Общини

Кметът Илийчо Лачовски: Кнежа е усвоила около 15 млн. лв. от европейски програми през периода 2014-2020

Важно е НПВУ да бъде обяснен на бъдещите бенефициенти, за да знаем ние като кметове какви проекти ще са допустими

Г-н Лачовски, какво е изпълнението на бюджета на общината за първото полугодие на 2022 г.?

Тази година бюджетът на Кнежа, както и на всички местни власти, беше приет доста късно. Затова е трудно да се говори за изпълнението му към първото шестмесечие на годината. Финансовата рамка за 2022 г. е в размер на 17 952 781 лв., като 11 881 653 лв. са за държавно делегираните дейности, а 6 071 128 лв. са приходите от местни дейности. Целевата субсидия от държавата за капиталови разходи е 405 300 лв., а от собствени приходи в това направление ще осигурим 635 100 лв.

Все още не сме започнали реалното изпълнение на капиталовите разходи. Трудно бихме могли да осъществим заложените инвестиции при непрекъснато повишаващите се цени на строителните материали. Получихме актуализация на целевата субсидия от държавата, което е глътка въздух. С допълнителните средства ще може да направим актуализация на цените на част от строителните договори и ще започнем изпълнение на капиталовата си програма. В нея за тази година сме заложили обновяване на пътната инфраструктура в общината и ремонти на сградния фонд на училищата, както и на здания общинска собственост.

 

Като основна причина за забавянето на капиталовата програма посочвате повишаващите се цени на строителните материали. Проблемът е изключително сериозен и за изпълнителите. Ако държавата не отпусне целенасочено финансиране за индексация, община като Кнежа има ли възможност да осигури необходимите средства за всички договори?

В последния работен ден на 47-ото Народно събрание бе дадена възможност с допълнение на Закона за обществените поръчки да се индексират строителните договори. Но остава въпросът с намирането на средства. Без помощ от страна на държавата и отпускане на допълнително финансиране малка община като Кнежа няма как да осигури нужния ресурс. Актуализацията на бюджетите на местните власти, която стана факт с постановление на Министерския съвет, е за 10% увеличение от стойността на бюджета от предходната 2021 г. Тези допълнителни средства са предназначени не само за капиталови разходи, но и за работни заплати на администрация и т.н.

Всички виждаме как цените на строителните материали стремглаво вървят нагоре. Ще дам следния пример – при приемането на бюджета през март заложихме асфалтиране на определен брой улици при цена на битума към този момент, сега обаче този материал е на съвсем други стойности. Въпреки всичко категорично мога да заявя, че нямаме проекти, на които изпълнението да е под риск. Преходните обекти от миналата година в по-голямата си част са приключени, а останалите са на финалната права и предстои тяхното завършване.

В последния си работен ден редовното правителство отпусна над 390 млн. лв. от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), които ще бъдат инвестирани в общински проекти. Каква сума ще получи Кнежа и какви обекти ще се реализират с нея?

Нашата администрация има сериозна проектна готовност и кандидатствахме с доста обекти в МРРБ. Одобрени за финансиране са две предложения за ремонт на линейна инфраструктура, като общата стойност на инвестицията е около 4,5 млн. лв. Един от проектите е за реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бреница. За него според заложената в списъците на МРРБ сума би следвало да ни отпуснат 2 490 691 лв. Проведохме обществена поръчка и имаме избран изпълнител.

За рехабилитацията на уличната мрежа на Кнежа след извършени ремонти на канализационната система имаме одобрено финансиране за 2 022 207 лв. Обявили сме търг за избор на изпълнител, в който сме заложили 6 трасета от пътната инфраструктура. Събираме оферти от потенциалните кандидати до 15 август.

Отделно от това правителството отпусна 50 млн. лв. от бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) за СМР на покриви и за енергоспестяващи мерки в училища и детски градини. Очакваме да получим финансиране на ремонтите на две от училищата в общината – ОУ „Васил Левски“ в с. Еница и ОУ „Отец Паисий“ в Кнежа. И в двете учебни заведения има нужда от реализиране на СМР на покривите и обновяване на вътрешните пространства. В първото от тях стойността на дейностите е 278 122 лв., а във второто – 277 359 лв. Надявам се наистина да получим тези пари от МОН, за да може да изпълним заложените СМР.

 

Вниманието на всички е насочено към Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). За какви проекти ще търсите финансиране от него?

Важно е НПВУ да бъде обяснен на бъдещите бенефициенти, за да знаем ние, кметовете, какви проекти биха били допустими и какъв финансов ресурс може да се усвои от общините. Например допустимо ли ще е по НПВУ подобряването на инфраструктурата в населените места. Към настоящия момент лично аз нямам информация с какви проекти може да кандидатства Кнежа.

Страната ни е във финалната фаза на програмен период 2014-2020 г. Колко средства от ЕС бяха инвестирани в общината, в какво направление и какви са резултатите от тези вложения?

Абсолютно всички дейности по спечелените проекти от Кнежа в рамките на периода са приключени и отчетени. Средствата, които успяхме да усвоим, са в размер на около 15 млн. лв. Сред обектите, които реализирахме, е ремонтът на Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ в Кнежа. Той беше извършен по проект „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ „Стефан Цанов“- град Кнежа” със средства от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Стойността на инвестицията е близо 1,3 млн. лв. Бяха въведени мерки за енергийна ефективност в сградата, осигури се достъп за хора с увреждания и като цяло беше подобрена материалната база на учебното заведение.

Също с европейско финансиране от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021“ в Кнежа беше изграден детски кът. В него се предоставят почасови грижи за малчуганите на общински служители, които по някаква причина не посещават детска ясла, градина или училище.

Друг проект, който беше реализиран с пари от ЕС, е ремонтът на централния градски площад „Пенчо Янкулов“. За него спечелихме финансиране по Програмата за развитие на селските райони, а инвестицията е в размер на 780 478 лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ. Пространството е с нова визия, като на него бяха обособени островно разположени кътове за отдих, във всеки от тях има цветни и дървесни видове, парково осветление. Островните кътове са организирани около изградения в средата на площада фонтан с гравитачно падаща вода. По дъното му са монтирани дюзи, които изтласкват водни струи на различна височина. Градското обзавеждане на площада включва бетонови велостойки, пейки, кашпи, кошчета за боклук и ограничители за паркиране.

Също с еврофинансиране успяхме да изградим общинското социално предприятие „Шивашки цех”. Реализирахме го по проект на общината, одобрен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. В сградата на старата гимназия направихме ремонт и закупихме необходимото оборудване за три помещения – офис, склад и производствена зала. В предприятието се шие спален и кухненски текстил за нуждите на общинските детски заведения, болницата, дневния център, общинския комплекс за социални услуги и др., като то осигурява 19 работни места от различни целеви групи. Служителите се възползват от 18-месечна заетост, обучение, професионална квалификация, както и възможност да продължат кариерното си развитие.

Осъществихме проект и за подобряване на енергийната ефективност чрез обновяване на системата за улично осветление в Кнежа. Той е на обща стойност 683 990,35 лв., отпуснати от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за периода 2014-2021 г. За срок от 18 месеца се въведоха мерки за енергоспестяване по ул. „Марин Боев“, ул. „Георги Димитров“, ул. „23 Септември“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Райна Княгиня“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Димитър Благоев“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Георги Михайлов“, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Иван Вазов“ и ул. „Филип Тотю“.

Освен това имаме и различни реализирани обекти по Проект „Красива България“ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. В момента се подготвяме за новия обявен прием от Държавен фонд „Земеделие“, който ще финансира проекти в рамките на програмен период 2014 – 2020 г., подали сме предложения за обновяване на линейна инфраструктура в общината.

Подготвя ли администрацията проекти, с които да кандидатства за европейско финансиране по новите европейски програми? Към какви обекти се насочвате?

Програмен период 2021-2027 г. стартира, но все още няма насоки за кандидатстване или отворени схеми, по които да подаваме документи. Местните власти трябва да са готови със своите планове за изпълнението на европроекти, но трябва да има представени условия, на които те да отговарят. Община Кнежа има доста готови проекти, които са на стойност над 30 млн. лв. Но все пак трябва да знаем какви ще бъдат указанията и допустимите разходи.

 

Повече ли са строителните разрешения през 2022 г.? Към какъв тип проекти се насочват инвеститорите, проявяващи интерес към Кнежа?

Пандемията от COVID-19 в последните около две години и половина не оказа влияние на броя на издадените строителни разрешения. Ние сме малка община и при нас най-сериозни инвеститори са земеделските стопани. Като цяло трудно се правят каквито и да е вложения на места, където липсва работна ръка.

 

Навлизате в последната година от мандата си като кмет. Каква е Вашата визия за облика на общината през 2023 г.?

Смело мога да заявя, че за изминалото време Кнежа придоби доста по-различен облик, но винаги може и по-добре. Успях да изпълня на 80% това, което си поставих за цел в началото на мандата през 2019 г. Но нека да не забравяме, че остава още една година, през която с екипа ми ще продължим да работим усилено за развитието на общината.