Общини

БЯЛА – градът, работещ с швейцарска точност

Свилена Гражданска

Официално Бяла е обявен за град от 1891 г. Разположен е на 50 км от Русе и Търново, Свищов и Попово. Сгушен в завоите на Янтра, градът потъва в ябълков цвят през пролетта, задъхва се, озарен е от златното сияние на житата в горещите дни на лятото, напоен е с мириса на шира и грозде през есента, зиме диша под топлия снежен кожух... Името му за първи път се споменава в Регистъра на ленните владения на територията на Никополския санджак още през 1544 г. - най-ранното историческо сведение за селището, открито досега. Археологическите проучвания доказват, че близо до бреговете на р. Янтра през IV-V в. се е намирала една от осемте римски крепости за охрана на пътя - „Градището”. Открити са и надгробни могили с тракийски произход. А белите скали на брега на реката са дали името му. През годините в Бяла се преплитат съдбите на много родолюбиви българи. По време на Възраждането, през 1845 г., за кратко тук учителства Петко Славейков. А през 1865-1867 г. по нареждане на валията на Дунавския вилает Мидхат паша над Янтра е построен мост, свързващ главния град на Дунавския вилает - Русе, със столицата на империята - Цариград. Големият майстор Колю Фичето построил най-забележителното чудо във възрожденската епоха - първия хоризонтален мост в България, за 700 000 гроша, залагайки честта и живота си. Градът пази много спомени за Руско-турската война от 1877-1878 г., когато Бяла става второто по-голямо освободено селище след Свищов и образно казано - първа столица на Новоосвободена България, след като на 5 юли 1877 г. руските войски, предвождани от генерал-майор Александър Арнолди, влизат в града. От 20 юли до 13 август в Бяла заседава Главната императорска квартира. Тези славни страници грижливо се съхраняват в музея „Освободителна война” - един от символите на град Бяла, основан от известния възрожденец Стоян Заимов. В двора му лежи баронеса Юлия Вревская, работила като милосърдна сестра в една от двете военновременни болници и близка приятелка на Тургенев и Виктор Юго, който след смъртта й възкликва за нея: „Розата на Русия, откъсната на българска земя.” Още се слуша звънът на 4 от 6-те камбани, подарени от Александър II на църквата в града. Сред тях е една от най-големите камбани в България, която тежи 1,5 т. Църквата „Свети Георги”, замислена като „храм-паметник-мавзолей” през 1910 г. е една от най-красивите в България. Тя е осветена през 1924 г. и е дело на архитекта Димитър Шойлев. Имената на 150-те жители на Бяла, оставили костите си по бойните полета на Балканските, Първата и Втората световни войни, и на героя при Одрин от 1913 г. генерал Григор Грънчаров са върху мемориала, издигнат в центъра на града през 2006 г. Срещу него е построената през 1872 г. кула, чието първо предназначение е да служи за камбанария към старата църква. От 1906 г. там има часовник, подарък от тогавашния финансов министър Лазар Паяков, купен за 25 хил. златни лева. Оттогава до днес швейцарският му механизъм точно отмерва плодовете от труда и добродетелите на родолюбивите жители на града.  

Димитрина Цветкова, зам.-кмет на общината: Започваме проекти за 75 млн. лв.

Г-жо Цветкова, как се разви през последните години инфраструктурата в Бяла?

Според визията за развитие на общината тя трябва да се превърне в привлекателно място за инвестиции и пълноценен живот, с добре изградена инфраструктура, развито земеделие, производство, туризъм и чиста природа. Непрекъснато търсим механизми за финансиране на дейности, свързани с благоустрояването на града, за да постигнем тази визия. Отчитайки реалните проблеми в общината и възможностите, предлагани от проектите по различните оперативни програми, имаме основание да се гордеем с постигнатите резултати през последните години. Беше извършен ремонт и реконструкция на градския площад „Екзарх Йосиф I”. Подменихме уличното осветление в цялата община с енергоспестяващи натриеви лампи с високо налягане. Газифицирахме част от града. Изградихме канализация в различни квартали. Укрепихме частично бреговете на Беленска река.

 Кой е най-големият инфраструктурен проблем на общината? Как виждате неговото развитие?

В града няма пречиствателна станция, а отпадните води се заустват в Беленска река, като се вливат без пречистване в р. Янтра. Рискът до този момент е доста голям за населението, както и за екосистемата по поречието. Общината кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. През тази година спечелихме проект за интегрирано управление на водите. Той е на стойност 41 410 157,00 лв. В рамките на проекта ще бъде извършена реконструкция на канализационната мрежа, ще се изгради пречиствателна станция и ще се подмени амортизираната водопреносна мрежа.

Към какви проекти са насочени капиталовите разходи в новия бюджет на общината?

Макар и минимално завишени, в новия бюджет капиталовите разходи са недостатъчни. Оползотворяват се предимно за проектиране и изграждане на канализации на улици, направа на настилка и ремонт на общинска пътна мрежа.

Един от основните проблеми на много ваши колеги е въпросът за отпадъците и изграждането на регионални депа. Как стои тази тема при вас?

Отпадъците са пряк замърсител. За екологосъобразното им управление на територията на Бяла предприехме действия съвместно с общините Борово, Две Могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака за осигуряване на условия за изграждане на система от регионални съоръжения за третирането им. Регистрирано е регионално сдружение за управление на отпадъци „Янтра - Лом 2008” със седалище Бяла. Ние сме водеща община и в качеството на собственик на терена кандидатстваме с проект по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на ОПОС.

Вече имаме подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 23 214 948,12 лв.

Настоящият проект ще допринесе за изграждането на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на региона. Ще се изградят съоръжения за предварително третиране на количествата отпадъци преди депониране. Ще се извършва компостиране и сепариране на рециклируеми отпадъци на депото. Ще се преустанови използването на нерегламентираните сметища.

Избрана е система за управление на отпадъци в два контейнера за периода 2015-2034 г. един за смесените битови отпадъци, а друг за тези, които подлежат на рециклиране. Третирането на контейнера за рециклируеми отпадъци ще се осъществява в инсталация за сепариране. Зелените остатъци ще се събират разделно и ще се преработват в съоръжения за компостиране с мембранно покритие.

 Какво правите за развитието на училищната инфраструктура?

Училищната мрежа в общината се състои от 2 начални, 3 основни, 1 средно общообразователно училище и 1 професионална гимназия, 5 детски градини, от които едно ОДЗ с яслена група и 4 ЦДГ. Дейностите за развитието на училищната инфраструктура са свързани с мерки за увеличаване обхвата на подлежащите за задължително обучение чрез реализация на проекти и програми за пълно обхващане на децата от различни етнически групи. Непрекъснато подобряваме материално-техническата база, за създаване на условия за столово хранене, газификация, закупуване на училищни автобуси и оптимизиране на вътрешната структура на училищата, усъвършенстване на ключови компетентности у педагозите.

 По кои европейски програми работите в момента?

Бяла има спечелени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Оперативна програма „Регионално развитие”, ОПОС, по „Проект Социално включване” към МТСП и Оперативна програма „Човешки ресурси”. Общата им стойност е 75 672 139,91 лв.

По ПРСР общината има три спечелени проекта, които се изпълняват в момента. Двата са по мярка 321 „Основни услуги за населението в селските райони”. Единият е за реконструкции на читалищата и е на стойност 2,4 млн. лв. Всички процедури, които подлежат на предварителен и последващ контрол от Държавен фонд „Земеделие“, са съгласувани и в момента текат строително-монтажните работи. Планираните дейности са ремонт на дървена покривна конструкция, подмяна на дограма, настилки, мазилки, боядисване, монтиране на специализирани рампи и санитарни възли за инвалиди, външна и вътрешна изолация.

Вторият е преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда в Центъра за социална рехабилитация и интеграция и изграждане на защитено жилище в града. Този проект е на стойност 578 958 лв. Третият спечелен проект е по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за реконструкция и изграждане на тротоари, площади и улично осветление. Проектът е на стойност 1 306 110,00 лв. Предвидени са дейности за премахване на стари бордюри и настилки, изкопни работи, свързани с оформянето на леглото за основа на настилките, ями за засаждане на дървесна растителност, полагане на тротоарни настилки и реновация на уличното осветление.

По ОПРР имаме спечелен проект за преоборудване с медицинска апаратура, ремонт и мерки по енергийна ефективност за болницата. Общата стойност на проекта е 4 678 762,84 лв., като от тях 33 482,69 лв. са съфинансиране за сметка на общината.

По ОПОС освен за регионалното депо имаме договор и за интегрирано управление на водите на територията на Бяла. Той е на стойност 41 410 157,00 лв.

Общината има спечелен проект и за социално включване, финансиран от Световната банка за развитие. Той е за услуги за деца до 7 години и техните семейства в град Бяла и е на стойност 437 524,00 лв. с включен ДДС.

По Оперативна програма „Административен капацитет” работим за повишаване ефективността на общинските администрации чрез стратегическо планиране на организационното развитие и оптимизация на работните процеси и административни структури и звена.

Кандидатствахме и по Оперативна програма „Регионално развитие” с проект за културни и природни коридори по поречието на р. Янтра в партньорство с местните власти в Антоново и Стражица. Проектът е за 389 656 лв. В момента се оценява от управляващия орган.

 Наближава новият програмен период. Имате ли готовност да кандидатствате?

През новия програмен период България ще получи 126,6 млн. евро по приоритетни области за опазване на околната среда, възобновяема енергия, гражданско общество, човешко и социално развитие, опазване на културното наследство.

Когато станат ясни кои и какви ще са оперативните програми, ще разработим съответните проекти в изпълнение на приоритетите, заложени в общинския план за развитие.

 Как привличате инвеститорите в Бяла?

От особено значение за икономиката е привличането на инвестиции за обекти от регионално и местно значение и задържане на съществуващия бизнес. Това ще бъде сред приоритетите на администрацията в следващия програмен период посредством развитие на туризма, модернизация и по-ефективно използване на производствените зони и здравната инфраструктура.

 Кои са другите приоритети за общината?

Подобряване на инфраструктурата и инвестиционния климат в подкрепа на малкия и средния бизнес, повишаване заетостта и качеството на работната ръка, опазване на околната среда, развитие на човешките ресурси, образованието, културата и подобряване на социалните и здравните услуги. Стремим се към прозрачно, ефективно управление и качествени административни услуги, стимули за преодоляване на демографските проблеми, генериране на растеж, заетост и устойчиво развитие на селското стопанство и туризма.

 За да спечелите един проект, се нуждаете от добър екип. Административният капацитет в общината на достатъчно добро ниво ли е, или работите с външни консултанти?

Имаме успешен екип, но хората са крайно недостатъчни. Съвместяването на задачите по структурните фондове с други отговорности е трудно преодолим проблем. За да се минимализират рисковете до стартирането на оперативните програми, съществува значителна нужда от консултантска помощ, особено за разработването на проекти. Необходими са бързи и добре координирани действия, за да се минимализират рисковете за усвояване на средствата.

 Развивате ли туризма в региона?

Географското разположение и богатото историческо минало са предпоставки за развитието на туризма в Бяла. Въпреки потенциала общината все още не е усвоила всички възможности на този отрасъл. Дейностите са насочени към обединяване на условията и възможностите за културно-исторически, селски, еко- и ловен туризъм. Работим в посока развитие на туристическата инфраструктура и маркетинг на забележителностите чрез активизиране и увеличаване на инвестиционния потенциал, чрез устройване на зони за седмичен отдих, обекти за културен отдих и спорт. Нашата цел е да развием и популяризираме естествените забележителности, историческото наследство и да оползо­творим потенциала за развитие на алтернативен туризъм чрез подобряване на предлаганите услуги и модернизиране на настанителната база.

Усилията ни са насочени и към усвояване на средства от европейските фондове. Имаме разработен партньорски проект с местните власти в Стражица и Антоново. На територията ни има много културни и исторически паметници, някои от които с национално и международно значение, и ние ще заложим на тях - мостът на Колю Фичето на р. Янтра и музеят „Освободителна война”. Те привличат доста посетители, затова разработихме проект, с който кандидатстваме за реставрация, консервация и експониране на тези два паметника. Вярваме, че ще успеем да превърнем Бяла в привлекателна дестинация.

 Как работите с Камарата на строителите в България?

Един от задължителните критерии, на които трябва да отговарят участниците в обществените поръчки за строителство, е да са вписани в ЦПРС за съответната категория строеж, предмет на поръчката. Към настоя­щия момент не сме имали проблеми и общи казуси за разрешаване. Получаваме и четем вестник „Строител”.

 Четат ни и вашите колеги, също и дипломати, мениджъри на строителни фирми, представители на институциите. Какво ще ги посъветвате и ще им пожелаете?

Пожелавам на всички реализация на добрите намерения и късмет, за да са успешни всички начинания. Нека с общи усилия превърнем всеки жител в европеец по стандарт и начин на живот, българин по култура и национален дух.