп до качествени социални и здравни услуги?

В началото на разговора ни казах, че акцент в нашата работа е грижата за хората. Затова освободихме родителите от такси за детските градини. Изпълняваме дейности в социалната сфера за подпомагане на хора с увреждания. Разкрита е обществена трапезария. Реализирахме патронажна грижа за възрастни и болни. Подпомагаме дейността на общинската болница, както и на много културни и спортни организации. Освен това даваме стипендии на млади лекари, за да обезпечим кадрово здравното заведение.

 

В града имате много любопитна забележителност – Авиационно-космически парк. Омуртаг е и родното място на втория български космонавт Александър Александров, който през юни 1988 г. летя на борда на космическия кораб „Союз ТМ-5“ заедно с руските космонавти Анатолий Соловьов и Виктор Савиних.

За нас е гордост, че вторият български космонавт е наш съгражданин. В негова чест в Омуртаг е изграден единственият в България Авиационно-космически парк. Той представлява открит музей, в който са изложени самолети – изтребители, а един от тях е пилотиран лично от Александров. Посетителите могат да разгледат и зенитно-ракетната установка, както и радиолокационна станция.

[caption id="" align="alignright" width="709"] Многофункционална спортна площадка[/caption]

В знак на признателност към подвига на Александър Александров по инициатива на общинското ръководство и по желание на жителите на Омуртаг денят на полета му - седми юни, е определен за официален празник на общината. Всяка година с вълнение и чувство на гордост ние си припомняме успешната му мисия, която остана в историята като изключително значима и подари на Омуртаг неговия звезден миг.

 

Развива ли се туризъм при културното и природно наследство, което имате?

Община Омуртаг се намира в обхвата на туристически район Стара планина. Наличието на благоприятни природни дадености и чист въздух създава условия за успешното развитие на селски, ловен и риболовен туризъм, но има необходимост от разработване на проект за оценка на туристическите ресурси на общината. След което на база съществуващ потенциал да се изготви и план за развитие на туризма. Когато оценката бъде готова, би могло да се предприемат конкретни действия за подпомагане на някои алтернативни видове и форми на туризма. От културните институции с важно значение е Историческият музей в града, където се пазят снимки и документи, свързани с авиацията и космонавтиката в България, както и скафандърът, с който е осъществен полетът на Александър Александров в Космоса. Интерес представляват и религиозните ни храмове, сред които се открояват църквата „Св. Димитър” и джамията „Зинджирли Джамия”. Имаме и много археологически паметници от античността и Средновековието. Всички тези обекти и явления от природен и антропогенен характер трябва да се оценят и експонират, за да бъдат достъпни. Тогава те ще се превърнат в туристически ресурс и ще бъдат цел на посещение. На територията на общината спазваме много традиции и обичаи, организираме празници и други събития, които биха представлявали интерес и могат да станат цел на посещение.