Новини

В Лом обявиха търг за 45 млн. лв.

Оферти се приемат до 2 юни

Община Лом търси изпълнител за изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа и реконструкция на водопровод по първия етап от интегриран воден проект. Дейностите обхващат ВиК мрежата в централната градска част и кв. „Момин брод“, включително ремонт на довеждащ колектор, отливни канали, жп преминавания, преливници и възстановяване на улични настилки в обхвата на ВиК мрежите. Канализационната мрежа е с дължина 44 843 м. Срокът за изпълнение е 240 дни, а прогнозната стойност - 45,4 млн. лв. без ДДС. Финансирането е по линия на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“. Договор с избрания изпълнител ще бъде сключен след уведомление до общината, че програмата има необходимия ресурс. Участникът трябва да разполага с ликвиден работен капитал за финансиране на работите в размер, не по-малък от 5 млн. лв., както и да има през последните 5 години изпълнено строителство (по един или повече договора) на поне 10 км изградени нови и/или ремонтирани водопроводни и канализационни мрежи. Оферти се приемат до 2 юни.