Новини

Народното събрание ще има свой постоянен представител към Европейския парламент

Народното събрание ще изпрати свой постоянен представител към Европейския съюз. Това ще стане възможно след одобрените от кабинета промени в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина. Засилването на ролята на Европейския и националните парламенти в процеса на вземане на решения в рамките на Европейския съюз предполага осигуряването на широко участие на Народното събрание на България в интерпарламентарното сътрудничество. С промените в наредбата се цели разширяване на приложното поле на документа, за да се обхванат условията за командироване на служител, който да изпълнява функциите на постоянен представител на Народното събрание на България в Европейския парламент.