Новини

Кметът Мария Витанова-Вълканова:  Търсим баланс между икономическите, екологичните и културните аспекти в развитието на общината

Целта на Перущица да има ПСОВ най-накрая ще бъде изпълнена

Г-жо Витанова-Вълканова, заедно с двама бивши кметове на Перущица направихте първата копка, с която дадохте старта на строителството на проекта за Пречиствателна станция за отпадни води в местност Малкото кладенче в землището на Перущица, който включва и изграждането на довеждащ водопровод, и външно ел. захранване. Разкажете ни повече за инвестицията?

Радвам се, че целта Перущица да има ПСОВ най-накрая ще бъде изпълнена. Стартирахме строително-монтажните работи по проекта с водосвет за здраве и берекет. Заедно с мен първата копка направиха бившите кметове на общината Никола Янкулов и Ради Минчев, защото желанието и опитите на всеки от нас това да се случи датират от далечната 2007 г., когато със заповед на Никола Янкулов е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) за ново строителство на пречиствателната станция. Със съвместното обявяване на началото на дейностите демонстрирахме приемствеността в развитието на Перущица. В годините след осигуряването на ПУП няколко пъти са изготвяни проекти и е търсено финансиране, но за съжаление без успех. През 2020 г. изготвихме отново идейни и работни проекти, които се съгласуваха с всички институции, издадоха се нови разрешения за строеж и проектите се входираха в Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Получихме одобрения за финансиране през 2021 г., след което проведохме процедура за избор на изпълнител и сключихме договор за безвъзмездна финансова помощ с ПУДООС. Стойността на договора за СМР е в размер на 3 633 507,56 лв. Вярвам, че фирмата изпълнител ще осъществи договорените дейности качествено и в срок и Перущица скоро ще има ПСОВ. С реализацията на проекта ще се подобри околната среда в общината и ще се осигури възможността за търсене на външно финансиране за доизграждане и подмяна на канализацията в града. Вече имаме одобрение и на проект за довеждащ колектор до пречиствателната станция. В момента провеждаме процедура за избор на изпълнител. Прогнозната стойност е 1 590 636 лв. без ДДС. Този проект също е много важен, защото без колектор ПСОВ не може да функционира.

Чиста ли е водата, която пият местните хора, и имате ли някакви екологични проблеми?

Общината има две разрешения за водовземане от подземни води на Перущица. Почвите в общината са в добро екологично състояние и няма регистрирани замърсявания. При нас не работят и големи предприятия, които да замърсяват околната среда. Експлоатацията на старото депо за битови отпадъци е преустановена от 2009 г. Сега обезвреждането на твърдите битови отпадъци и депонирането се извършва в Регионално депо край с. Цалапица.

Изпълнявате два амбициозни проекта по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) – за реконструкция на централната част на града и за рехабилитация на уличната мрежа. Какъв е напредъкът по тях?

През март тази година стартираха строително-монтажните работи по проект „Реконструкция на площадно пространство с автобусни спирки”. Общата му стойност е малко над 61 304 лв. и е финансиран по стратегията за местно развитие на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи” чрез ПРСР. Освен че ще се обнови тази зона, с поставянето на спирките в централната част на града и предвид наличните такива от 2020 г., общината ще реши проблема с липсата на подходящо място за чакащите обществен транспорт хора. За проекта „Рехабилитация на улична мрежа в град Перущица“ през ноември 2021 г. подписахме договор с Държавен фонд „Земеделие“ за безвъзмездна финансова помощ 1 168 525, 82 лв. от ПРСР. Проектът е подаден през 2018 г., но не е получил одобрение, а през 2021 г. бе оценен отново и този път всичко премина успешно. Той предвижда реконструкция на съществуваща настилка на части от десет улици в града. Общият обем на предвидените строително-ремонтни дейности по тях е 2382 метра. Състоянието на пътната настилка на тези улици е лошо, както и на голяма част от останалата пътна мрежа в града. За съжаление възможностите на общината сама да финансира подобни дейности са твърде малки. Необходими са ни европейски средства, които предвид забавянето на старта на новия програмен период 2021-2027 г. е трудно да осигурим в момента. Община Перущица ще кандидатства за финансиране за ремонта на още улици по отворени процедури по подмярка 7.2 от „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“.

Как се развива икономиката на региона? Какви предимства носи близостта до Пловдив? Как допринася Местната инициативна група „Перущица – Родопи”?

Икономическият профил на територията ни се оформя от предприятия в различни отрасли на икономиката – индустрия, селско стопанство, лека промишленост и др. Най-голям дял имат тези за производство на ел. прекъсвачи, в сферата на консервната промишленост и винопроизводството. Особеностите на икономиката в Перущица са свързани със суровинната база, която е предимно в областта на лозарството, овощарството и в малка степен зеленчукопроизводство. Имаме потенциал за развитие на туризма с прекрасната ни природа и културно-историческо наследство. Близостта до индустриализирани райони като Пловдив и гр. Стамболийски също е от ключово значение, както и наличието на работна сила с ниска квалификация в Перущица. На територията ни има обособена индустриална зона (бивш стопански двор) с частично изградени комуникации. Разполагаме и с терени – предимно частни, които се предлагат на атрактивни цени. МИГ е инструмент за териториално развитие и като такъв също допринася за развитието. Територията на Местната инициативна група „Перущица-Родопи”, създадена през 2011 г., е в обхвата на двете общини. Сдружението включва представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор. Нашата община работи в тясно сътрудничество с МИГ, като към настоящия момент изпълняваме два проекта с финансиране от групата. Надяваме се и през следващия програмен период тя да бъде финансирана и да постига добри резултати.

Имате краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на биогорива 2022-2024 г.

Тази програма е разработена съгласно действащата нормативна уредба. Тя има отворен характер и през периода на действие ще се допълва и изменя в зависимост от целите и промяната на нормативната база с възможност за финансиране.Програмата определя дейности и мерки, в резултат на които се очаква да се повиши делът на използваната енергия от възобновяеми източници в общината, да се подобри състоянието на жизнената среда, условията за туризъм, да се повиши качеството на публичните услуги. Имаме и изготвена програма за енергийна ефективност 2021-2027 г., разработена съгласно Закона за енергийната ефективност и осъществяваща политики на местно ниво. При подготовката й се проучват и установяват възможностите за енергоспестяване, определят се най-подходящите енергоспестяващи мерки. Повишаването на енергийната ефективност има съществен принос за подобряване на състоянието на инфраструктурата в общината, както и за повишаване качеството на предлаганите услуги, така че програмата има голямо значение.

Активно ли е строителството в община Перущица?

От началото на тази година имаме издадени 20 разрешения за строеж, като 3 от тях са за жилищни сгради. Сравнително малко нови къщи се изграждат, повече са реконструкциите и ремонтите. Доста празни фамилни домове се продават и се ремонтират и им се дава нов живот. Другите разрешения са за строителство на селскостопански сгради, огради, фотоволтаици, водопроводни отклонения. Тази година издадохме и разрешение за „Реконструкция на обект: Път PDV/1323 III-866/ Йоаким Груево – Перущица (от край с. Йоаким Груево до начало гр. Перущица)“, който е един от значимите ни проекти.

Кажете нещо повече за проекта за общинския път Йоаким Груево – Перущица.

Той е един от двата ни най-важни проекта, които ще реализираме с финансиране от МРРБ. Те са във финалния списък с одобрени обекти, който е съставен от експертите от МРРБ и НСОРБ. Реконструкцията на общински път PDV1323 от край с. Йоаким Груево до начало гр. Перущица е на стойност 5 093 471,62 лв. Другият проект е за строителство и рехабилитация на водопроводната мрежа на Перущица и възлиза на 1 814 585,83 лв. Той включва подмяната на 8 км водопроводна мрежа в града. Надявам се това да намали честите аварии и нарушеното водоподаване. Гордея се и съм много щастлива, че успяхме да се справим за по-малко от 3 месеца с процедури, които отнемат поне половин година, за да отговорим на заложените критерии, а именно – да има действащо разрешение за строеж и избран изпълнител. Фактът, че и двата проекта са с избрани фирми и няма необходимост да се съгласува нищо повече с финансиращия орган, ще ни даде възможност да стартираме тяхното изпълнение в най-кратки срокове.

Каква е визията Ви за сградите от образователната и спортната сфера?

Детските градини в нашата община са две и са в много добро състояние. Санирани са отдавна, а скоро поставихме и нови съоръжения за игра в дворовете им. Основното училище също е с внедрени мерки за енергийна ефективност и е ремонтирано. Дворът и игрището му са в прилично състояние. Сградата на професионалната гимназия е поостаряла, но предстои и нейното обновяване. Започнали сме от двора й, където ще направим скейт площадка за децата. Спортната зала също е в добро състояние. Тя беше отдадена под наем, но пандемията от корона вирус се отрази особено неблагоприятно на спортните дейности и договорът беше прекратен през настоящата година. В момента липсва баскетболен отбор, който да я ползва, защото тя е предвидена най-вече за този спорт. Предстои откриването на фитнес зала, която успяхме да ремонтираме и обзаведем в неизползвана общинска сграда с минимални средства от бюджета.

Общината е богата на исторически паметници и находки, има и няколко популярни екопътеки. Каква е програмата Ви за развитие на туризма?

Перущица е място с богата култура и историческо минало. На наша територия има три обекта с категория „национално значение“. Най-значимите културно-исторически ценности са Историческият музей, който е включен в списъка на „100 национални туристически обекта“, църквата „Св. Архангели Гавраил и Михаил” и Дановото училище в центъра на града. То е обявено за паметник на културата с местно значение. Нашата особена гордост е раннохристиянската базилика „Червената църква”, която се намира североизточно от Перущица. Тя е обявена за паметник на културата с национално значение. Там е извършена необходимата реставрация със средствата от ОПРР за 2,3 млн. лв. От археологическия паметник са запазени само руини, но и те са свидетелство за внушителната сграда, която според историческите данни е била построена в края на V или началото на VI век. Със средствата по проекта архитектурният паметник вече е укрепен с нова метална конструкция, зидовете са консервирани и запечатани. „Червената църква“ е и художествено осветена с 14 прожектора и над 100 лампи. До нея води нов асфалтов път, изграден е и голям паркинг, както и приемна сграда с обособен информационен център и изложбена зала. Над Перущица се извисява Мемориален паметник на трите поколения, който е открит през 1976 г. в памет на загиналите за свободата на отечеството и по случай 100-годишнината от участието на града в Априлското въстание. Приетата Програма за развитие на туризма в община Перущица за периода 2021-2027 търси баланс между икономическите, екологичните и културните аспекти на туристическото развитие. С нея се поемат европейските и националните ангажименти по отношение на устойчиво развитие и се предоставя план за постигането им в сферата на туризма в общината.

Нека завършим с анализ на Плана за интегрирано развитие на община Перущица за периода 2021-2027 г.

Въпреки неблагоприятната политическа, икономическа и здравна ситуация през 2021 г. и 2022 г. община Перущица е извършила немалко дейности за подобряване на техническата среда – уличната мрежа, както и водоснабдителната и канализационната система. Осигуряването на финансови ресурси за развитието на техническата инфраструктура остава един от важните приоритети и за този период.