Новини

Възстановява се дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление

Възстановява се дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление. Заседанието ще се състои утре, 26 май, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Съветът е постоянно действащ консултативен орган към Министерския съвет при провеждането на държавната политика в областта на децентрализацията на държавното управление. Членовете му координират изпълнението на Стратегията за децентрализация, обсъждат проекти на нормативни актове, които имат съществено отражение върху функциите и отговорностите на областните управители и на общините; координират дейностите и мерките, предприемани от държавните органи, организации и институции, както и от органите на местното самоуправление в областта на децентрализацията. Председател на Съвета е министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Постоянни членове в състава му са заместник-министри на финансите,  на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на образованието и науката, на труда и социалната политика, на околната среда и водите, представител на Министерството на земеделието и храните, представители на Националното сдружение на общините в Република България,  кметове на общини. По време на утрешното заседание членовете на съвета ще обсъдят и работната програма за тази година и ще разгледат проект на мониторингов доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и Програмата за нейното изпълнение за 2014 г. Информация от заседанието ще бъде разпространена след приключването му.