Новини

Предвижда се реконструкция на пътя Рудозем-Смилян

Правителството промени предназначението на поземлен имот в горска територия – публична държавна собственост, с площ 1,220 дка, който е необходим за реконструкцията на пътя Рудозем – Смилян. Областно пътно управление – Смолян ще заплати за промяна на предназначението на терена 2251 лева и 1296,86 лв. – за компенсационно залесяване. В изпълнение на Закона за държавната собственост и Закона за политическите партии, правителството предоставя под наем имот – частна държавна собственост, за административните нужди на централното ръководство на Политическа партия „Земеделски народен съюз”. Офисите се намират на четвъртия етаж (трети надпартерен) на столичната ул. „Врабча”№1. Договорът за наем ще бъде сключен от областния управител на област София.