Общини

Кметът инж. Ангел Джоргов: Община Самоков ще въведе мерки за енергийна ефективност на 14 многофамилни сгради с финансиране от НПВУ

От държавния бюджет получихме над 4 млн. лв. за подмяна на водопроводната мрежа и асфалтиране на улиците

Инж. Джоргов, в момента актуалният въпрос за общините са новите бюджети. Какви са разчетите на Самоков за 2024 г.? Какъв е размерът на строителната програма и какви обекти ще бъдат реализирани?

Ние представихме бюджета на общината за тази година и проведохме обществено обсъждане. Той ще бъде между 94 и 95 млн. лв. През 2023 г. финансовата рамка е била около 85 млн. лв., тоест имаме сериозно увеличение. Капиталовите разходи са над 13,5 млн. лв. Почти 8 млн. лв. от тях са собствени средства, а останалите са от държавата.

Искам да подчертая, че в рамките на капиталовата програма ще реализираме проекти, които са били подготвени в предходните години. В тази връзка имаме известно ограничение относно разходите, които сме предвидили за изграждане на нова пътна и ВиК инфраструктура – няма да са толкова, колкото ми се иска. Причината е, че нямаме голяма проектна готовност. В последните години се видя, че държавата през Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) отпуска средства само при наличие на готови проекти с издадени разрешения за строеж. Затова ние предвиждаме да вложим между 2 и 3 млн. лв. само за проектиране. Целта е да придобием готовност за следващите години, за да може да осигурим финансиране за важните обекти.

По линия на текущите ремонти за пътна и ВиК мрежа, които ще се изпълняват през 2024 г., залагаме повече средства спрямо миналата година. Община Самоков е една от най-големите по територия в страната. Имаме 24 села и само 2-3 от тях са с подменени водопроводи. В населените места, където има чести аварии, сме предвидили пари за текущи ремонти на проблемните участъци. В селата има проблеми не само с водопроводите, повечето нямат и канализация. Затова сме заложили рекорден размер на средствата за канализация. В бъдеще ще кандидатстваме и по европейски, и по национални програми. По отношение на пътната инфраструктура планираме обновяване на улична и тротоарна настилка по ул. „Иречек“ в частта от ул. „Христо Йовевич“ до ул. „Македония“, което ще възлезе на 119 810 лв. Ще извършим ремонт и на ул. „Княз Дондуков“, като дейностите са на стойност 23 712 лв. Предстоят СМР и по ул. „Христо Смирненски“ в отсечката от ул. „Връх Мусала“ до ул. „Митрополитска“, за което ще са нужни 297 025 лв. През 2024 г. ще възложим изработването на технически проект за рехабилитация на пътя от кк „Боровец“ до с. Бели Искър, за което са предвидени 55 000 лв. Също така ще се направи реконструкция на съществуващата светофарна уредба на кръстовището на ул. „Македония“ и ул. „Преспа“, разполагаме с 9864 лв. Настоящата година ще изградим и видеонаблюдение на територията на общината и в парк „Крайречен“.

Сред проектите, които ще завършим през 2024 г., е този за аварийно-възстановителните работи по обслужващ път за пречиствателната станция за отпадни води „Яйцето“ в кк „Боровец“. През миналата година за изпълнението му са инвестирани 734 925 лв. През настоящата отделяме 383 834 лв. за приключване на дейностите.

По отношение на образователната инфраструктура ще работим по проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Средно училище „Никола Велчев“ и трапезария - гр. Самоков. Той също е преходен, като през 2023 г. в него са вложени 1 030 837 лв., а 2024 г. за финализирането му са необходими 53 159 лв. Ще продължим и санирането на едно училищно общежитие. Дейностите са стартирали през 2023 г. и са изразходвани 634 571 лв., а тази година ще са нужни 157 194 лв. Извършва се топлинно изолиране на външни стени, на покрива и подовете, подменя се дограмата и осветлението, което ще бъде енергоспестяващо.

Мерки за енергийна ефективност се внедряват и в СУ „Отец Паисий“, където 2023 г. са инвестирани над 800 хил. лв., а през тази година заделяме 73 хил. лв.

Над 50 хил. лв. ще вложим в обновяване на терасите в ДГ „Звънче“. В село Радуил ще бъде завършен ремонтът и преустройството на съществуваща сграда в детска градина. За целта през 2023 г. са разходвани 431 647 лв. Сега залагаме 431 365 лв., за да може учебното заведение да започне да функционира. Ще бъдат обособени спортни площадки в две училища – в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и в ОБУ „Неофит Рилски“. За тях отделяме 36 хил. лв.

През 2024 г. ще реновираме детското съоръжение „Кораб“ в крайречен парк „Крайискърец“. В този проект ще инвестираме 12 500 лв. Над 170 хил. лв. ще бъдат вложени в обновяването на залата за мероприятия към народно читалище „Михаил Дашин 1911“ в с. Драгушиново. Предвиждаме още ремонт на културния дом и библиотеката в с. Доспей.

Тази година ще възложим изработката на технически проект за корекция на реките в границите на урбанизираните територии за с. Горни Окол, с. Говедарци и с. Бели Искър. Ще бъде подготвен също така технически проект за предотвратяване на свлачища в границите на урбанизираните територии за с. Радуил, с. Бели Искър и с. Мала Църква.

Отделяме средства за подмяна на техниката, с която работи администрацията в Самоков, както и за ремонт на деловодството. Ще бъде закупена и техника за аварийното звено в общината.

Казахте, че тази година ще вложите между 2 и 3 млн. лв. в проектиране на нови обекти. Може ли да посочите по-големите от тях?

Планираме да възложим над 25 проекта. Сред обектите, за които ще изработим технически проект, са рехабилитацията на пътните трасета Самоков – София през с. Горни Окол и с. Долни Окол, с. Клисура – Самоков, с. Железница – с. Алино. Трябва да започнат дейностите по изготвяне на технически инвестиционен проект за реконструкцията на улична водопроводна мрежа в рамките на с. Поповяне и с. Ковачевци. Ще бъде направена актуализация на проекта за основен ремонт на вътрешна водопроводна мрежа в с. Широки дол. Инвестиционни проекти за реконструкция са необходими също за външното водоснабдяване на с. Ярлово и на довеждащия водопровод за селата Говедарци и Маджаре. Проектна документация ще се прави и за ремонта на съществуващи и изграждане на нови напорни резервоари за с. Говедарци и с. Алино, както и за външни водопроводи и два броя напорни резервоари в с. Рельово. Предстои и актуализиране на работния проект за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Райово.

Проекти ще бъдат подготвени за дейностите по третия етап от крайречен парк „Искър“. За него плановете ни са да се направи интериорен проект за лоби, рецепция, типова стая и апартамент в един от хотелите в града.

20 хил. лв. ще бъдат инвестирани в изработката на технически проект и парцеларен план за изграждане на велоалея гр. Самоков – с. Доспей. 55 хил. лв. ще бъдат дадени за технически проект за нова автогара в града.

През тази година ще бъде извършено още предпроектно проучване на западното входно-изходно пространство на гр. Самоков, както и проектиране на югозападния обход на града. Важно е да направим и проект за разширение на инсталацията за сепариране на битови отпадъци, както и за втора клетка за депониране на отпадъци.

Какви проекти ще реализирате по Фонда за общински инвестиции?

От държавния бюджет получихме финансиране за над 4 млн. лв. за подмяна на водопроводната мрежа и асфалтиране на улиците. Ще работим в едно от големите села в общината - Широки дол. За този проект вече имаме проведена процедура и избран изпълнител. Предстои подписването на договор с МРРБ. На финал е обществената поръчка за избор на надзорна фирма и след това можем да стартираме изпълнението.

От Фонда за общински инвестиции получихме средства за изграждане на лекоатлетическата писта на градския стадион в Самоков. Този проект е за 1,5 млн. лв.

Очакваме голям обем от средства от МРРБ за проектиране на т.нар. Златен триъгълник на кк „Боровец“. Преди години община Самоков е възложила подготовката на технически проект на консорциум с международно участие. Сключеният договор е подготвен по такъв начин, че проектирането на отделните етапи на реализация е трябвало да бъде одобрено от общинското ръководство и Общинския съвет. Поради различни обстоятелства проектирането е спряло и сега трябва да инвестираме още около 400 хил. лв., за да бъде завършено. Ще направим всичко необходимо през 2024 г. допроектирането да стане факт, за да може през следващите години да търсим източници на финансиране за същинското му изпълнение. Според настоящите разчети, без да имаме готов проект, за строителството на т.нар Златен триъгълник ще са необходими между 50 и 60 млн. лв. Ще трябва да намерим решение по какъв начин да обезпечим дейностите, за да стартират. Целта е кк „Боровец“ да придобие различен облик, но така че да бъде запазен в максимална степен дребният бизнес на местните хора.

Нещо, което няма да се види като разход в новия бюджет на общината, са средства за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). В рамките на първия етап на процедурата по НПВУ одобрение получиха 14 сгради от община Самоков. Стойността на проектите е 28 млн. лв. Според мен резултатът на община Самоков, като се има предвид мащабът ни, е много добър. Предстои да обявим обществена поръчка за избор на изпълнители, която ще е разделена в 14 обособени позиции за всеки обект. Процедурата ще се проведе на инженеринг. Надяваме се лятото да имаме договори със строителите. В плановете ни за тази година е заложено през есента да стартират дейностите поне по половината от одобрените здания, ако не и по всички от тях.

Имаме също така да довършим проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две сгради със средства от предходния програмен период 2014-2020 г. Трябва да направим ремонт на Дома за стари хора в с. Ковачевци. Срокът за изпълнение е до края на април, който е важно да спазим, за да не загубим средствата. Предизвикателството за този обект беше, че ползвателите на услугата трябваше да бъдат преместени в гр. Самоков. Другият проект е за енергийно обновяване и ремонт на Младежкия дом в града.

Какъв е интересът на сдруженията на собственици от Самоков към втория етап на процедурата за енергийно обновяване на многофамилни сгради по НПВУ, условието на който е да се осигури самоучастие от страна на гражданите?

В първия етап на програмата собствениците също имаха разходи за енергийните обследвания на зданията, а на колегите от общинската администрация им е било доста трудно да създадат необходимата организация. В крайна сметка община Самоков е подала в МРРБ проектни предложения за 22 сгради в рамките на срока на кандидатстването. Както казах, 14 обекта са одобрени за финансиране, а останалите 8 са в резервния списък.

Към втория етап няма висок интерес. Затова предстои да вземем решение със сдруженията на собствениците на зданията от резервния списък дали те да останат и да чакат евентуално финансиране, или да ги подадем към МРРБ за участие във втория етап на програмата и все пак да получат 80% безвъзмездни средства за саниране.

Имате ли други проекти с одобрено финансиране по НПВУ?

Вече е факт класирането на проектите за закупуване на електробуси. Община Самоков ще получи средства за пет превозни средства и за изграждане на зарядни станции за тях. Обявихме обществена поръчка за избор на доставчик на тези електробуси.

Изминаха първите три години от програмен период 2021-2027 г. Какви европроекти изпълнявате?

На територията на общината оперират Местна инициативна група на Самоков и Местна инициативна рибарска група Самоков. Проектите, които те изпълняват, са по Програмата за развитие на селските райони. Те са свързани с обновяване на площади в населените места, ремонт на тротоари, както и обособяване на пътища в рамките на горските територии, с които се осигури по-бърз достъп при възникване на пожар.

Как ще продължи партньорството между община Самоков и Камарата на строителите в България (КСБ)?

Партнираме си много добре с КСБ. Камарата е много ценен партньор за нас при подготовката на предложения за законодателни промени, на наредби и други актове. Ние сме отворени към нови съвместни инициативи с КСБ, които да допринесат за развитието на града ни. Знаете, че за работата по строителните обекти най-важно е качеството и именно затова ние в ролята ни на възложител на широк диапазон СМР разчитаме на бранша да развива качествени и квалифицирани кадри.