Новини

МП започва спешни ремонти в десет съдебни сгради в страната

Министерство на правосъдието 10През 2015 г. Министерството на правосъдието да извърши спешни ремонти в 10 съдебни сгради и да предприеме проектиране на основни ремонти и преустройство в други 6 съдебни сгради чрез компенсирана промяна на разчета на бюджета за капиталови разходи по програма „Инвестиции на органите на съдебната власт“ за 2015 г. Това се предлага в доклада към пълния анализ на състоянието на сградния фонд на съдебната власт, изготвен в Министерството на правосъдието /МП/ въз основа на поисканата информация от органите на съдебната власт. В доклада на Дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ към МП се отбелязва също така, че през последните 8 години е установена тенденция за намаление на капиталовите разходи като субсидия от републиканския бюджет на Министерството на правосъдието, необходими за поддържане, ремонт и реконструкция на сградния фонд на органите на съдебната власт. Това изключително затруднява ведомството в усилията му по осигуряване на подходящи условия на труд, които да отговарят на всички европейски изисквания, се казва в доклада. С тазгодишния бюджет на Министерството на правосъдието за капиталови разходи по програма „Инвестиции на органите на съдебната власт“ са утвърдени средства в размер на 8 594 000 лв. В този смисъл наложителните ремонти са много повече, отколкото са предвидени за годината, но при всички случаи се налага да се редуцира годишния им брой според наличните средства. С цел изготвяне на пълна и обективна оценка на този проблем, на 11 февруари 2015 г. министър Иванов изпрати писма до всички председатели на съдилища в страната, до главните секретари на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на администрацията на главния прокурор, както и до директора на Националния институт на правосъдието, с искане на данни за необходимостта от неотложни ремонти на сградите, предоставени на органите на съдебната власт. В писмата до председателите на съдилищата министър Иванов препоръчва още да бъде изследвана необходимостта от изграждане в съдебните сгради на съоръжения за улесняване на придвижването на хора с увреждания. В по-голямата си част съдебните сгради са строени през миналия век, когато не са отчитани потребностите на тази група, но днес достъпната среда е едно от основните изисквания в Закона за интеграция на хората с увреждания. В отговор на поисканата от министъра информация, са получени писма от 153 съдилища и прокуратури от страната: • 49 писма от Апелативен район – София; • 33писма от Апелативен район – Велико Търново; • 28 - от Апелативен район - Варна; • 17 - от Апелативен район – Бургас; • 26 - от Апелативен район – Пловдив. Описаните в тях проблеми могат да се обособят в четири основни групи: необходимост от строителни работи за укрепване на сградите и устойчивост на конструкцията, с оглед осигуряване на безопасността на хората; осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания; необходимост от основни ремонти и от текущи ремонти. След обсъждане на тези проблеми и след проведени огледи на място от експерти на МП, в доклада се предлага извършването на следните спешни и неотложни строително ремонтни дейности: • Обследване на съдебна палата гр. Тутракан; • Основен ремонт на покривна хидроизолация, подмяна на стъклопакети на стъклен купол и изграждане на архив за нуждите на Административен съд- София град; • Строително и монтажни работи по покривна конструкция на съдебна сграда гр. Генерал Тошево; • Изграждане на пожароизвестителна инсталация, евакуационно и аварийно осветление на Съдебна палата, гр.Ловеч. За обекта е налице одобрен инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж през 2013 г; • Основен ремонт на покривна конструкция на съдебна палата гр. Първомай; • Преустройство на асансьорна шахта, доставка и монтаж на асансьорна уредба и изграждане на адаптирана тоалетна за инвалиди в Съдебна палата гр. Габрово; • Изграждане на асансьор и доставка и монтаж на подвижна платформа за имота, ползван от Административен съд Габрово; • Изграждане на асансьор и преустройство на санитарни помещения в Съдебна палата гр. Мадан. Налице е идеен проект, като за изпълнението е необходимо изготвяне на технически проект с конструктивно становище; • Монтаж на асансьорна уредба в съществуваща шахта в съдебна палата гр. Карнобат; • Изграждане на рампа и преустройство на входа на сградата на Окръжен съд Кърджали. Налице е проект и издадено разрешение за строеж; Общата прогнозна стойност на тези дейности е в порядъка на 596 000 лв., които при възможност в различен времеви период до края на настоящата година ще се покрият от капиталовите разходи за 2015 г. Анализът показва още, че от проектиране с цел основен ремонт, допълнителни зали или преустройство се нуждаят съдебните палати в Карлово, Елена и Пловдив, както и районните съдилища в Пещера и Асеновград. На обследване и изготвяне на техническо задание подлежи съдебната сграда в гр. Бяла. Прогнозната стойност на разходите по тези дейности е 158 000 лв. Тя е включена в капиталовите разходи на МП при последната вътрешна компенсирана промяна на разчета. В отговор на препоръката на министъра на правосъдието Христо Иванов към ръководителите на съдилищата и прокуратурите да се обследва необходимостта от изграждане на съоръжения за улесняване придвижването на хора с увреждания, е поискано монтиране на технически средства и платформи в 27 съдебни сгради. Прогнозната стойност за доставката и монтажа им е 321 890 лв. В доклада до министър Иванов за състоянието на съдебните сгради се предлага да бъде изпратено писмо до ВСС за осигуряване на необходимите средства по бюджетите на органите на съдебната власт. Извън посоченото в доклада, в рамките на утвърдените капиталовите разходи за тази година, Министерството на правосъдието извършва действия по осъществяване на реконструкция и ремонти на съдебните сгради в Кюстендил, Петрич, Враца, Добрич, Видин, Шумен, Бургас, Нова Загора и сградата на бул. „Ген. Скобелев“ в София за нуждите на Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура. За тази цел в разчета за капиталови разходи за 2015 г. са предвидени около 7 245 000 лв., като в него не влизат осигурените целеви средства за ремонта на т. нар. Военно НДК.