Новини

До 22 юни могат да се предявяват искови молби за вземания от КТБ

До 22 юни могат да се предявяват искови молби за вземанията от Корпоративна търговска банка. Това е указано на сайта на банката. Вложителите с негарантирани влогове не е необходимо да подават специално молба, тъй като синдикът е длъжен да ги впише в списъка служебно. Според информацията, публикувана на сайта на банката в несъстоятелност, синдиците в Корпоративна търговска банка служебно вписват като приети вземанията на вложителите в банката; както и тези на работниците и служителите, произтичащи от трудово правоотношение с банката, възникнало до една година преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност. Служебно се вписват и установените с влезли в сила актове публични вземания. До два месеца от обявяването на несъстоятелността, което в случая с КТБ означава 22 юни, могат да се предявяват искания за вземания. Това трябва да стане лично в централата на банката или по пощата, като е валидна датата от пощенското клеймо. По електронен път искания не се приемат.