Новини

ВиК Шумен ще осигури питейна вода за детските градини и болницата в града

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова разпореди ВиК Шумен ЕООД да осигури чиста питейна вода за всички детски градини и за болницата в града за своя сметка. Организацията по доставката на вода трябва да започне още тази вечер. Шумен се снабдява с питейна вода от язовир Тича, но при строителството му не  е било предвидено изграждането на пречиствателна станция за питейни води. Водата за града се обеззаразява съгласно действащите стандарти, за да е безопасна за здравето. Освен по показател „мътност“, в момента водата няма други отклонения от здравните норми. Показателите се следят и се очаква до 2-3 седмици мътността да влезе в норма. Като принципал на 51% от собствеността на ВиК Шумен ЕООД министър Лиляна Павлова писмено изиска ръководството на дружеството да предприеме незабавни мерки за изпълнение на всички изискванията в Наредба 9 за осигуряване на алтернативно водоснабдяване за жителите на град Шумен. В допълнение към краткосрочните мерки, които ще бъдат предприети от дружеството за осигуряване на питейна вода и допълнителни експлоатационни мерки, МРРБ предвижда 400 000 лв. в своя капиталов бюджет за 2015 г. за изготвяне на работен проект за ПСПВ – Шумен. Обектът ще бъде включен в регионалния ПИП, за да се кандидатства за финансиране на строително-монтажните дейности от Оперативна програма ,,Околна среда‘‘ 2014-2020. МРРБ ще настоява строителството на пречиствателната станция да бъде реализирано като ранен проект в програмния период 2014-2020. През последните 10 години качеството на водата в Шумен периодично е с повишена мътност в резултат на обилни дъждове и пролетното снеготопене.