Новини

Зам.-министър Павлов откри информационен ден по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“

Заместник-министърът на енергетиката Антон Павлов откри информационен ден, посветен на условията за кандидатстване по грантовата схема за повишаване на административния капацитет и информираността за енергийната ефективност и възобновяемата енергия. Събитието се проведе в рамките на програмата „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014, основан на Меморандум за разбирателство между Р България от една страна и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия от друга. Партньори по нейното изпълнение са Министерството на енергетиката на България и дирекция „Водни ресурси и енергия“ към норвежкото Министерство на петрола и енергетиката. „С подписването на меморандума донорите декларират своя ангажимент да съдействат за намаляване на емисиите парникови газове и замърсителите на въздуха“, каза заместник-министър Павлов. По неговите думи тази цел е в пълно съответствие с приоритетите на Европейския съюз, свързани с климата и енергетиката. „Програмата разполага с общ бюджет от близо 16 млн. евро, 85% от които са безвъзмездна финансова помощ“, добави Павлов. С тях трябва да бъдат финансирани проекти за използване на водата като източник за производство на електроенергия в малки ВЕЦ  на напоителни и ВиК системи, повишаване на енергийната ефективност в общински и държавните сгради, производство на горива от биомаса и настоящата процедура за повишаване на информираността за енергийната ефективност и ВЕИ.