Наука

ВСУ „Черноризец Храбър” - място за хора със свободен дух и смели мечти

Навършиха се 20 години от създаването на специалността „Строителство на сгради и съоръжения” във Варна

Георги Сотиров VII международна конференция „Архитектура, строителство – съвременност” отбеляза знаменателен юбилей – 20 години от началото на обучението на строителни инженери и архитекти в черноморската столица. И както не без основание посочи в приветствието си към студентите инж. Христо Димитров, председател на ОП на КСБ - Варна: „Вие живеете в силно развита информационна среда. И като млади хора - наред с красивия студентски живот, ви пожелавам да трупате знания и умения всеки ден, да израснете професионално, да бъдете част от новите строители на нашата страна.” Специалността ССС е създадена в катедра „Морски строителни науки” през 1995 г. Завършилите инженери намират своята успешна реализация в строителната индустрия – във фирми, занимаващи се с проектиране и изграждане на сгради, съоръжения и инфраструктурни обекти, в експертните звена на държавната и местната администрация, в специализираните служби за защита на населението при пожари, бедствия и аварии. Самият университет е национално акредитиран с възможно най-високите оценки и е първият и единствен български ВУЗ, удостоен с европейските знаци за качество на образованието ECTS и DS лейбъли, притежаващ логото за човешки ресурси, както и редица други международни сертификати и стандарти. Конференцията „Архитектура, строителство – съвременност” представи развитието на специалността през годините и предизвикателствата пред нея. По традиция форумът се превърна в широка платформа за обмен на идеи и популяризиране на добри практики в областта на архитектурата и строителното инженерство. „Казват, че за да може една велика и красива идея да бъде напълно разбрана, е нужно толкова време, колкото и тя да бъде създадена и реализирана. В продължение на 20 години работим с 20-годишните, оформяме у тях респект към традициите на строителството и развиваме новаторския им дух. Вече две десетилетия създаваме не само строителни инженери, но и хора със силна гражданска позиция”, заяви във встъпителното си слово доц. д-р инж. Милена Кичекова, ръководител на катедра „Строителство на сгради и съоръжения” във ВУЗ-а. Пленарните доклади представиха връзката между образованието, бизнеса и администрацията като основа за развитието на успешни проекти и обучението на специалисти, отговарящи на потребностите на пазара на труда. Сред темите, които бяха представени, особен интерес предизвикаха „Балансът между планирането и пазара в съвременната практика на устройствено развитие в България“; „Пожарна безопасност в инвестиционния процес“; някои от ключовите моменти в ремонтните дейности на зала „Конгресна“ на Двореца на културата и спорта във Варна и др. Откривайки научния форум, проф. д-р инж. Стефан Терзиев, декан на Архитектурния факултет, заяви, че през следващите няколко дни Варненският свободен университет ще се превърне в столица на архитектурната и строителната мисъл на страната, на новите и модерни идеи и концепции в строителството и архитектурата - градоустройство и устойчивост, енергийна ефективност, дизайн, тенденции в обучението и др. В поздравителните си адреси министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и акад. Ячко Иванов, председател на НТССБ, и изразиха своята увереност, че 20-годишнината на специалността „Строителство на сгради и съоръжения” е и отправна точка за още по-добра подготовка на бъдещите инженери в България. В рамките на пленарната сесия беше представена и електронната платформа PROFACE5, създадена, за да свързва образованието, науката и бизнеса в строителния сектор у нас. Честването на специалността ССС включи и две изложби подредени във ВУЗ-а. Първата визира опазването на архитектурното ни наследство чрез проектите на студенти от уникалната магистърска програма „Опазване на културното наследство”, а втората е дело на екип от 65 студенти, участвали в майсторския уъркшоп „Архитектурна фотография”. Вестник „Строител“ бе официален медиен партньор на събитието. Доц. д-р инж. Милена Кичекова, ръководител на катедра „Строителство на сгради и съоръжения”: Подготовката на инженери е кауза Подготовката на строителни инженери е кауза, защото в тази професия грешките не се заплащат с пари, а с човешки живот. Предизвикателството е, че в България професията на строителя е сред изконните ни ценности. Дисциплините в учебната програма са тежки и изискват упоритост и концентрация, но строител не се става лесно. Залогът е твърде висок и не можем да си позволим да правим компромис с подготовката на нашите студенти. За радост успехите на дипломиралите се във ВУЗ-а над 1000 строителни инженери - бакалаври и магистри, ни дават основание да смятаме, че сме избрали верния път. ВСУ „Черноризец Храбър” е първият университет, който прие предизвикателството да изведе обучението от рамките на теорията и да даде максимума от практически умения в областта на строителството и архитектурата. Благодарение на изградените през годините трайни партньорства с български и чуждестранни фирми и институции нашите студенти имат възможността да участват в международни и национални практики и стажове. Повече от 50 студенти са печелили награди и отличия от международни и национални конкурси. Нашият университет е място за хора със свободен дух и смели мечти. 20 е цифра, която носи в себе си младост и ново начало. Затова не спираме да мечтаем. Проф. д-р инж. Стефан Терзиев, декан на Архитектурния факултет: Работим в съответствие с изискванията на бизнес Нашата традиционна конференция се превърна във форум на младежта - на младите научни работници, докторантите и студентите. Докладите на изтъкнати учени от БАН, УАСГ, ВСУ „Л. Каравелов” , на гостите от чужбина и от нашия ВУЗ доказват успешното и ускорено развитие на нашето професионално направление. С участието и на изтъкнати учени от чужбина разисквахме съвременните проблеми на строителството и архитектурата, на актуалните тенденции и опит в тези области. Особено внимание беше отделено на проблемите след миналогодишните природни бедствия и аварии и най-вече свлачищните процеси, както и на такива, свързани с реновацията и паспортизацията на сградите. Специално искам да обърна внимание и върху фактите, че за двете години между VI и VII конференция бяха реализирани и международни студентски уъркшопове, пленери и конкурси, а наши преподаватели и възпитаници участваха при ликвидирането на последствията от земетресенията в Перник и Акуила, Италия. Постигнатото ниво на обучение и неговото по-нататъшно издигане в съответствие с изискванията на бизнеса е немислимо без фирмите, които имат принос за оборудването на нашите лаборатории, за провеждането на практики и стажове в реални условия и участие в браншовото настоятелство.