Новини

16 са допуснатите кандидати за анализ на картата на възстановената собственост за неутрализираните територии

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Отвориха ценовите оферти на допуснатите кандидати, които участват в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Оценка на картата на възстановената собственост (КВС) с цел създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), основа на единна система за поддържането на кадастралните данни и предоставяне на услуги от тях”. Предложенията бяха оповестени на публично заседание в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). В началото на процедурата Христо Христов, директор на „Информационни технологии” в МТИТС и председател на комисията за оценяване и класиране на офертите заяви, че търга се провежда в рамките на проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса”. Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Административен капацитет”. Проектът се изпълнява от МТИТС в сътрудничество с МЗХ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Обществената поръчка е разделена на шест обособени позиции за различните райони на планиране – северозападен, северен, североизточен, югозападен, южен централен и югоизточен, където трябва да се извърши оценка на КВС. Това ще постави началото за прехвърлянето на картите на възстановена собственост, които се поддържат от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) към кадастъра. По думите на Христо Христов след приключването на проекта се очаква 95 % от кадастралния регистър да бъде в електронен вид, който към момент е цифровизиран на 30 %.

По време на заседанието стана ясно, че три технически предложения няма да бъдат допуснати до отваряне на ценови оферти, тъй като не са изготвени съгласно изискванията на възложителя. Оповестени бях 16 ценови предложения за 5 от всички 6 обособени позиции, тъй като за номер 2 няма кандидат.

Първо бяха разпечатани пликовете на участниците състезаващи се за позиция 1. Те са на Консорциум „ОКВС“ ДЗЗД, което е обявило сумата от 88 000 лв. без ДДС, ЕТ „Кирил Данаилов – ТОП- ГЕО” – 132 250 лв. без ДДС, „Геохайд” ООД – 181 733 лв. без ДДС, „Мапекс” АД – 163 083,29 лв. без ДДС, ДЗЗД Консорциум „УРБАН ГРУП” – 171 925 лв. без ДДС и „Геосид” ООД – 153 410 лв. без ДДС. Офертите за позиция 3 са на „Битмап” ЕООД – 94 100 лв. без ДДС, „Шуменски кадастър” ЕООД – 156 410 лв. без ДДС и „ИГЕО” ООД – 124 850 лв. без ДДС. Кандидатът за изпълнението на обособена позиция 4 е само един – Гражданско дружество „МИ-2010”, което ще извърши заложените дейности от възложителя за 226 000 лв. без ДДС. За позиция 5 се съревновават „Спел – 96” ООД – 187 000 лв. без ДДС и Консултантска агенция „МОДЕКС” ЕООД – 253 500 лв. без ДДС. За обособена позиция 6 участниците са: Консорциум „ОКВС” ДЗЗД – 108 000 лв. без ДДС, Гражданско дружество „МИ-2010” – 195 000 лв. без ДДС, „Мапекс” АД – 183 820,86 лв. без ДДС и „Сървей груп” ЕООД – 169 790 лв. без ДДС.

Избраните изпълнители трябва да извършат анализ на съществуващата Карта на възстановената собственост (КВС), която съдържа информация за границите на землищата в неурбанизираните територии на страната. Ще обследват и опишат и обекти от пътната и железопътна инфраструктура, водни и хидротехнически съоръжения, както и други големи селскостопански, които попадат в тези територии. Тази информация ще послужи като основа за Агенцията по геодезия, картография и кадастър при разработването на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизираните територии. Срокът за изпълнение на обществената поръчка по отделните обособени позиции е до 75 дни.