Общини

Кметът Атанас Балкански: Развитието на инфраструктура и осигуряването на привлекателна градска среда са приоритет за община Съединение

За 2022 г. са издадени 105 строителни разрешения, като значителен брой са за фотоволтаични инсталации

Г-н Балкански, Съединение се намира в близост до АМ „Тракия“, имате жп линия и сте само на 27 км от Пловдив и неговата „Тракия икономическа зона“. Как се отразява транспортната свързаност на развитието на общината?

Естествено е географското ни разположение да осигурява добри условия за икономически растеж. Благодарение на близостта ни с АМ „Тракия“, развитието на жп и автотранспорта на територията ни се реализират инвестиции от местни и чужди инвеститори. Насочили сме усилията си в привличането на бизнеси на съвременно технологично ниво и подкрепяме бизнеса по всички възможни начини. Ще допълня, че нашата община има изготвен и приет Общ устройствен план още през 2017 г., който е с ясно диференциране на жилищните, промишлените и стопанските дейности на територията. Това също спомага за развитие на инвестиционните намерения.

Фирмите, опериращи в Съединение, се конкурират по отношение на работните места с компаниите в Пловдив и това налага да поддържат високи нива на възнагражденията на служителите си, за да ги задържат. В тази връзка искам да подчертая, че ние сме сред общините с най-нисък процент на безработица. Наличието на достатъчно работни места, които са добре платени, си проличава и в сградния фонд и инфраструктурата ни. Ако се разходите, особено в гр. Съединение, ще видите много новопостроени сгради със съвременна архитектура, които са с различно предназначение. Има и доста реновирани обекти, които изглеждат коренно преобразени спрямо първоначалния им вид. За 2022 г. са издадени 105 строителни разрешения, като значителен брой са за изграждане на фотоволтаични инсталации.

Техническата инфраструктура в населените ни места е сред най-важните компоненти за качеството на живот. Затова сме съсредоточили усилията си в подобряването й. Не всички елементи от нея са под прякото въздействие на местната власт, като например електропреносната мрежа, но правим всичко възможно да провеждаме междуинституционални и координационни дейности, които да допринесат за модернизирането й.

В гр. Съединение неведнъж е имало наводнения. Какво е състоянието на водопроводната и канализационната мрежа? Какви мерки реализира администрацията в тази сфера?

Общинският център е разположен в равнинната част на територията ни, което е причина при обилни валежи р. Потока да излиза от коритото си и да наводнява жилищни и производствени сгради. От 2005 г. до 2018 г. в общината и в частност в гр. Съединение има регистрирани 4 наводнения, като три пъти е обявявано бедствено положение. Тези инциденти нанесоха значителни материални щети както на частни обекти, така и на общинската инфраструктура.

Местната администрация изготви технически проект за корекция на речното корито на р. Потока, от който се изпълниха три етапа. Остава реализацията на четвъртия, обхващащ дължина 851 м и разделен на три подетапа. Многократно сме кандидатствали за финансиране пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет в подетапа, включващ и реконструкция на съществуващ мост на ул. „Чардафон Велики“. Съоръжението е с малко напречно сечение и при високи води на реката създава „тапа“, което води до наводняването на промишлената зона на града и на част от жилищните имоти. Продължаваме да отправяме искания към държавата за финансиране на този проблемен участък.

Наводненията в града се дължат и на състоянието на водопроводната мрежа, и на липсата на канализация. Състоянието на водопроводната мрежа е изключително лошо. По-голямата част е изградена в средата на миналия век с етернитови тръби, което е предпоставка за перманентните аварии, с които ВиК дружеството трудно се справя.

 През последните години в с. Царимир бяха подновени 1000 м етернитов водопровод със съвременни тръби, което даде възможност да започнем благоустрояването на една от основните улици в селото. 2022 г. в общинския център се извърши реконструкция на главния довеждащ водопровод от помпената станция до града - 900 м, както и основен ремонт на захранващия водопровод за селата Найден Герово и Драгомир със същата дължина. Пак през миналата година се подмени и водопроводът на няколко улици в южната част на гр. Съединение - общо 1100 м, с което се намалиха авариите, но техният брой все още остава висок.

 

Улиците на общинския център изглежда се поддържат добре. Така ли е и в селата?

Състоянието на общинската пътна мрежа е задоволително. Тя е изграждана в периода 1970-1980 г. и от тогава не са правени основни ремонти. Всяка бюджетна година администрацията отделя средства за извършването на текущи ремонти и поддържане на улиците. На 26 октомври 2022 г. сключихме споразумение с Министерството на регионалното развитие благоустройството, с което получихме финансиране за основен ремонт на общински пътища в размер З З80 450 лв. СМР ще се осъществят през 202З г. По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) подписахме договор за реконструкция и рехабилитация на съществуващи тротоари и съоръжения в града на обща стойност 7З8 5З6 лв., който е в процес на изпълнение.

Разкажете ни за образователната инфраструктура, която е друга основна задача за всеки кмет.

На територията на общината има три детски градини – тази в гр. Съединение е с яслена група и се помещава в две сгради. Останалите две заведения за малчуганите са в с. Царимир и в с. Голям чардак. През миналата година се извърши реконструкция, ремонт и обзавеждане на зданията на ДГ в гр. Съединение. Инвестицията възлезе на 9З8 1ЗЗ лв., като средствата бяха осигурени по ПРСР. В процес на приключване е неотложен ремонт на ДГ в с. Царимир.

Имаме едно начално и едно средно училище, като и двете разполагат с по 2 сгради. Доскоро НУ „Любен Каравелов“ имаше само една сграда в гр. Съединение, но в най-голямото ни село Царимир беше оборудвана втора. В нея бе разкрита паралелка 1-ви клас с перспектива следващите З г. да се разкрият съответно 2-ри, З-ти и 4-ти клас и така в с. Царимир ще действа пълен курс за начално училище. В СУ „Христо Ботев“ завършваме спешен ремонт на една от сградите и реконструкция на спортната площадка.

За децата и учениците от кметствата са осигурени училищни автобуси.

 

Изграждат ли се съоръжения за отдих?

През последните години в кметствата от общината бяха направени доста такива места. Сред тях е екопарк за отдих в с. Церетелево. Възстановихме и обновихме зона за отдих в с. Правище, благоустроихме детски кът в с. Голям чардак. Също така създадохме пространство за отдих в с. Найден Герово, възстановихме зоната в с. Царимир. В общинския център реновирахме зона за отдих и детски кът.

Какви други теми са на дневен ред за жителите на Съединение?

На първо място бих поставил изграждането на пилотен модел за екологосъобразно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци. Той бе реализиран по Българо-швейцарска програма, като сключихме договор с Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда. Освен Съединение пунктът обслужва и съседните общини Марица, Калояново, Хисар, Раковски и Стамболийски.

В процес на изпълнение, проектиране и изграждане е компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от общините Съединение и Стамболийски. Стойността на инвестицията е 5 453 556 лв. Съоръжението е позиционирано на наша територия.

Също в процес на реализация е и проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност на читалище „Обзорник” в с. Голям чардак. Той се изпълнява в партньорство с Pirin Holding AS със седалище в Осло, Норвегия.

Каква ще бъде 2023 г. за жителите на общината?

Развитието на обществената инфраструктура и осигуряване на привлекателна градска среда отново ще е приоритет за общинската администрация. Планирани са проекти за подобряване на уличната мрежа и развитие на обществените паркови пространства. Предвиждат се и инвестиции за развитие на ВиК мрежата, които ще се изпълняват съвместно с „Водоснабдяване и канализация” ООД, Пловдив, което стопанисва и поддържа инфраструктурата.

Всички хора очакват 2023 г. да бъде по-добра и съм сигурен, че се надяват да се реализира една дългогодишна тяхна мечта – изграждане на пречиствателна станция и канализация, за която не съм престанал да мисля и работя от първия ден на първия си мандат. Няма да има по-щастлив човек от мен, ако в края на втория ми мандат е започнало строителството на този обект.

Правим това интервю в рубриката ни „Общини: кметовете говорят”. Какво още иска да каже Атанас Балкански на своите съграждани, колегите си в цялата страна, на строителите и читателите на в. „Строител”?

От страниците на в. „Строител“ бих искал да пожелая на моите съграждани и на всички кметове много здраве и успех във всичко, което правят. Нека 2023 г. бъде успешна за екипа и читателите на най-авторитетния професионален вестник в България. Ръководството на общината ежедневно се среща със строителите. Заедно търсим решения за бързо и качествено изпълнение на обектите, за да са доволни всички - и възложител, и изпълнител, и ползвателите на изграденото от тях. Пожелавам им много здраве и да имат повече работа през 2023 г.