Законът

АОП преминава към министъра на финансите

Предложението е заложено в промени на ЗОП, публикувани за обществено обсъждане

Предлага се Агенцията по обществените поръчки (АОП) да премине под ръководството на министъра на финансите. Това е заложено в промени на Закона за обществените поръчки, публикувани за обсъждане на Портала за обществени консултации на Министерския съвет www.strategy.bg. Становища могат да се подават до 14 май т.г. Сега АОП е подчинена на министъра на икономиката и осъществява предварителния контрол на процедурите, както и определя методологията за провеждането им. В проекта на нов ЗОП, който се обсъжда в момента, мястото на агенцията не е променяно и си остава в МИ. Припомняме, че мнения по него могат да се пращат до 11 май т.г. Според вносителите преминаването на АОП в Министерството на финансите е свързано с оптимизиране процеса на изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора на обществените поръчки в България за периода 2014 – 2020 г. В МФ е последващият контрол на търговете от страна на изпълнителната власт, който се осъществява от Агенцията за държавна финансова инспекция, а когато средствата са от Брюксел – от Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“. В мотивите към промените е посочено, че в сегашната ситуация няма гаранции, че насоките на АОП срещат разбирането на органите за проверка на процедурите, нито че провеждането на предварителния и последващ контрол е базирано на общ подход и тълкуване. Затова вносителите предлагат да се създадат обективни предпоставки за единство по оста: методология - предварителен контрол - последващ контрол. „Такава съгласуваност ще даде възможност за дефиниране и преследване на общи системни цели. Като се отчита необходимостта да се запази самостоятелност на органите, ангажирани с тези аспекти от обществените поръчки, е нужно да се реализират и предпоставки за по-тясно сътрудничество между тях, включително като се гарантира единство на провежданата цялостна политика от общо ръководство“, се посочва в мотивите. Допълва се, че единственият функциониращ Централизиран орган за обществени поръчки е позициониран в Министерството на финансите. А стратегията за сектора предвижда мерки в посока ускорено развитие на централизираното възлагане и поетапно въвеждане на пълна електронизация на процеса. Централната електронна платформа за тръжните процедури се предвижда да се администрира и поддържа от АОП. Съществуващият централен орган пък вече е предприел действия по изграждането й. Със законопроекта се предлагат и корекции в разпоредбите при възлагането на запазените за предприятия на хора с увреждания обществени поръчки. Припомняме, че от средата на миналата година се даде възможност възложителите да дават търгове на такива кооперации при облекчени условия, включително и без критерии за подбор. Това обаче доведе до бум в регистрирането на подобни дружества. С промените се предлага възлагането на такива поръчки също да става с публична покана, като в процедурите ще могат да се включват и други участници, не само фирми на хора с увреждания. Ще може да се поставят и изисквания компаниите да имат необходимия опит да осъществят задълженията си. Така ще се дава възможност на възложителите да изберат и друг изпълнител, а не специализирано предприятие, ако няма подходящи фирми на хора с увреждания, като няма да е нужно да се губи време с обявяването на нова процедура.