Новини

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ

163-МИНИСТЕРСТВО-НА-ИКОНОМИКАТА-ЕНЕРГЕТИКАТА-И-ТУРИЗМА-–-СОФИЯ Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници. Съгласно промените в Закона за енергетиката от 6 март 2015 г. министрите на енергетиката, на икономиката и на финансите издават съвместна наредба, която да регламентира намаляване на тежестта на разходите за изкупуване на енергия от ВЕИ върху големите индустриални потребители. Наредбата по чл. 4, ал. 2, т. 21 от Закона за енергетиката се издава в шест месечен срок от влизането в сила на закона при спазване на изискванията за държавните помощи, т.е. необходимо е да влезе в сила, най-късно до 06.09.2015 г. Проектът на Наредба е изработен съгласно насоките за помощта за околната среда и енергетиката за периода 2014 – 2020 г. на ЕК. Съвместната работна група разгледа и обсъди опита на Германия, Румъния и Австрия по прилагането на насоките относно държавната помощ за опазване на околна среда и за енергетика. Наредбата опростява правилата за предоставяне на помощ за сектори, изложени на риск поради разходите, произтичащи от финансирането на подкрепата за енергията от възобновяеми източници. Помощта се изразява под формата на намаляване или освобождаване от тежестта на разходите за изкупуване на енергия от възобновяеми източници от големи индустриални потребители.