Новини

Издадените за строеж разрешителни са 960 жилищни сгради

През първото тримесечие на 2015 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 960 жилищни сгради с 4 297 жилища в тях и с 558 765 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 24 административни сгради/офиси с 37 336 кв. м РЗП и на 856 други сгради с 447 452 кв. м РЗП съобщиха от НСИ. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 10.3%, жилищата в тях - с 22.6%, а застроената им площ е по-малко със 17.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради бележи намаление съответно с 45.5 и 25.0%. Разгънатата застроена площ при административните сгради е по-малко с 34.6%, а при другите видове сгради - с 21.9%. В сравнение с първото тримесечие на 2014 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 5.4%, но жилищата в тях са повече с 26.7%, а разгънатата им застроена площ - с 19.9%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, намалява с 45.5%, докато  тяхната РЗП нараства с 58.8% (фиг. 1). Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 6.7%, а разгънатата им застроена площ - с 4.0%. Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 153, Пловдив - 144, Бургас - 122, Варна - 100, и София - 66. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1 423, Пловдив - 921, Варна - 491, Бургас - 454, и Стара Загора - 205. През първото тримесечие на 2015 г. е започнал строежът на 543 жилищни сгради с 3 218 жилища в тях и с 425 260 кв. м обща застроена площ, на 18 административни сгради/офиси с 38 964 кв. м РЗП и на 404 други сгради с 248 812 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 0.2%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 15.3%, а общата им застроена площ е повече с 35.0%. Броят на започнатите административни сгради се запазва на нивото на предходното тримесечие, но общата им застроена площ нараства с 289.3%. Броят на започнатите други сгради бележи спад с 22.8%, а тяхната РЗП намалява с 6.6%. В сравнение с първото тримесечие на 2014 г. броят на започнатите нови жилищни сгради е повече със 7.7%, жилищата в тях - с 99.1%, а разгънатата им застроена площ - с 87.6%. При броя на започнатите административни сгради се наблюдава спад с 40.0%, докато тяхната РЗП нараства с 294.1%. Започнатите други видове сгради намаляват с 9.4%, а разгънатата им обща застроена площ - с 4.1%. Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 60 жилищни, 6 административни и 70 други сгради; Бургас - 111 жилищни и 22 други сгради; Варна - 83 жилищни, 5 административни и 21 други сгради; София (столица) - 66 жилищни, 4 административни и 12 други сгради; Стара Загора - 32 жилищни и 39 други сгради. Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната. Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC - 2001) и се подразделят на: • Жилищни - сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване. • Нежилищни - сгради за различни нежилищни нужди, които включват: - административни - офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради - банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини); - други сгради - всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.). Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.