Общини

Кметът на Видин д-р Цветан Ценков: Без индексация съществува реален риск от неизпълнение на договорите по ОПРР в общината

Кметът на Видин д-р Цветан Ценков: Без индексация съществува реален риск от неизпълнение на договорите по ОПРР в общината

Д-р Ценков, какво е финансовото състояние на община Видин? Докъде стигна изпълнението на бюджета и какво показва сравнението със същия период на 2021 г.?

Бюджетът ни за 2022 г. е 61 228 915 лв., като от тях 37 954 387 лв. са за държавни дейности и 23 274 528 лв. са за местна дейност. Съпоставимо с финансовата рамка за 2021 г., която възлизаше на 52 714 498 лв., в процентно съотношение увеличението за тази година е около 16,15%.

Изпълнението на бюджета на община Видин към 31 май т.г. е 24 023 805 лв. при 20 563 462 лв. за същия период на миналата година, от което е видно, че сме постигнали по-висок процент и в изпълнението – 16,8%.

Отчетените приходи в държавна дейност към 31 май 2022 г. са 16 869 534 лв. спрямо 15 082 195 лв. за същия период на 2021 г., или с 11,85% повече. Постъпленията в местна дейност към 31 май т.г. са 7 154 271 лв., докато през 2021 г. към този момент са били 5 481 267 лв., или сега са по-високи с 30,52%.

Един от сериозните проблеми, които стоят пред местните власти и строителите, са непрекъснато увеличаващите се цени на строителните материали. Как това се отразява на изпълнението на проектите в общината? Има ли риск да се откажете от някои?

Повишаването на цените на строителните материали създава риск за намаляване на интереса от страна на строителните фирми към участие в обявените тръжни процедури. Също така има опасност компаниите, които вече са спечелили обществени поръчки, да откажат подписване на договорите. Изпълнителите се опасяват, че при тези увеличаващи се цени на строителните материали при приключването на обекта ще бъдат с 0% печалба или дори ще се окажат на загуба.

Всичко това застрашава сключените договори на общината с Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ за безвъзмездна финансова помощ, съществува реален риск от неизпълнението им.

Народното събрание не прие изменението в Закона за обществените поръчки (ЗОП), с което да се позволи индексация на строителните договори. Промяната на ЗОП предвиждаше създаването на правен механизъм за индексация на вече сключени договори за строителство, ремонт, реконструкция и модернизация, доставки и услуги, договори за инженеринг. Предвиждаше се и създаване на методика, която да въведе единни и обективни критерии, по които да се извърши индексирането на цените по договорите. На този етап без индексация изпълнението на договорите е трудно, тъй като скокът на цените изправя много от фирмите изпълнители пред невъзможност да реализират заложените дейности в рамките на предварително определеното финансиране. Ситуацията е тежка за всички общини, местните власти имат сериозни притеснения относно изпълнението на вече сключени договори особено за проекти, реализиращи се с финансиране от Европейския съюз.

Какви са плановете Ви за развитие на пътната инфраструктура, за обществения транспорт?

Наложително е да се изгради ефективно работеща транспортна мрежа, което е от жизненоважно значение за икономическия растеж на региона. Строителството на инфраструктура ще стимулира икономиката, по-добрите връзки ще създадат нови бизнес възможности и ще намалят разходите за транспортиране на пътници и стоки. Затова община Видин ще положи всички усилия за подобряване на пътната мрежа и ще работи за развитието на региона като цяло. За целта ще разчитаме на средства от общинския бюджет, но за да се решат натрупаните с годините проблеми, са необходими и значителни целеви средства от държавата, както и насочване на сериозни инвестиции от фондовете на Европейския съюз към Видин.

Във връзка с обновяване на пътната инфраструктура планираме да стартираме тръжни процедури без подсигурено финансиране. Те са за ремонт на път VID1120 (Видин – Каленик); обновяване на бул. „Панония“ – главна пътна артерия на територията на града ни; ремонт на подходите към гр. Видин – ул. „Цар Асен II“ – от бул. „Панония“ до п.в. „Новоселци“; подход откъм бул. „Панония“.

Освен това имаме намерение през настоящата година да реализираме СМР в обхвата на урбанизираната територия на града – на множество улици и междублокови пространства, както и рехабилитация и на пътната мрежа в малките населени места. За Видин сме предвидили: 1000 м улици в 4500 кв. м междублокови пространства, 7800 кв. м паркови алеи, 4900 кв. м тротоари. В малките населени места ще се работи на над 4200 м настилки. Общата стойност на инвестицията за тези СМР е 1 900 000 лв.

Чрез развитие на инфраструктурата в общината искаме да постигнем и подобряване на безопасността на всички видове транспорт. По отношение на обществения транспорт в общината той се възлага на частни превозвачи. В малките населени места са останали основно възрастни жители и пътуващите, особено от по-отдалечените от града села, не са достатъчно, за да се покриват разходите за ежедневни превози.

За да направим нашия град по-чист, ще насочим вниманието си към прилагане на иновативни решения за обществения транспорт, към насърчаване на колоезденето, ходенето пеша и други форми на екомобилност. На база публично-частно партньорство с превозвачи от Видин ще търсим финансиране по програми на ЕС за въвеждане на екологичен транспорт – закупуване на електрически автобуси, които да обслужват населението не само в града, но и в близките села.

С Решение на Общински съвет – Видин, е проведен търг за отдаване под наем за срок от 10 г. на терени за разполагане и монтиране на зарядни устройства за превозни средства с електрически двигатели. Сключени са договори и предстои да се изградят 3 зарядни електростанции на възлови места в града.

 

Какви дейности се реализират за подобряване на образователната инфраструктура?

Развитието й е сред основните приоритети на община Видин. Обновяването й е свързано с основния ни стратегически документ – Плана за интегрирано развитие за 2021 – 2027. Средствата за реализиране на заложените цели в него са както общински, включени в бюджета, така и по национални и международни програми.

Усилията ни са насочени към осигуряване на специализирана подкрепяща образователна среда. Това включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Предстои сградата на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ да бъде обновена с близо 2,4 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по процедура „Енергийна ефективност в сгради“, подкрепена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Проектът включва цялостна енергийна трансформация от конвенционална към високоефективна сграда посредством изграждане на геотермална и фотоволтаична инсталация за покриване на собствените енергийни нужди, както и на системи за съхранение на енергията и за мониторинг и управление.

Предвиждаме и реконструкция на сградата на ОУ „Епископ Софроний Врачански“. Целта е да се улесни достъпът до образование на децата от ромски произход, което ще подпомогне тяхната социална и икономическа интеграция. Средствата са заложени в Плана за интегрирано развитие на община Видин.

Приоритет е рехабилитацията и оборудването на спортни бази и дворни пространства на училища. За тази цел ще се търсят възможности по национални програми на Министерството на образованието и науката.

Други ключови дейности са оборудване и обзавеждане на ресурсни кабинети в училищата, където се обучават деца със специални образователни потребности; разкриване на нови STEM центрове; реконструкция на градското ученическо общежитие.

Освен това със средства от общинския бюджет ежегодно във всички детски заведения в общината се извършват належащи текущи ремонти.

 

Какво правите за социалната инфраструктура?

През настоящата 2022 г. на територията ни функционират 23 броя социални услуги и делегирани от държавата дейности както за деца, така и за възрастни в неравностойно положение с максимален брой потребители 555. За 5 от тях доставчик на услугата е община Видин, а за останалите 18 доставчици са неправителствени организации, определени след проведен конкурс.

Тази година е предвиден основен ремонт на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Вяра, Надежда и Любов“. В Центъра за временно настаняване ще се подмени подовата настилка и ще се изпълни вътрешен ремонт. За Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Сбъдната мечта“ сме планирали ремонт на терасите и на помещенията.

 

В края на програмен период 2014 – 2020 г. каква е равносметката Ви за инвестираните средства от ЕС в общината?

За периода община Видин реализира редица проекти, финансирани със средства от държавния и общинския бюджет, фондовете на ЕС и други източници. Общият размер на привлечените средства надхвърля 150 млн. лв., които са вложени в инвестиции за подобряването на техническата, образователната и културната инфраструктура, за развитие на туризма, на социалните услуги, за опазване на околната среда, както и за създаване на заетост.

Реализираните проекти допринесоха за съхраняване и устойчиво използване на културно-историческото наследство. Подобрихме качеството на образованието в общината и развихме среда, благоприятстваща реализацията на младите хора. Повишихме възможностите за заетост на пазара на труда, административния капацитет и ефективността на публичните услуги, предоставяни на гражданите и бизнеса. Също така се подобри качеството на градската среда. Бяха вложени средства и в опазване на околната среда и възстановяване на природните ресурси в общината, както и за създаване на партньорства и развитие на трансгранично сътрудничество.

С какви проекти администрацията ще кандидатства за европейско финансиране през новия програмен период? Към какви обекти се насочвате?

Един от приоритетните проекти, които подготвяме, е за модернизация на Регионалното депо за битови отпадъци (изграждане на сепарираща инсталация, инсталация за компостиране и закупуване на съдове за отпадъци). Планираме разширяване на Северната промишлена зона с цел привличане на чуждестранни инвестиции. Проектира се изграждането на подходи на входовете/изходите на града за достъп до населеното място след изграждане на скоростния път Видин – София и връзката към града. Приоритет продължава да е и рехабилитацията на бул. „Панония“ и други основни пътни артерии в гр. Видин, както и ремонт на междуселищната инфраструктура.

През период 2021 – 2027 г. ще се опитаме да осигурим финансиране и за облагородяване на парковите пространства (реконструкция на Крайдунавския парк), както и за съхранение на културно-историческото ни наследство (възстановяване на Видинска крепостна система „Калето“, обединяваща запазените крепостни стени на турското кале с прилежащия ров и капиите „Еничар” и „Флорентин”, като я превърне в туристическа атракция от локално и национално значение).

Моята и на екипа ми цел е да създадем по-добри условия за спорт, отдих и почивка чрез реализиране на проекти за реконструкция на градския стадион „Георги Бенковски”, изграждане на тенис кортове, детски и спортни площадки.

Администрацията ще продължи да работи и за подобряване на околната среда чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради и подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво в домакинствата с екологични алтернативи.

 

Винаги сте казвали, че реализирането на проекта за скоростен път Видин – Ботевград би трябвало да е приоритет, тъй като ще спомогне за развитието на региона.

Със завършването на трасето Видин – Ботевград ще се постигне подобряване на свързаността на България, Турция и Гърция със Западна Европа през Румъния. Комбиниран с обходните пътища на двата по-големи града, участъкът ще позволи по-високи скорости и ще намали времето за пътуване. Ще бъде реализирана висококачествена връзка между АМ „Хемус“ и Дунав мост 2 при Видин. Това, от своя страна, ще привлече инвестиции в региона, което ще доведе и до повече възможности за трудова заетост.

В момента съществуващият първокласен път Е-79, който минава през населените места, е в много лошо състояние и в същото време е натоварен. Трафикът на тирове е голям, което е причина за многобройните тежки катастрофи със смъртни случаи. Може да се каже, че реализирането на скоростния път Видин – Ботевград ще спаси човешки животи, тъй като трафикът ще бъде пренасочен извън населените места.

Постепенното обезлюдяване не само на малките населени места, но и на цели региони е следствие от много наслагващи се с години проблеми. От една страна, са икономическите предпоставки. Липсата на приемливи работни места поради отсъстващите инвестиции – национални и чуждестранни, кара част от жителите да се преселват в градовете с по-благоприятни условия или в чужбина. Фирмите пък трудно намират квалифицирана работна ръка и затова инвестициите са рядкост. Така се получава затворен кръг, който води до трайно висока безработица в Северозападния район на страната. Неразвитата инфраструктура в Северозападна България допълва тъжната икономическа картина. Голяма част от водещите пътни и жп инфраструктурни проекти се реализират през последните години в южната част на страната и там се виждат резултатите. По-големите инфраструктурни проекти на север са или изолирани, или просто територията не е устроена така, че да има смисъл от тях. Например Дунав мост 2 при Видин – Калафат е добро, модерно съоръжение, до което обаче няма удобен достъп.

За цялостното развитие на града основно разчитаме на строителството на новия скоростен път Видин – Ботевград. Пътят е в строеж с различен напредък на отделните лотове, но забавянето на изграждането му буди притеснение както у мен като кмет на общината, така и сред видинчани.

Както неведнъж съм заявявал, този проект е от ключово значение за бъдещото развитие не само на община Видин, но и на целия регион. Нееднократно съм поставял този въпрос на различни нива. През изминалия месец изпратих писмо до президента Румен Радев, до отговорните министерства и до народните представители от Видинския район, защото жизненоважни инфраструктурни обекти като този и изграждането на прохода под Петрохан буксуват. И съм сигурен, че видинските граждани при необходимост ще излязат на протест срещу бездействието на държавата, както го направихме през 2018 г.

 

Каква е визията за развитие на общината до края на мандата Ви?

Представям си Видин като един от най-добре поддържаните, благоустроени и озеленени градове в страната с обновени улици и чисти квартали. Усилията на целия общински екип в тази посока са наистина големи и твърдя, че резултатите са налице. Желанието ми е преобразяването да се случи и в останалите населени места, защото всички хора заслужават да живеят в по-добри условия.

Виждам осъществено намерението ни за създаване на единен туристически продукт и превръщането на Видин в една наистина забележителна дестинация не само за България, но и за трансграничния регион, а защо не и за Европа? В тази връзка мога да кажа, че старопрестолният ни град е един силен духовен център. Тук векове наред хора от различни религии и етноси са живели в мирно съжителство, така е и днес. Тази година завършваме реставрацията на уникалната сграда на Синагогата, която ще превърнем в Културен център на името на световноизвестния художник Жул Паскин. По този начин, пристигайки във Видин, туристите ще могат да посетят няколко забележителни обекта, разположени в Крайдунавския парк на близко разстояние един от друг – крепостта „Баба Вида“, Епиграфския център, Синагогата, старата Турска поща (сега БиблиоПоща), Джамията на Осман Пазвантоглу и Митрополитския комплекс, музей „Кръстата казарма“.

Силно се надявам, след като подготвихме проектите за разработване на минералните извори във Видин, Градец и Сланотрън, те да бъдат одобрени и да се намери финансиране за извършване на сондажите. Инвестирането в това природно богатство може да превърне Видинския регион в една привлекателна спа дестинация и да осигури трудова заетост за стотици хора.

Бих допълнил в този контекст, че ще продължи обогатяването на културната програма на община Видин и нашият град наистина ще се утвърди като един от най-атрактивните фестивални центрове не само в страната, но и в трансграничния регион. Това също е много сериозна стъпка към развитието на културния туризъм.

Очаквам да бъдат осъществени предвидените ремонти на важни пътни артерии в града като бул. „Панония“, който е връзката с ГКПП Дунав мост Видин – Калафат, както и да се довърши обновяването на Централната градска част, да се облагородят редица градски пространства в големите жилищни комплекси. И още да продължи ремонтът и асфалтирането на улици във всички населени места, да въведем иновативни технологии във всички сфери, които да подобрят екологичната среда и качеството на живот, използвайки алтернативни източници на енергия и др.

Както изтъкнах, Видин е старопрестолен град и е крайно време той наистина да получи статут на една от старите столици на България. За него трябва да се говори и отдавна чакаме държавата да насочи към нашия край специално внимание. Защото природните и историческите дадености са факт. Това, което продължава да липсва, са добрата инфраструктура и сериозните инвестиции – за да се развие целият потенциал, за да има работни места и хората да се радват на висок стандарт на живот, какъвто заслужават.

 

Партнирате ли си с Областното представителство на КСБ във Видин?

Община Видин е в тясно сътрудничество с ОП на КСБ – Видин. Взаимодействието с браншовата организация ни помага в решаването на редица проблеми, ценна е помощта й при подготовката и реализирането на нови проекти. Нейни представители ни съдействат при извършването на инвеститорския контрол на общинските обекти.

 

В. „Строител“ съвместно с НСОРБ осъществяват рубриката „Кметовете говорят“. Каква е оценката Ви за тази инициатива на изданието, както и за неговата роля?

Разбира се, моята оценка е положителна. Защото в. „Строител“ е трибуна, от която кметовете спокойно и ясно могат да поставят проблемите си, да споделят за добри практики, да бъдат чути от държавата и обществото. Приветствам идеята за такава рубрика и смятам, че представлява интерес за читателите на вестника.