Общини

Кметът Донка Михайлова: Община Троян ще работи за „зелена“ трансформация, дигитализация и по-висок стандарт на живот

Дългогодишна мечта е да благоустроим територията около река Осъм

Г-жо Михайлова, приемете поздравления от името на КСБ, Съвета на директорите и от екипа на в. „Строител“ за преизбирането Ви за кмет на община Троян. Пожелаваме Ви успех! Какви са приоритетите Ви за новия мандат?

В следващите четири години ще следвам главните цели в управленската ми програма, която обявих по време на предизборната кампания. Три са основните ми приоритета – „По-млада община“, „По-„зелена“ община“ и „По-„умна” община“. По първия ще работя активно заедно с екипа си за ограничаване на негативните демографски тенденции. Второто важно направление е свързано със „зелената” трансформация на икономиката на региона. По отношение на „По-„умна” община“ планираме изпълнение на дейности, свързани с дигитализацията и промяната на цялостния живот в общината. Ще насочим усилията си към осигуряване на подкрепа за създаване на нови работни места и развитие на местните предприятия, които да привлекат млади професионалисти. Ще направим всичко възможно да подпомогнем изграждането на условия, които да позволят на хората да постигат по-добри доходи и да имат по-висок стандарт на живот.

Друг ключов приоритет е да се засили ролята на Консултативния съвет за икономическо развитие на община Троян при вземане на решения по важни въпроси. Такива, които касаят местната икономика и повишаването на конкурентоспособността на предприятията, подкрепата на инвестиционни и на иновационни дейности, развитието на нови терени за промишлено и гражданско строителство. Според нас чрез публично-частно партньорство на терени общинска собственост може да се изграждат ведомствени жилища за служители на местните фирми. Смятаме също така, че е много важно да бъде създаден електронен бизнес каталог за фирмите от общината.

Сред задачите на администрацията е да продължим да обновяваме образователната инфраструктура на територията ни. Това включва ремонтиране и модернизиране на сградите на СУ „Свети Климент Охридски“ – Троян, и на СУ „Васил Левски“ - с. Черни Осъм, както и обновяване на дворното пространство на НУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Троян. Поетапно ще бъдат реновирани детските площадки в изнесените групи на детски градини в селата Врабево, Дебнево, Борима, Голяма Желязна. Предвидили сме също така да продължи реновирането на читалищата в малките ни населени места, например в с. Дебнево, с. Балканец, с. Шипково, с. Дълбок дол, с. Калейца.

Кои бяха първите неотложни задачи, с които се заехте?

Те бяха свързани с Фонда за общински инвестиции, за които бяха осигурени средства в държавния бюджет за 2024 г. Заехме се с подготовката на проекти за няколко големи обекта, които планираме за изпълнение. Подадохме три проекта към Министерството на финансите и се надявам да получим необходимите средства, за да ги реализираме. Смятам, че това ще е чудесно начало за новия мандат.

Сред важните въпроси пред ръководствата на местните власти е изготвянето и приемането на бюджетите за догодина. Работите ли по финансовата рамка за 2024 г.? Какво ще включи строителната програма?

В процес на активна подготовка сме на бюджета за догодина, като основно фокусът ни е към важните за общината инвестиционни проекти. Сериозно внимание обръщаме на тежката комунална инфраструктура. Често повтарям, че това са най-трудните, но и най-незабележимите проекти за гражданите, а те са предпоставка за качеството на живот за години напред. В предходните мандати обновихме 85% от ВиК съоръженията в града ни. Успяхме да изградим и инфраструктура, която предполага ново качество на управлението на отпадъците, включително сепарираща и компостираща инсталация.

Започваме проект за подмяна на уличното осветление на гр. Троян и на част от селата от общината. Сред приоритетите ни са реконструкция на централната градска част, включително и на площад „Възраждане“. Дългогодишна наша мечта е да благоустроим територията в Троян около р. Осъм. Ние не съумяваме да оценим какво богатство за всеки град е река, която преминава през него. По подобие на много проекти, които се реализират в Западна Европа, планираме да създадем ефектна зона за отдих.

Изграждаме нова спортна зала в общинския център и мисля, че сме единствената местна администрация, изпълняваща такъв проект в момента, за който сме осигурили нужното финансиране чрез кредит.

Реконструирахме цялостно Централния пазар на Троян. Стартирахме този проект, след като построихме нов пазар в града. Тоест през 2024 г. ще продължим да надграждаме свършеното до момента, а то не е малко.

Със собствени средства и с подкрепата на Проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) бяха направени нови детски площадки в двора на ДГ „Мир“ в рамките на обявената кампания през 2023 г. Стойността на проекта е 148 936 лв., като предоставената сума от МТСП е 59 574 лв., а ние осигурихме финансиране в размер на 89 362 лв. По проекта бяха подменени по-голямата част от съоръженията на четири от съществуващите детски площадки и е изградена нова класна стая на открито.

Ежегодно чрез капиталовата програма на общината се подпомагат модернизирането и текущото поддържане на сградния фонд и материално-техническата база на училищата и детските градини. За периода 2019-2023 г. сме инвестирали общо 772 000 лв. в строително-ремонтни дейности в образователна инфраструктура. Включително в последните няколко години бяха обновени детските площадки в дворните пространства на ДГ „Синчец“, ДГ „8 март“ и на една детска ясла. Сега се обновяват детските площадки в ДГ „Мир“ и се подготвя такъв проект за ДГ „Здравец“, с който общината ще кандидатства през 2024 г.

Администрацията полага последователни усилия и да подобри пространствата за игра в различни квартали и точки от града, в които децата спокойно да могат да се забавляват и да прекарват свободното си време със своето семейство. Планирано е да се модернизира такава зона на ул. „Криволак“, където ще се постави комбинирано съоръжение с пързалки, къщички, занимателни панели и тунел, двойна люлка „махало“, клатушка-везна, пружинна клатушка, катерушка, панел „Сметало“ и дама като елемент от ударопоглъщащата каучукова настилка. Поради стръмния терен ще бъдат изградени подпорни стени.

Какъв е интересът към новата програма за енергийно обновяване на жилищни обекти с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)?

Отчитаме огромен интерес за саниране, тъй като моите съграждани видяха ползите от предходната Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС) и като че ли свикнаха да получават безвъзмездно финансиране за обновяване на домовете си. За да се включат в НПЕЕМЖС, сдруженията на собствениците в някои блокове от най-големите ни жилищни комплекси сами направиха енергийните одити, избраха проектанти и заплатиха проектирането на обектите. В рамките на първата процедура по новата програма бяха подадени документи за 15 жилищни сгради. От обявеното класиране от МРРБ преди дни стана ясно, че имаме одобрение за финансиране от НПВУ за 7 обекта.

Изминаха първите три години от програмен период 2021-2027 г. Какви проекти са интересни за Вас, кандидатствали ли сте за финансиране?

За всички е ясно, че Българя закъснява с усвояването на средствата по европейските програми в настоящия период. Интересен за нас е подходът за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), който се прилага за пръв път в страната. В момента, в който беше възможно да се кандидатства, ние подадохме няколко концепции за ИТИ като водещ партньор. Участваме и в такива, в които сме партньор на други общини.

Интересен е проектът ни за развитие на териториите около р. Осъм. В тази концепция включваме и няколко други проекта, които са свързани с подобряване на организацията на движение в някои от ключовите кръстовища, с изграждане на нови пешеходни мостове и реконструиране на съществуващо съоръжение, което е за преминаване на моторни превозни средства.

Много важен е проектът, който подаваме заедно с колегите от община Карлово и Агенция „Пътна инфраструктура“. Неговата идея е да бъдат свързани важни туристически обекти от Троян и Карлово, като в сме предложили да ни бъде отпуснато финансиране за изграждането на защитни съоръжения на Троянския проход. С реализацията на всички планирани дейности ще се подобри свързаността между централните части на Северна и Южна България.

С Медицински университет – Плевен, си партнираме по друг наш значим проект. Чрез него ще можем да осигурим медицинска техника за болницата в Троян и ще изнесем здравни услуги в по-труднодостъпни места от нашата община. Чрез въвеждане на модела на телемедицината хората, които имат ограничен достъп до здравеопазване, ще могат да се възползват от профилактика и диагностика.

Строителният бранш продължава да се сблъсква с проблема с липсата на реално прилагане на индексацията на договорите, възложени по обществени поръчки. Държавата даде право на общините, които имат финансова възможност, да направят промяна на контрактите. Какво се случва в това направление в Троян?

На този етап нямаме индексирани проекти. Обсъждаме варианти със строителите на няколко обекта как да продължи тяхното изпълнение.

По отношение на индексацията общините срещат два проблема. Когато се прие Методиката, първоначално имаше много неясноти за проектите, изпълнявани с европейски средства, и това ни тревожеше, че ще ни бъдат наложени финансови корекции. В същото време индексацията не е финансово осигурена нито с европейски средства, нито с бюджетно финансиране. Нуждата от индексация е крещяща и строителите напълно основателно непрекъснато поставят проблема пред администрацията, но темата остава отворена пред нас.

Вие бяхте зам.-председател на УС на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Предстои конституиране на органите на управление на НСОРБ за следващ мандат. Какви препоръки бихте оправили към новите кметове и към тези от тях, които ще са в управителния орган на Сдружението?

Към колегите, които ще бъдат част от ръководството на НСОРБ, бих казала, че най-важно е да се продължат традициите на организацията – да защитава интересите на всички български общини независимо от големината им, от тяхното местоположение или от партийната принадлежност на кметовете. НСОРБ е уникална българска организация. Няма друга структура, в която политически лица да съумяват да оставят партийните си интереси на втори план и да работят заедно.

Ще посъветвам колегите си, които за пръв път встъпиха в длъжност като кметове, да се вслушват в гласа на гражданите. Когато умеем да чуваме този глас, водим общините си в правилната посока на развитие.

В. „Строител“ съвместно с НСОРБ осъществява рубриката „Кметовете говорят“. Какво е мнението Ви за изданието и доколко тази съвместна наша инициатива със Сдружението на общините е полезна за представителите на местната власт?

На първо място чрез „Кметовете говорят“ изданието на КСБ поставя темите, от които се вълнуват кметовете, актуалните въпроси за строителния бранш, който е наш партньор, и проблемите, пред които се изправяме заедно. Това ни помага взаимно да се разбираме и да се замисляме над думите на другата страна.

Освен това рубриката ни позволява и на нас, кметовете, да опознаваме положителния опит и грешките на колегите си и заедно да ставаме по-добри. Вестник „Строител“ представя нашите инвестиционни намерения и мечти.