Новини

Отворена е ценовата оферта за спасителни археологически проучвания по трасето на Северна скоростна тангента

Отворено е ценовото предложение в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за: „Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на проект: Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540 по Закона за културното наследство“. Ценовото предложениe на Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките за изпълнение на договора е 617 431 лв. без ДДС. Целта е да бъдат проучени и опазени 3 археологически обекта, които са локализирани по трасето на тангентата. На един от откритите обекти е необходимо и извършване на геофизическо проучване за откриване на извънмогилни култови и гробни съоръжения.