Новини

Европейската комисия приe програмите „Околна среда“ и „Региони в растеж“ за периода 2014—2020 г.

mosv Европейската комисия прие днес останалите 2 оперативни програми за България — „Околна среда“ и „Региони в растеж“. С това решение и 7-те оперативни програми на България за периода 2014—2020 година, чиято обща стойност за финансиране по политиката на сближаване на ЕС възлиза на 7,6 милиарда евро, вече са приети. По време на посещението си в София, където се запознава на място с проектите и участва в срещи на високо равнище по въпросите на политиката на сближаване в България, еврокомисарят по регионалната политика Корина Крецу заяви: „Радвам се, че с приемането на последните две от програмите България е поела в правилната посока за извличането на максимална полза от реалните възможности, които политиката на сближаване на ЕС може да предложи на страната и нейните граждани. Инвестициите за периода 2014—2020 г. са насочени към ключови области, в които има най-голяма вероятност да се създадат работни места и да се повлияе максимално върху подобряването на живота на обикновените хора: подкрепа за малкия бизнес, създаване на система за научни изследвания и иновации в България, подпомагане на младите хора да изградят бъдещето си, както и подкрепа за основната инфраструктура и жизненоважните транспортни връзки. Освен това те са ориентирани към енергийната ефективност, опазването на околната ни среда, справянето със социалното приобщаване, здравеопазването и образованието.“ Тя добави също: „Сега най-важното е тези нови програми да бъдат изпълнени ефикасно и навреме.“ Средствата по новата програма „Околна среда“ са 1,77 милиарда евро, от които 1,5 милиарда евро са по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд и се допълват от национално съфинансиране. Тя предвижда редица конкретни мерки в подкрепа на по-нататъшното преминаване на България към по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, съответстваща на високите стандарти на ЕС за опазване на околната среда и ефикасно използване на ресурсите. Влагането на значителни средства в управлението на отпадъците и водите, опазването на околната среда, популяризирането на биоразнообразието, съхранението и качеството на въздуха не само ще допринесе за постигане на по-благоприятен за околната среда и конкурентоспособен устойчив растеж и за създаване на работни места, но и ще подобри значително условията на живот на българските граждани и техния достъп до питейна вода, канализация и услуги за управление на отпадъците. Финансирането от ЕС ще помогне също за създаването на действащи системи за предотвратяване и управление на риска, както и за по-добра реакция при природни бедствия като наводнения и свлачища. „Опазването на околната среда е тема, близка до всеки – защото всички сме ангажирани в това човешката дейност да нанася по-малко щети на природата.  Чрез Оперативна програма „Околна среда“ имаме възможност да инвестираме в подобряване на ВиК инфраструктурата, екологосъобразно управление на отпадъците, по-чист въздух и опазване на богатото биоразнообразие в страната. С изпълнението на проекти по програмата се подпомага икономиката на България и  се подобряват условията за живот на гражданите“, каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Средствата по програмата „Региони в растеж“, която също беше приета днес, са на стойност 1,3 милиарда евро и са финансирани от ЕС по линия на Европейския фонд за регионално развитие. Заедно с националното съфинансиране общият им размер надхвърля 1,5 милиарда евро. Програмата ще действа в подкрепа на регионалните и градските политики за справяне с териториалните различия в страната. Тя ще допринесе за по-добро социално приобщаване, енергийна ефективност, свързаност и здравеопазване. По-голямата част от инвестициите ще бъдат насочени към подобряването на ежедневието на живущите в българските градове и техните околности. За първи път помощта ще се базира на стратегии, съчетаващи различни видове инвестиции и приоритети за устойчиво градско развитие, разработени от градските органи. Пряка роля в управлението на средствата от ЕС ще имат 39 градски центъра в България. От изключително значение ще бъде наличието на ефикасна администрация, която получава подкрепа. Дейността на центровете ще бъде насочена към устойчивото градско развитие, нисковъглеродната икономика, енергийната ефективност на сградите, интегрирания градски транспорт, социалната и образователната инфраструктура и туризма. Във всяка програма са определени редица амбициозни цели, които трябва да бъдат постигнати до края на програмния период, а именно: По програма „Околна среда“: -          Обслужване на 1,5 милиона души допълнително чрез подобрено третиране на отпадните води; -          Обслужване на 200 000 души допълнително чрез подобрени водни доставки; -          285 000 тона по-малко отпадъци, насочвани към сметища; -          По-чист въздух за 1,3 милиона души; -           4,4 милиона хектара с видове и местообитания по НАТУРА 2000 с подобрен природозащитен статус; -          Защита от наводнения и намаляване на риска от свлачища за 2,8 милиона души. По програма „Региони в растеж“: -          По-добро качество на живот и развита градска среда в средноголеми и големи български градове чрез балансирано териториално развитие на 39 градски центъра; -           По-голяма енергийна ефективност, както на обществените, така и на жилищните сгради в малките градове и техните околности; -    Повече обществени органи и частни предприятия ще получат безвъзмездни средства и финансови инструменти за градско развитие, енергийна ефективност, туризъм и културно наследство; -          По-екологичен, мултимодален и устойчив градски транспорт; -          По-слабо изразен сезонен характер на българския туризъм; -          Увеличаване на населението, обхванато от ефикасно и по-достъпно здравеопазване, социална и културна инфраструктура; -          По-голям дял на модернизираните образователни учреждения; -          По-голям дял на социалната инфраструктура за текущия процес на деинституционализация на деца и възрастни в България. Контекст Оперативна програма „Околна среда“ - разбивка на бюджета: Обща стойност (в т.ч. национално съфинансиране):    €1 770 381 345 Общо средства от ЕС:                                                       €1 504 824 141 Общо средства от ЕФРР:                                                   €   371 204 258 Общо средства от Кохезионния фонд:                             €1 133 619 883   Оперативна програма „Региони в растеж“ – разбивка на бюджета: Обща стойност (в т.ч. национално съфинансиране):     € 1 543 182 113 Общо средства от ЕС (ЕФРР):                                          € 1 311 704 793 През август 2014 г. Комисията прие партньорското споразумение с България, в което бяха посочени инвестиционните приоритети за периода 2014—2020 г. и беше определена стратегията за оптимално използване на наличното финансиране от ЕС.