Новини

Отворени са офертите за Доставка на метровлакове и изпълнение на системи за управление за централния участък на линия 3

В сградата на „Метрополитен” ЕАД - гр. София, ул. „Княз Борис I” №121, ет.1, Заседателна зала, бяха отворени офертите във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка за: Проект за разширение на метрото в София, трета метролиния, първи етап: Доставка на метровлакове и изпълнение на системи за управление

Отварянето на офертите беше извършено от комисия, определена със заповед от Изпълнителния директор на Бенефициента на проекта („Метрополитен” ЕАД) инж. Стоян Братоев. В комисията са включени представители на Столична община, Столичен общински съвет, експерт от Агенцията за обществени поръчки и специалисти на Метрополитен ЕАД.
По ред на подаване са отворени следните оферти:
-          Обединение „СИМЕТРО София”;
-          Конструксионес и Ауксилиар де Ферокарилес С.А. – КАФ.
В поръчката е включена доставката на 20 броя метровлака с дължина на влака 60м±2м и проектиране, доставка и монтаж и функционални изпитания на следните системи, свързани с управлението на метровлаковете:
-        Система за телекомуникационно управление на влаковото движение (СВТС) по метролинията и депото - ниво на безопасност SIL4 (Safety Integrity Level), съгласно стандарт EN 61508 (или еквивалентен) и ниво на автоматизация 3 GoA 3, съгласно стандарт IEC 62290 (или еквивалентен).
-       Транспортно-комуникационна система - ниво на безопасност SIL3 съгласно стандарт EN 61508 (или еквивалентен) и стандарт EN 50159:2010 (или еквивалентен) за системи за съобщения, сигнализация и обработка на данни и съобщения, свързани със сигурността в предавателни системи.
-          Интегрирана радио-комуникационна система
-        SCADA система за централизиран контрол и управление на тяговото електрозахранване - ниво на безопасност SIL3, съгласно стандарт EN 61508 (или еквивалентен).
-          Система за автоматични перонни преградни врати (САППВ)
-          Обучение и съдействие при първоначална експлоатация и гаранционна поддръжка.
Доставката на 20 метровлака и изброените системи, които трябва да се изпълнят, са за първия етап от „Проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3 „бул. Ботевградско шосе – бул. Владимир Вазов – ЦГЧ – ж.к. Овча Купел”, включен в Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.  Трасето е с дължина 8 км и 8 метростанции.