Общини

Обществена поръчка за 177 млн. лева пуска Сливен

Община Сливен пуска обществена поръчка за 177 млн. лв. за инфраструктурни проекти. Това показва справка в регистъра на обществените поръчки, финансирани с участието на оперативните програми. Включени са четири вида дейности - за изграждане на обекти на техническата инфраструктура - реконструкция на пътни мрежи, улично, алейно и парково осветление, реконструкция на водоснабдителни и канализационни мрежи, изграждане на съоръжения за събиране и рециклиране на отпадъци. Друга поръчка предвижда изграждане на нови обекти и сгради. Третата е за благоустройствени мероприятия на общински терени, а четвъртата е за други възникнали строително-монтажни работи в разчета за поименно разпределение на капиталовите разходи. Срокът за подаване на офертите е 18 юни. Най-голяма тежест при оценката на участниците ще има финансовата оферта - 60%.