Новини

Заместник – министър Деница Николова откри шестото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

Заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова откри шестото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г. в Банско. Приветствия към участниците отправиха и Ангелики Бузиани, съ-председател на комитета и представител на Министерството на икономиката, инфраструктурата, корабоплаването и туризма на Република Гърция и Жолт Соколай от Европейската комисия. „Имаме една успешна програма, която е предпоставка за реализирането на бъдещи съвместни инициативи и надграждане на постигнатите резултати“, каза по време на форума заместник–министър Николова и подчерта възможностите и потенциала на региона, които следва да бъдат оползотворени с цел подобряване на цялостното му състояние. На заседанието бяха представени постигнатите резултати от изпълнението на програмата, в това число финансирани проекти и усвоени средства в рамките на обявените за периода 4 покани за набиране на проектни предложения. Бюджетът на програмата е в размер на 138 691 303 евро, като до момента са сключени 107 договора на стойност около 170 млн. евро. От тях успешно приключили са 86 проекта, а останалите 21 са в процес на изпълнение. На срещата беше представен напредъкът в подготовката на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България. Общият бюджет на програмата за периода до 2020 година възлиза на близо 130 милиона евро, в това число средства от ЕФРР и национално съфинансиране от двете партниращи си държави. Програмата е внесена от Управляващия орган (Министерство на икономиката, инфраструктурата, корабоплаването и туризма на Гърция) в Европейската комисия на 22 септември 2014 г. и се очаква нейното официално одобрение от Комисията.