Новини

Подновяват осветлението в Търговище

Търговище обяви обществена поръчка за рехабилитация на уличното осветление в града и селищата на общината. Дейностите са за демонтаж на стари и поставяне на нови осветителни тела в съставните селища на общината и по главните пътни артерии в Търговище, ремонтно-възстановителни дейности на електрически съоръжения и захранващи кабели от системата за улично осветление, изнасяне на табла за управление, както и възстановяване и боядисване на стълбовата мрежа. Строителството ще се извършва периодично по задание на възложителя, като дейностите по цялостната инвестиционна програма ще завършат в рамките на 12 месеца. Прогнозната стойност на поръчката е 1 млн. лв. без ДДС, посочени в количествено-стойностна сметка. Възложителят не е длъжен да изразходва цялата сума. Участниците трябва да са изпълнили строителство или реконструкция на минимум един обект, включващ ремонт или изграждане на мрежи и съоръжения за улично осветление през последните 5 години. Оферти се набират до 22 май.