Новини

Избран е изпълнител за интелигентната система за управление на трафика

По проект „Проект за интегриран столичен градски транспорт” през 2015 г. ще бъде изпълнена интелигентна система за управление на трафика. Системата обхваща 20 от най-натоварените кръстовища в София и ще съдейства за намаляване на задръстванията в града. Тази година започва реализацията на компонента „Доставка, монтаж и интегриране на интелигентна система за управление (ITS) на трафика” от проекта. Ще бъде доставено специализирано ITS оборудване за 20 кръстовища и бордово оборудване за 750 превозни средства на градски транспорт. Чрез интелигентна система за управление на трафика, превозните средства на обществения транспорт ще подобрят придвижването си и предвиденото им маршрутно разписание, без да натрупват закъснения. След проведена обществена поръчка по Закона за обществените поръчки е избран изпълнител на компонента по проекта. С фирмата-изпълнител „Телелинк” ЕООД е сключен договор № BG161PO001/1.5-02/2011/001 – D05 от 29.04.2015 г. с предмет „Доставка, монтаж и интегриране на интелигентна система за управление на трафика на Столична община“. Очакваните ползи от реализацията му обхващат: - Намаляване на времето за пътуване на градския транспорт – до 15%, - Намаляване на опашките на всеки вход/ръкав на кръстовище – до 35% - Увеличаване на средната скорост на всяко кръстовище  - до 15% Срокът за реализация на интелигентната система за управление по компонента от проекта е края на 2015г. Проектът за интегриран столичен градски транспорт се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.