Общини

Кметът на Свищов д-р Генчо Генчев: През тази година ще реализираме мащабни инфраструктурни проекти

Актуалната и полезна информация, която отразява в. „Строител“, ме кара винаги с удоволствие да разгръщам страниците му

Основен приоритет на община Свищов остава изграждането на Дунавския индустриален технологичен парк

Д-р Генчев, в свое обръщение към съгражданите си казвате: „Успешно е това управление, което прави живота на хората по-спокоен и по-лек. Това е мерилото. А действията на един кмет трябва да са изцяло в услуга на хората. Те го заслужават!” Постигате ли го?

Живеем в несигурни времена. Последната една година го доказва с пълна сила. Едва ли ще чуете някой да е доволен - и с основание - независимо от усилията на един кмет да направи едно или друго, с което да подобри жизнената среда.

Да, в услуга съм на моите съграждани. Не че откликвам на всичко, защото има непосилни към мен очаквания, но винаги съм на разположение. В кабинета си приемам всеки, който иска среща с мен. Аз съм сред хората. Моите съграждани са свикнали да ме виждат навсякъде независимо какъв час е. Опитвам се да ги разбирам, да им съдействам, да им помагам или да им разяснявам защо дадено нещо се отлага във времето, не се случва или не може да се изпълни изобщо.

Често съм в крайните квартали, където живее голяма част от населението. Не забравям и селата, където хората също имат потребности. В последните години насочихме много инвестиции именно в тези населени места.

Едно мога категорично да заявя и то е, че аз и колегите ми работим целенасочено, последователно и усърдно за подобряване на жизнената среда и че нито една възможност за финансиране и реализиране на проект не е пропусната. Неслучайно Свищов се нарежда на челните позиции сред общините, изпълнили най-много обекти успешно и в срок.

 

Носител сте на много престижни награди.

Всички отличия са доказателство, че община Свищов постигна значителни успехи, за които получава признание както на регионално, така и на национално и международно ниво. През изминалата 2020 г. отново бяхме сред местните власти, удостоени с наградата на Съвета на Европа „Етикет за иновации и добро управление на местно ниво“. Тя е за постигнато високо качество на управление, за което с Етикета се удостоверява, че отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги. Участвахме за 5-и пореден път в инициативата и сме носители на тази морална награда във всички четири процедури от 2011 г. до сега.

 

[caption id="" align="alignleft" width="711"] Часовниковата кула[/caption]

Какво е състоянието на водопроводната мрежа, на водоизточниците и другите системи, обезпечаващи населението с питейна вода?

Водоснабдяването е приоритетна задача на общинското ръководство и на експлоатационното дружество „ВиК Йовковци” ООД – В. Търново. Един от най-големите проблеми е критичното състояние на довеждащия водопровод Вардим – Свищов, който осъществява водоснабдяването на града и на две населени места. В момента общинският център се захранва от стар стоманен водопровод, който е въведен в експлоатация през далечната 1980 г. Изграденият дублиращ водопровод през 2011 - 2012 г. не се експлоатира, тъй като често аварира. За решаването на този сериозен проблем, който може да обрече на безводие повече от 27 хиляди души, е нужен огромен финансов ресурс, с който не разполагаме, и затова работим в посока необходимите средства да бъдат осигурени от държавата.

Друг основен проблем е остарялата и амортизирана ВиК мрежа, по която се установяват големи загуби при транспортирането на водата. Те надвишават 80% и единственото решение, което може да се предложи, за да се намалят, е подмяна на довеждащите водопроводи и разпределителната мрежа в населените места. През 2019 г. общината изпълни обекта „Изграждане и подмяна на водопровод на част от уличната мрежа на територията на гр. Свищов”. Той обхвана 40 улици в града, подмениха се старите и амортизирани водопроводни тръби със средства, предоставени от ПУДООС, целева субсидия от държавния бюджет и собствено финансиране. Всички дейности възлязоха на 1 433 379 лв.

През мандат 2015 – 2019 г. от външно финансиране (републикански бюджет, постановления на Министерския съвет и различни финансови инструменти) бяха осигурени близо 7 млн. лв., с които е подменен водопроводът и възстановена асфалтовата настилка на голяма част от улиците в града, както и 3200 м от ВиК мрежата в с. Хаджидимитрово. През 2020 г. съвместно с „ВиК Йовковци“ направихме инвестиция за 400 000 лв., с която бяха подменени три основни водопровода в Свищов.

В момента по настояване от наша страна и благодарение ангажираността на МРРБ за подобряване водоснабдяването на населените места реализираме „Реконструкция и рехабилитация на напорен водопровод на с. Драгомирово, с. Морава, с. Хаджидимитрово и с. Козловец“. Този проект касае четири от най-засегнатите ни населени места, а осигуреният от министерството финансов ресурс в размер на 460 хил. лв. ще реши един от сериозните ни ВиК проблеми.

През настоящия мандат общинското ръководство ще продължи да търси възможности за външно финансиране, за да се подменят над 80% от уличната настилка и голяма част от ВиК мрежата в града и селата, с което реално ще се решат инфраструктурни затруднения, трупани с десетилетия. За тази цел на свое редовно заседание, проведено на 29.10 2020 г., Общинският съвет взе решение да поемем дългосрочен общински дълг в размер на 4,5 млн. лв. с цел реализиране на проекта „Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улици и/или пътни съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Свищов“. Едновременната подмяна на износените водопроводи и цялостен ремонт на улиците, където се полагат новите водопроводи, ще доведе до съществена икономия на разходи и подобряване качеството на водоподаването. Естествено инвестициите, направени през последните няколко години, ще допринесат за повишаване на икономическата активност, развитие на туризма в района и засилване интереса към нашия регион.

 

[caption id="" align="alignleft" width="625"] Детска градина „Радост“[/caption]

Имате ли проблеми с отвеждането и пречистването на водите, с опазването на околната среда?

От 2015 г. в Свищов е въведена в експлоатация ПСОВ и довеждащ колектор. Те са изградени по ОП „Околна среда“, като общо инвестиционните разходи са 29 285 221 лв. Тези съоръжения са построени в съответствие с най-добрите инженерни практики и пречистената вода отговаря на стандартите за заустване в р. Дунав

През тази година като част от програмата за управление на отпадъците стартирахме пилотна програма за разделно събиране в административните, социалните и образователните институции в града.

През 2020 г. бе изпълнен етап „Техническа рекултивация“ за „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО) на община Свищов” със средства от ПУДООС на стойност 2 918 677 лв. Създадохме и „Център за управление на отпадъците“ ЕООД, който обслужва една площадка за временно съхранение на строителни отпадъци и три площадки за компостиране на биоотпадъци.

Започна и инсталирането на нови улични LED осветителни тела в осем от нашите села. Подмяната на уличното осветление ще продължи и в останалите села, и в общинския център, като средствата за тях ще бъдат осигурени по линия на Плана за възстановяване и Зелената сделка.

 

През пролетта се виждат възникналите проблеми на пътищата и улиците след зимния сезон.

Поддържането на инфраструктурната мрежа е приоритет на община Свищов. През 2019 г. бяха предприети нужните действия за извършване ремонт на републикански път II-52 през с. Вардим до Свищов. Лошото състояние на 18,6-километровата отсечка от границата с община Ценово до нашия град с години бе сериозен проблем за жителите. Благодарение на разбирането на правителството, областното и националното ръководство на АПИ от държавния бюджет бяха насочени близо 9 млн. лв.

Сред основните ни цели след зимния период е прилагане на добри практики при поддържане на пътищата и улиците. Общината се грижи за над 62 км със средства от собствения си бюджет, които обаче са недостатъчни да покриват ежедневно възникващите проблеми. Необходимостта от държавна подкрепа е осезаема.

 

Какви проекти се реализират в общинския център и колко са строителните разрешения за изминалата година, а и от началото на настоящата?

Община Свищов е сред отличниците в България, изпълнили на 100% своята инвестиционна програма на обща стойност 16 818 684 лв. през периода 2014 – 2020 г. С удовлетворение мога да отбележа, че са реализирани всички заложени предложения от основния ни списък проекти, а с успешното им осъществяване получихме шанс да изградим и обект от резервния списък. Изпълнението на дейностите, включени в този допълнителен проект, се финансира по ОП „Региони в растеж“ (ОПРР) и е на обща стойност 1 388 170 лв. Той включва подобряване и реновиране на градска среда по ул. „Патриарх Евтимий“ и в жк „Симеон Ванков“ и е естествено продължение на вече реализираните обекти в обхвата на улици и междублокови пространства в жк „Младост“ и ул. „Черни връх“.

През 2020 г. стартира и проект за изграждане на социално жилище по ОПРР, който възлиза на 1 200 000 лв. С реализирането му ще се осигури подходяща социална инфраструктура, включително 27 броя съвременни жилища за настаняване на уязвими и маргинализирани групи от населението.

В началото на тази година правителството ни отпусна 1 600 000 лв. за спешна реконструкция на единствената покрита спортна зала в града. Конструктивното увреждане на сградата налага нейния авариен ремонт. Предвижда се укрепване, цялостно реновиране и подмяна на водопроводната, канализационната и отоплителната инсталация. Извършването на тези строително-ремонтни работи ще даде възможност в бъдеще спортните мероприятия да протичат нормално и безопасно.

През 2020 г. в Свищов реновирахме и знакови архитектурни паметници. Приключиха дейностите по стабилизиране и обновяване на къщата-музей „Алеко Константинов“ със средства, осигурени от Министерството на културата. През 2020 г. беше извършен и авариен ремонт на горната част на Часовниковата кула. От аварийни мерки се нуждаеше и още един от архитектурните символи на Свищов – Самоковлиевата къща, или позната още като Дома на новороденото. Различни конструктивни нарушения бяха причина за пропадане. Направено беше укрепване с пилоти, като се предвиждат още дейности за стабилизиране и реставриране на сградата.

По отношение на броя на издадените строителни разрешителни за изминалата година той е 71, а от началото на 2021 г. - 25.

 

[caption id="" align="alignleft" width="711"] Санирана многофамилна жилищна сграда[/caption]

Сътрудничите ли си с Областното представителство на КСБ във Велико Търново?

Имаме добро партньорство с ОП на КСБ - Велико Търново, на експертно и институционално ниво. При необходимост от компетентно мнение или становище по конкретен казус срещаме разбиране и съдействие от структурата на Камарата строителите.

 

Има ли интерес от страна на жителите към санирането? Очакват ли продължаването на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС)?

Темата е изключително актуална за нас. В последните години санирахме десетки обекти, като по НПЕЕМЖС те бяха 9, а по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“ по ОПРР – 17. Изпълнените мерки допринесоха за намаляване на разходите за енергия, както и за подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване на жизнения цикъл на зданията. И не на последно място се намалиха емисиите на парникови газове в атмосферата.

В регистъра на Българската банка за развитие са включени още 39 жилищни сгради, които очакваме да бъдат финансирани при възобновяване на Националната програма.

 

Какво е състоянието на образователната инфраструктура, на читалищата?

Съчетаването на традиции, качество и съвременни технологии в образованието определят Свищов като важен образователен център. Той датира от повече от 200 г. и продължава да се вписва в съвременната образователна карта на България. Общината разполага с добре изградена инфраструктура в сферата - на територията ни функционират общо 10 училища, в които се учат 2567 деца. Чрез проектите по ОПРР е осигурена модерна, здравословна и функционална образователна база с високо ниво на енергийна ефективност. В пет от общинските училища - 4 в града и едно в с. Овча могила, е приложен комплекс от енергоспестяващи мерки и са внедрени системи за възобновяеми енергийни източници.

В две поредни години чрез проекти, финансирани по програма „Красива България“, в дворовете на СУ „Димитър Благоев“ и СУ „Николай Катранов“ бяха изградени мултифункционални спортни площадки, в които са обособени зони за различни активности.

В общината има 16 детски градини, разпределени в 7 основни сгради и 9 изнесени групи. Обучават се 830 деца на възраст от 1 до 6 г. Най-значимата реализирана образователна общинска политика е осигуряването на безплатното им посещение. Направени са ремонти на легловата база, на образователната среда, на кухненските блокове и офиси за хранене във всички детски градини. Най-голям финансов ресурс беше използван за въвеждане на площадките за игра на открито.

Относно читалищата - през 1856 г. в Свищов е учредено първото българско читалище. Сградата е построена през 1904 г. с дарените 200 хил. лв. от Кирил Д. Аврамов. И до днес тя е един от архитектурните символи на града. През годините обектът е претърпял множество ремонтни дейности, които са го съхранили. През м.г. изпълнихме поредните СМР по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в Първо българско читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови-1856 г.”, финансиран от Националния доверителен Екофонд, на стойност 49 999 лв. Отоплителната инсталация бе подменена с нова, като това значително подобри условията за творческа и концертна дейност.

През 2020 г. приключи и реконструкцията на сградите на три читалища в съставните селища Вардим, Ореш и Царевец по проект по ОПРР.

 

Какви инвестиции ще се реализират в общината през 2021 г.? Ще доведат ли те до нови работни места, вкл. и за строителния бранш?

Бюджетът на община Свищов за 2021 г. възлиза на 33 100 000 лв., като финансовата рамка е рекордна. Значително увеличение имаме при капиталовата програма, което дава много възможности за развитие. С тези средства администрацията ще може да реализира мащабни инфраструктурни проекти. През 2021 г. продължаваме с още 29 улици, на които ще бъде подменена водопреносната мрежа, след което те ще бъдат и основно преасфалтирани.

Важно е да отбележим, че близо 20 хил. лв. ще получат две населени места в рамките на Националната програма „За чиста околна среда“ на ПУДООС и МОСВ по одобрени проектни предложения „Зеленото сърце на Козловец“ и „Зелен кът за отдих и рекреация в с. Червена”, които са за дейности в централните паркове на двете населени места.

Всички заложени проекти са свързани и с генериране на заетост на фирмите от строителния бранш, което от своя страна осигурява заетост и на безработни лица.

Може би най-значимата инвестиция, която очакваме от дълго време, е строителството на преносния газопровод до общинския център. На 25 февруари т.г. стартираха дейностите по изграждането и въвеждането му в експлоатация, като се предвижда работата да приключи до края на октомври. Строителните дейности започват едновременно от двете страни на трасето, като разстоянието до газовата разпределителната станция в Свищов е 42 км.

Все пак основен приоритет в политиката на общината остава изграждането на Дунавския индустриален технологичен парк, тъй като неговата роля е значима и определяща за бъдещето икономическо развитие на региона. През изминалата годината започна изготвянето на Подробния устройствен план, който се очаква през 2021 г. да бъде приет и да стартират проектните разработки и строителни дейности.

 

В. „Строител“ и НСОРБ съвместно реализират рубриката „Кметовете говорят“. Какво е Вашето мнение за нея и за изданието на КСБ?

Рубриката е чудесна инициатива, която предоставя възможността да се споделят постигнатите успехи и изведат на преден план трудностите, пред които се изправят кметовете на населените места в България. Споделените добри практики и актуалната полезна информация, която отразява в. „Строител“, ме кара винаги с удоволствие да разгръщам страниците му.