Общини

Инж. Стоян Димитров, зам.-кмет на Асеновград: Община Асеновград е изпълнила инфраструктурни обекти за 130 млн. лв. в програмен период 2014-2020 г.

Работим много добре с колегите от ОП на КСБ – Пловдив

Г-н Димитров, какво показват данните за изпълнението на бюджета на община Асеновград за 2022 г. и как започна годината за местната власт без приета финансова рамка за 2023 г.?

През 2022 г. държавният бюджет беше приет късно и това стана причина и финансовата рамка на общината да бъде утвърдена късно. Към края на миналата година бяхме сключили договори с изпълнители на 100% от стойността на инвестиционната програма на община Асеновград. Изпълнението обаче не е на 100%, реализацията на част от обектите продължава и в момента.

Сега ситуацията отново е трудна, защото пак няма одобрен държавен бюджет. Поставени сме в условия на удължен бюджет – работим със същия обем средства, разходвани през първото тримесечие на 2022 г. Това ни изправя пред сериозни проблеми, защото цените на електроенергията, на работните заплати, на строителните материали и въобще на всички основни компоненти и дейностите, които са делегирани на общината, са много по-високи.

Надяваме се новото 49-о Народно събрание в най-кратки срокове да излезе с проект на държавен бюджет, който в спешен порядък да бъде гласуван и одобрен. Така и ние ще имаме възможност да приемем рамката на нашите финанси, с които да работим.

Какви проекти реализирахте през 2022 г.? Каква планирате да бъде строителната програма на общината за настоящата година?

Както през 2022 г., ще заложим на рехабилитацията на по-важните второкласни улици в Асеновград. Ще кандидатстваме за финансиране по възможните програми, за да извършим подмяна на уличното осветление, за изграждане на младежки център, за обновяване на сградния фонд на читалищата в 6 населени места на територията на общината и др.

Надяваме се основните средства, които ще се инвестират през тази година, да са под форма на външно финансиране. Както знаете, в малките общини не разполагаме с достатъчно средства за строителство и затова парите за т.нар. големи инфраструктурни обекти са обикновено от външни източници.

През 2022 г. бе доизградена ул. „Георги Ковачев“. В отсечката от ДГ „Зорница“ до ул. „Лозница“ нямаше положен асфалт и преминаването беше затруднено. Основно бе ремонтирана ул. „Драгоман“. Улицата бе цялостно преасфалтирана, постави се нов линеен отводнител от полимербетон с дължина 9 метра. Подмениха се бордюри, тротоарни настилки.

Подобрихме и състоянието на ул. „Захари Стоянов“. Там също изпълнихме цялостна подмяна на асфалтовото покритие, нови бордюри и тротоарни настилки. Сред ремонтираните през 2022 г. са улиците „Александър Батенберг“, ул. „Св. Кирик“, „Полк. Дрангов“ и „Стоян Джансъзов“. Строителните дейности по други улици и тротоари в Асеновград продължават и през тази година.

Какъв е финансовият ресурс, който усвоихте през приключващия програмен период 2014-2020 г.?

Община Асеновград усвои около 130 млн. лв. за периода от 2014 до 2020 г., с които реализира инфраструктурни обекти. Най-мащабният проект, който изпълнихме, е водният цикъл и ПСОВ. Той е на обща стойност 106 072 089 лв. и се осъществи по ОП „Околна среда 2014-2020“. Безвъзмездната финансова помощ е над 80 млн. лв., а съфинансирането от наша страна – над 8 млн. лв. По проекта са изградени и реконструирани канализационни и водопроводни клонове с обща дължина съответно 23 177,46 м и 8082,14 м. Изградената Пречиствателна станция за отпадни води е за 65 350 еквивалент жители. Постигнахме успешно целите на проекта – подобряване на инфраструктурата за канализационната и водоснабдителната мрежа в Асеновград.

Около 5 млн. лв. са инвестирани в реновирането на централната градска част. Със средства от ОП „Региони в растеж“ (ОПРР) изцяло обновихме голяма част от пространството и нива две и три на площад „Академик Николай Хайтов”. На ниво II изградихме нова стоманобетонова плоча, на него има и постоянна открита сцена с обслужваща към нея сграда, които се използват за различни събития, представления и прояви. На ниво III построихме алпинеуми и амфитеатрална зона за отдих с възможност за организиране на по-малки мероприятия. В зоната на площада се монтира часовник и се оформиха кътове за почивка. На всички нива са положени нови настилки, направено е цялостно отводняване, осветление, красиво озеленяване със съвременна поливна система. За осигуряване достъпа на хората с увреждания до площадните пространства и сгради са изградени асансьор, платформа и рампи. Монтирана е и модерна система за видео наблюдение.

С европейски средства продължава основният ремонт на читалище „Родолюбие“. Общата стойност на всички дейности е 3 220 000 лв., те са осигурени от ОПРР и Фонд за устойчиви градове. В рамките на проекта ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност, ще се положи топлоизолация и ще се подменят ВиК и електрическата инсталация. Също така ще се направят съоръжения за достъп на хора в неравностойно положение. В залата ще бъдат подновени театралните столове, завесите, декорите.

С около 6 млн. лв. по ОПРР подобрихме инфраструктурата в кв. „Запад“ в Асеновград. Бяха рехабилитирани улиците и тротоарите, ремонтирахме детски и спортни площадки, направихме средата достъпна за хора в неравностойно положение.

Продължаваме да изпълняваме проект за компостираща и сепарираща инсталация. Той се финансира по ОП „Околна среда“, общата му стойност е 13 245 456 лв. От тях 8 360 243 лв. са от ЕС, а националното съфинансиране е 1 475 337 лв. Реализира се съвместно от пет общини – Асеновград, Куклен, Лъки, Първомай и Садово. Целта на сепарирането е да се върне в промишлеността стъкло, желязо, пластмаса, хартия. А работата на компостиращата инсталация ще бъде да преработва биоразградимите отпадъци в ценни вещества, които да се ползват за подобряване състоянието на почвата. Срокът за изпълнение е общо 47 месеца, като дейностите трябва да приключат до 31 декември 2023 г.

Имаме и други по-малки инфраструктури проекти, които сме изпълнили за този период.

Към какви проекти се насочвате в настоящия период 2021-2027 г.?

За съжаление, вече изтекоха 2 години от новия програмен период. Общината няма информация с какви проекти ще може да кандидатства по различните европейски програми и инструменти, за да може да подготвим поне проектната част. Главно ще се насочим към довършване на проекта за обновяване на централната градска част, защото със средства по ОПРР завършихме само първия етап от него. Надяваме се да получим финансиране, с което да успеем максимално да облагородим кварталите на Асеновград – да обновим зелените площи, спортните и детските кътове. За нас е много важно да осигурим средства за проекта ни за обновяване на градския транспорт, да успеем да подменим съществуващите автобуси с модерни електромобили или хибридни превозни средства.

По Програма „Околна среда 2021-2027“ все пак имаме някаква насоченост и работим. Подготвяме проект за подмяна на печките на твърдо гориво с климатични системи или котли на пелети. По ПОС разработваме и проект за оформянето на т.нар. зелени пояси за борба с калните точки в града.

За Програма „Развитие на регионите 2021-2027“ нямаме кой знае каква информация и това ни спира да изготвяме проектната част от идейните ни предложения.

Как се справят строителите в Асеновград, при положение че все още реално не се прилага Методиката за индексация на строителните договори? Колко договора попадат в хипотезата да бъдат индексирани и реално има ли риск за завършването на проекти?

Към момента нямаме разчет, както и бюджет и не можем да помогнем на строителния сектор. Компаниите в Асеновград работят по ремонта на улиците. Финансирането е осигурено от общината и нямаме допълнителен ресурс, за да анексираме строителните договори, въпреки че държавата ни даде тази възможност с приетата Методика. Чисто математически говорим за увеличение на договорите с над 50%. Съгласно разписаната Методика, би следвало всеки договор да попада в хипотезата да бъде индексиран. Към момента нямаме контракти, които да са индексирани. Към нас са подадени искания от страна на строителите за корекция. Имаме и прекратени договори с изпълнители. През 2022 г. дори на част от обявените от нас обществени поръчки не се явиха кандидати, провеждахме ги по 2 и 3 пъти, но не се стигна до възлагане. Те бяха за по-малки обекти, където непреките разходи са по-високи.

Пак повтарям - общинският бюджет не позволява промяна на стойностите на договорите, и подчертавам, че от началото на годината работим в безпрецедентна ситуация на удължен бюджет за държавата, но не и за общините. Няма как да отговорим на очакванията на строителите, след като средствата, които сме изразходвали тогава, далеч не отговарят на парите, които се харчат сега за преки разходи на общината. Проектите, които изпълняваме с финансиране от оперативните програми или от държавата, ще могат да бъдат анексирани при наличие на средства и съответно ще разплатим допълнителни суми.

Какъв е интересът към програмата за саниране, която ще се изпълнява с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)? Каква част от жилищния фонд на територията Ви попада в обхвата на допустимите дейности?

В община Асеновград има интерес към новата програма за саниране на жилищния фонд. Организирахме активна разяснителна кампания. Наши колеги провеждат консултации с гражданите, които имат желание да санират домовете си. Наели сме всички необходими специалисти да помогнат на хората с подготовката на апликационни форми за кандидатстване, за изготвянето на енергийните доклади, за юридическото обслужване при регистрацията на сдруженията на собствениците и т.н. Правим всичко възможно максимално да подпомогнем жителите на Асеновград.

Всеки един проект, който е подаден в общината, своевременно се преглежда от експертите ни и се подава към националната система, където се кандидатства за финансиране. В момента продължаваме да получаваме документи, като крайният срок, който сме обявили, е 10 май т.г. Той е определен съгласно необходимото ни технологично време да осъществим проверката, окомплектоването, разработването на проектно предложение и да изпратим документите от общината към програмата.

Ние попадаме в групата от 40 общини, които могат да получат до 30 млн. лв. финансов ресурс. Общо 28 големи сгради ще могат да бъдат обновени.

Какъв е броят на издадените строителни разрешения на територията на общината през 2022 г. и от началото на тази? Към какъв вид проекти се насочват инвеститорите?

За миналата година общината е издала 315 разрешения за строеж, а от началото на 2023 г. до март са 94 на брой. Най-много са документите за строителство на жилищни обекти и т.нар. сгради от смесен тип. След това се нареждат обектите за промишлено строителство. Например голяма фирма, производител на ски, реши да реализира инвестиции в нашата община и изгражда мащабни съоръжения за производство в промишлената зона.

Провеждаме и разговори с „Тракия икономическа зона“ ЕАД. Предстои да преработим Общия устройствен план на Асеновград, за да се даде възможност зоната да се разшири в посока Асеновград.

Голям интерес отчитаме и към проекти за фотоволтаични централи и паркове. Държавата е дала възможност за издаване на разрешения за тези съоръжения по облекчен ред и в това направление също имаме доста разрешения.

Как работите с Областното представителство (ОП) на КСБ в Пловдив? В какви сфери можете да си сътрудничите по-активно?

Работим много добре с колегите от ОП на КСБ - Пловдив. Имаме активна комуникация – местната структура на КСБ поставя проблеми пред нас, ние също запознаваме ОП Пловдив с различни въпроси, които можем да разрешим заедно. Винаги сме били обединени и взаимно полезни с цел да се съхрани строителният бранш, но и да намираме възможност за реализация на различни проекти.

Четете ли вестник „Строител“ и какво е Вашето мнение за изданието на КСБ?

Следя в. „Строител“ и смятам, че информацията, която поднася, е много полезна - както информацията от колегите от другите общини, така и от различните институции. В изданието намирам всичко важно за развитието на строителния сектор.