Новини

Публикуван е за обществено обсъждане проектът на закон за еврофондовете

На Портала за обществени консултации на Министерския съвет е публикуван  за обществено обсъждане проектът на Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове - https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1713. Становища по него могат да се подават до 30 юни. Законопроектът урежда обществените отношения, свързани с различните дейности по координация, изпълнение, мониторинг и контрол на средствата, предоставени от Европейския съюз на Република България в режим на споделено управление. Предлаганият законопроект цели да гарантира по-прозрачна, по-разбираема и по-ефективна система на публичните средства от Европейския съюз като част от финансовата система на страната. Осигурява се засилена координация на ниво управление и на всички нива на контрол. Чрез кодификацията на нормативната уредба се установяват унифицирани и опростени процедури на основа на ясно разписани срокове и правила с ефект намаляване на административната тежест. Предвиждат се механизми насочени към ефективна съдебна защита за бенефициентите