Новини

България настоява за реалистични „тавани“ на вредните емисии

Министър Ивелина Василева участва в работата на Съвета на министрите по околна среда в Люксембург. Основната тема на дебатите е качеството на атмосферния въздух и новото предложение за Директива за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители. Инициативата е приветствана от мнозинството делегации, но независимо от това, предстои редица спорни въпроси да намерят решение. Както и други държави членки, България изрази притеснение във връзка с изключително амбициозните и нереалистични ангажименти за намаляване на емисиите след 2030 г. и очакваните значителни средства за тяхното постигане. От съществено значение е да се отчете конкурентоспособността на държавите членки, които граничат с държави извън ЕС, и трансграничното замърсяване. В продължаващите преговори България ще отстоява позиция за реалистични „тавани“, държащи сметка за икономическото развитие на отделните държави членки. Министрите ще обменят мнения във връзка с международните преговори и пътя към Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в Париж (30 ноември – 11 декември). В рамките на Съвета министър Василева имаше възможност неформалнo да обмени информация с комисаря по околна среда Кармену Вела и с комисаря по климат и енергетика Мигел Ариас Канете.