Общини

КРИЧИМ – от величието на миналото към днешния ден

Кметът Атанас Калчев: С работата на строителите общината ще подобри качеството на живот

Георги Сотиров Ако влезете в Кричим отгоре, от Родопа планина и по поречието на р. Въча, вие непременно ще попаднете на голям камък, на който е издълбано: „На този камък седя цар Асен, когато превзе Кричим”… За величието на това селище, за будното население и силните хора със запазена вяра и традиции говори историята на двата манастира, основани и издигнати през Средновековието в долината на Въча в подножието на връх Клисура - манастирите „Св. Врач” и „Св. Богородица”, както и кричимският „Свето Рождество Богородично” в Баташката планина. Това са стари културно-народностни и просветителски средища. В тях са създавани и съхранявани исторически ценности, опазвани са вяра, духовност и народност. Разрушавани в размирни времена и въздигани отново, светите кричимски обители са били не само Божи храмове, но и училища на народа, пренесли през годините силата и величието на българския дух. Кричимският манастир е обявен за паметник на културата. За днешния ден на този край разказва в интервю за в. „Строител” кметът на града. Здравейте, г-н Калчев! Да започнем нестандартно нашия разговор. Широката общественост не знае, че Институтът за икономически изследвания на БАН може да „предложи” да се намали броят на общините, които могат да кандидатстват с проекти по оперативната програма за развитие на селските райони (ПРСС). Колкото и да е мотивирано предложението им, то все пак става от прозорци, които гледат към жълтите павета, и то далеч от хората, които живеят, познават и болеят за работата си в общините. И ръководят, както сте вие. Коментирайте тази ситуация. Изразих своето несъгласие и възмущение от становището на Института за икономически изследвания на БАН по повод доклада на икономистите, изработен за нуждите на ОП „Регионално развитие” и представен на дискусията на 17.07.2012 г. за следващия програмен период 2014-2020 г. В него се предлага да бъде редуциран списъкът с общините, които имат право да кандидатстват за финансиране по приоритетните оси на Програмата за развитие на селските райони, и те от 231 да станат 188 на брой. От БАН предложиха от финансиране по тази програма да отпаднат градовете и общините, които имат силно развита промишленост и туризъм, такива, които разработват интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, и попадащите в т.нар. агломерационни ареали. От това предложение става ясно, че икономистите от БАН нямат представа колко „голяма по територия, население и икономическо развитие е община Кричим” и затова я предлагат за изключване. Към момента общината има три спечелени проекта по ПРСР и още четири, с които предстои да се кандидатства. Ако Кричим бъде изваден от списъка на общините от селските райони, това означава, че една община от Пловдивска област се лишава от правото си да се развива, спира нарастването на икономиката от работата на малкия и средния бизнес в региона. Лично призовах министър Томислав Дончев и представителите на държавната власт, които са участвали в дискусията, посветена на ПРСР, да НЕ взимат предвид заключенията на представителите на БАН. Причината е, че това ще бъде в ущърб на хората от малките населени места, а е и срещу политиката на държавата за работа по европрограмите. С оглед защита интересите на община Кричим и предприемане на необходимите действия за придобиване на реална представа за настоящата ситуация в тези 43 общини на 25.07.2012 г. лично сигнализирах президента на Република България Росен Плевнелиев, председателя на НС Цецка Цачева, премиера Бойко Борисов и министрите Томислав Дончев и Лиляна Павлова. Освен Кричим има още няколко малки общини, които са предложени за изключване. Затова призовах и колегите си от засегнатите общини остро да се противопоставят на заключенията на икономистите от БАН, че „малките общини са силно развити и не им трябват средства по ПРСР”, което е грешно и невярно твърдение. На 13.09.2012 г. в общината постъпи писмо от администрацията на президента, с което ме уведомяват, че преписката е изпратена до директора на Института за икономически изследвания на БАН за изготвяне на отговор по моето възражение, но до момента такъв не съм получил. Тук искам дебело да подчертая, че тази програма е единствено възможната като тотално финансиране за определени проекти в малките населени места.   Строителният бизнес очаква много и от ОП „Околна среда”. Там са големите строежи, пречиствателните станции, водопроводите, колекторите и т.н. Вие сте член на Комитета за наблюдение на ОПОС. Разкажете накратко за вашата работа там, но моля да се спрете и на проектите по ОПОС във вашата община. Да, аз съм заместник в Комитета за наблюдение на тази програма като представител на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район. Работата ни е да следим за ефективното и качествено изпълнение на програмата, като разглеждаме и одобряваме критериите за избор на операции за финансиране, следим напредъка по изпълнението на програмата, разглеждаме и одобряваме годишните и окончателните доклади за изпълнението й, както и предложения за промени в самата програма. Разбира се, искам по-подробно да разкажа за проектите по околна среда в общината. Още в началото на 2008 г. разработихме проектно предложение „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС”, което беше одобрено за финансиране в размер на 931 200 лв. Благодарение на тази безвъзмездна финансова помощ беше възможно по реда на обществените поръчки разработването на проект за доизграждане на цялата остатъчна канализация в Кричим, в т.ч. главни колектори и второстепенна канализационна мрежа, реконструкция на водопровода и проектиране на ПСОВ на обща стойност 33 123 540 лв. От тази обща стойност европейското финансиране е 24 798 365 лв.! Ще маркирам само най-важната част от действията ни по инвестицията, която ще е видим резултат за всички жители на нашата община в качеството й на бенефициент по договора за строителството на ВиК мрежата и изграждането на ПСОВ. За тази цел е обявена открита процедура за строителство и инженеринг по реда на Закона за обществените поръчки. Прогнозната дата за издаване на решение за класиране на допуснатите оферти и определяне на изпълнители по отделните обособени позиции е 15.11.2012 г. В случай че решението не бъде обжалвано и влезе в сила, договор за строителство за всяка от двете позиции на поръчката може да бъде сключен не по-рано от началото на декември 2012 г. и при добра организация веднага след това да започнат строителните работи поне за ВиК мрежата, където има работен проект. А началото на строителството на пречиствателната станция ще започне след около шест месеца, тъй като е необходимо да бъде изработен детайлен проект на база предложенията на изпълнителя за тази част от обществената поръчка. Тук искам малко да изляза извън „руслото” на въпроса и да ви поканя да погледнете руслото на река Въча. То е сухо, няма вода. Под необходимия санитарен минимум. И знаете ли защо? Защото нагоре в планината НЕК стопанисва три язовира от каскадата „Въча” и „пуска” вода само тогава, когато е необходимо тя да върти турбините на вецовете под язовирните стени. Икономическата целесъобразност е ясна, но за нашите хора има и друга целесъобразност. Ние пием вода от дълбоки сондажни кладенци по поречието на реката. Монополистът обаче не го интересува, че тези кладенци се пълнят от коритото на реката, и когато Въча принудително остане без вода, измира рибата и без вода остават хората. Добре e все пак, че министрите Нона Караджова, Делян Добрев и някои други държавни чиновници с авторитета си наложиха приемливо поведение на НЕК, та да можем и ние да бъдем равноправни граждани на тази държава. В момента тече процедура за избор на изпълнител на двата прага на река Въча, след изграждането на които се надяваме да се повдигне нивото на подпочвените води. Възложител на тази поръчка е областната администрация - Пловдив.   Да анализирате и работата на общината по ОП „Регионално развитие”. Изпълнихме проекта „Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на началните училища „Св. св. Кирил и Методий” и „Васил Левски”, както и на детската градина „Ралица” въз основа на одобрено от управляващия орган на тази програма проектно предложение. Финансирането беше за 789 105 лв., като и нашето участие беше значително - за 266 718 лв. Това са суми без ДДС.   Близостта до големите градове Пловдив и Пазарджик – плюсовете и минусите на такова съседство? Статистиката отчита, че сте една от най-гъсто населените общини в Пловдивска област? Плюсовете от близостта ни особено до Пловдив са, че това дава по-големи възможности за трудова заетост, за обучение на децата ни в средните профилирани училища и във ВУЗ, без да се налагат допълнителни разходи за квартири, отопление и т.н. Това се дължи на удобните транспортни връзки от общината до областния град. Не е за подценяване, че Пловдив осигурява възможност за високопрофесионална медицинска помощ, има развита търговия чрез авторитетни международни вериги и т.н. Разбира се, съседството с тези мегаполиси има и своите минуси. Основните са, че част от младите хора предпочитат удобствата на големия град и търсят начин за трайно устройване там. И няма защо да ги упрекваме за това. Но при нуждата от специалисти с определен образователен ценз ние изпадаме в затруднение и търсим да наемем външни хора за определени работни позиции. Тези проблеми важат и за съседството ни с Пазарджик, разликата само е, че до там няма удобен транспорт. Наистина ние сме гъсто населена община, а това най-вече идва от хората, които живеят в т.нар. родопска яка и харесват Кричим за по-нататъшно трайно устройване на семействата им при нас. Модерно е да се говори за енергийна ефективност? Има ли я при ремонтите на обществените заведения – училища и детски градини? Нашите училища имат изцяло обновена база, която създава максимално добри и здравословни условия за обучение и възпитание на децата от нашия град. Ако искате, ще ви запозная по-подробно?   Да, независимо че сте южен град, но зимата под Родопите си е изпитание, за което трябва да се мисли изпреварващо. Така и направихме. С финансиране от Социално-инвестиционния фонд реализирахме проект за саниране на сградата на обединеното детско заведение „Незабравка” на стойност 390 000 лв. Проектът беше изпълнен безпроблемно и сега градината има един истински обновен европейски вид. Работният проект „Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на началните училища „Св. св. Кирил и Методий” и „Васил Левски” и на ОДЗ „Ралица” за реализиране на енергоспестяващи ремонтни дейности в сградите на трите обществени заведения беше разработен при спазване на условията на поканата за кандидатстване по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”. Направихме топлоизолация на външните стени, подменихме дограмата и водосточните тръби, реновирахме покрива. В началното училище „Св. св. Кирил и Методий” е внедрена система за автоматично регулиране на топлинната мощност на котелната инсталация, изграден е газопровод. В училище „Васил Левски” внедрихме система за автоматично регулиране на топлинната мощност, а в детската градина монтирахме слънчева инсталация за подгряване на до 1000 л вода, с което значително намалихме консумацията на електрическа енергия. За това способстват и новите съвременни осветителни тела и някои други осъществени идеи при санирането на сградите. Ще завърша отговора на този въпрос с констатацията, че енергийна ефективност не са чужди думи за община Кричим. Намирате се в предпланините на Родопите и по трасето на каскада „Въча”… Това са предпоставки за развитие и на екотуризъм, културен и селски туризъм, лов и риболов. Това предполага развитието и на туристическата инфраструктура. На ново строителство. Да анализирате развитието на строителния бранш. Доскоро и при вас той носеше едни от най-високите приходи за хората, заети с него? Географското разположение и благоприятните планински условия наистина са важен фактор за развитието на туризма в общината. Инвестициите в тази сфера ще бъдат от голяма полза за целия район, защото Родопите наистина са много подходящи за селски и екотуризъм. В непосредствена близост до града ни се намира поддържащият резерват „Изгорялото гюне”, екопътеката Кричим-Черешово, както и защитената местност Козница. Категорично твърдя, че ние сме отворени за големите инвеститори и имаме готовност за ефективно взаимодействие. Администрацията ни приоритетно ще предоставя актуална информация за наличието на свободни общински терени, своевременно ще разяснява на потенциалните инвеститори възможностите за развитие на бизнес и т.н. Разбирам и желанието ви да научите повече за бъдещето на строителния бранш в общината. Определено смятам, че с оглед на предстоящото изпълнение на четирите инфраструктурни проекта ще бъдат ангажирани не само строителните фирми в Кричим… Това ще допринесе не само за активизиране работата на бранша, но ще увеличи приходите на заетите в сектора. С работата на строителите по тези проекти община Кричим ще подобри своята инфраструктура и ще придобие истински европейски вид. Започнахме с работата на общината по европейските проекти, така и да завършим. Добре ли се справяте с изискванията на ЕС по различните кандидатствания. Имат ли хората ви достатъчно опит и знания, за да подготвят проекти и те да са печеливши? Въпросът е интересен, но вероятно отговорът ми ще съвпадне с този на колегите от другите малки общини. Имаме желание, но материята е достатъчно сложна, прецизна и изисква специалисти, които само с това се занимават. Е, наемаме ги, те се справят и ние печелим проектите си. Разкажете малко за себе си. Има ли поне един необикновен ден в битността ви на кмет? Един необикновен ден? Ами всичките дни на кмета са такива, защото всяка среща с хората от общината е необикновена по своему – научаваш за една различна човешка съдба, разрешаваш нов битов проблем, помагаш при честите разправии на хората с някоя от административните служби… Необикновен ден? Да ви разкажа тогава за Празника на града миналата година. Западно от града в този същия ден, в големите жеги, лумнаха два пожара и те тръгнаха към града. А на площада - стотици хора. Танци, мажоретки, оркестри, народни певци и танцьори – море от хора. А ми предстои по график да поднеса приветственото слово за откриването на празника. Хората чакат. В това време аз и колегите от пожарната, от полицията, доброволците гасим пожара, защото стихията трябваше да бъде потушена преди подстъпите към града. Е, спряхме огъня, остана време и за откриването на празника. Необикновен ден на кмета? Ето един конкретен случай случай.   Благодаря ви за изчерпателните отговори, г-н Калчев!