Новини

България отчита използване на по-малко торбички

България е една от малкото държави членки на ЕС, която още през 2011 г. въведе мерки за ограничаване потреблението на тънки пластмасови торбички. От  1 октомври 2012 г., съгласно чл. 1а от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци е въведена продуктова такса за всички размери торбички, произведени от полимери, с дебелина под 25 микрона (μm) и размери по-малки от 390/490 мм. Продуктовите такси за торбичките до 25 микрона, които съгласно българското законодателство са определени като торбички за еднократно използване, се заплащат в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. През периода  2013 – 2014 г. се наблюдава значително намаляване на приходите от продуктови такси. В основната част това се дължи на регулирането на пазара и преориентирането към използване на торбички за многократна употреба, което е основната цел на въведения регулаторен режим. Налице е определен сегмент облагаеми торбички, за които има търсене и за които се заплащат такси. В почти всички случаи през последните 2 г. натрупаните такси са заплатени от задължените лица при пускане на пазара на тънки пластмасови торбички, а не като санкция в резултат на установени нарушения. При сравняване на данните от натрупаните такси в ПУДООС през 2013 и 2014 г. е изчислено намаляване от над 60% на постъпилите такси, което означава постепенно намаляване на потреблението на най-тънките торбички и промяна в поведението на потребителите. На 28 април Европейският парламент одобри проекта на директива за намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички на пленарната си сесия в Страсбург. Той променя Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки. Въз основа на новия документ България има възможност да запази съществуващия до момента режим за заплащане на продуктова такса на брой за всяка торбичка с дебелина до 25 микрона и размери до 39/49 см. Разширяването на обхвата до 50 микрона не изисква задължително въвеждането на продуктова такса за торбичките в диапазона 25-50 микрона. Изискването е да се гарантира, че торбичките не се предлагат безплатно на мястото на продажба на крайните потребители. В около 80 % от случаите, предимно в големите търговски вериги, до момента тези торбички, които са освободени от продуктова такса и се третират като такива за многократна употреба, се предлагат на потребителите срещу заплащане. По отношение на сроковете, заложени в  променената директива България счита, че те са реалистични и приемливи, особено с оглед на предложената възможност за избор на алтернативни мерки от страна на държавите членки. Определянето на методика за изчисляване на броя на потребените торбички на глава от населението ще бъде от полза за бъдещ период. Срокът за транспониране на директивата - 18 месеца е достатъчен, за да бъдат спазен и едновременно с това текстовете по прилагането на директивата, които следва да се въведат в националното законодателство, да бъдат достатъчно добре обмислени и обсъдени.