Новини

Отворени са оферти за „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“

Отворени са офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“. Участниците са: ДЗЗД „СН АМ Струма Лот 3.1“, което се състои от следните търговски дружества: „МОТТ МАКДОНАЛД ЛИМИТИД“, Англия; „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД и „ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД. ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТКОНСУЛТ - ИРД“ с участници „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД  и „ИРД инженеринг С.р.л.“, Италия. ОБЕДИНЕНИЕ СТРУМА КОНСУЛТ, което включва „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД, „ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ЕНД КОНСУЛТИНГ“ АД, „АЙ СИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР“ Г.м.б.х.- Австрия и „ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД. „РУТЕКС“ ООД; Обединение „ЕН АР - Т7 – Инфрам“, включващо „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД, „Т7 КОНСУЛТ“ ЕООД, „ИНФРАМ“ АД, Чехия и „ИНФРАМ“ ЕООД. Обединение „Супервизия 3.1“ ДЗЗД с участници „ЕВРОКОНСУЛТ“ АД, Испания, „ГЕОЕКСПЕРТ България“ ЕООД и „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД; „ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ“ АД; Консорциум „МОСТИ - ИКП 3.1“, който се състои от  търговските дружества „МОСТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД; ОБЕДИНЕНИЕ „ДОПРАВОПРОЙЕКТ - ДИ ЕС ИНВЕСТ“, включващо „ДИ ЕС ИНВЕСТ“ АД и „ДОПРАВОПРОЙЕКТ“ АД, Словакия. Прогнозната стойност на посочените услуги е в размер на 5 500 000 лв. без включен ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 60 месеца.