Новини

ДНСК извърши проверка на строеж „Тематичен развлекателен парк „Леденика“

Установени са недостатъци и нарушения, както и въведени в експлоатация не по законоустановения ред обекти, сочат обобщените данни от инспекцията

ДНСК провери 86 общински и районни администрации ДНСК извърши проверка на строеж „Тематичен развлекателен парк „Леденика“ в периода 10-11 юни 2015г. Атракционът е реализиран по проект  „Развитие на устойчив туризъм в община Враца. Леденика – туризъм без сезони”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г. в размер на над 5 млн.лв. Бенефициент на проекта и възложител на строително-монтажните дейности е община Враца. Разрешението за строеж е с  №128/28.05.2010г. и включва  подобекти:

 1. Реконструкция на съществуващ информационно - развлекателен модул „Прилеп”;
 2. Подземен атракцион – пещера „Леденика” - подмяна на съществуващо осветление с енергоефективно и аудио-визуални ефекти;
 3. Реконструкция на архитектурен елемент „Амфитеатър” и приказна алея;
 4. Архитектурен елемент „Ледениче” („Светломразец“);
 5. Спортно - развлекателен модул „Мама, татко и ние”;
 6. Съпътстваща инфраструктура, реконструкция на водопровод и ел. захранване и рехабилитация на паркинг.
Разрешението за строеж е допълнено със Забележка от 11.03.2011г. и Заповеди за допускане на съществени отклонения по реда на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ. -    №618/30.04.2013г. – за изменение по части конструктивна, ВиК и Електро за подобекти „Прилеп“, „Паркинг“, „Амфитеатър“ и „Приказна алея“ и промяна категорията на строежа от пета на четвърта -    №1794/14.11.2013г. – за допускане на етапност -    №480/20.03.2014г. – за изменение по част строителни конструкции за подобекти „Прилеп“ и „Ледениче“ През месец октомври 2014г. е изготвен окончателен доклад на “Синко Инженеринг” АД включващ само подобекти „Прилеп”, „Мама, татко и ние” и съпътстваща инфраструктура. От главния архитект на община Враца е издадено Удостоверение № 601/ 08.10.2014г. за въвеждане в експлоатация на “Тематичен равлекателен парк „Леденика” за развлекателен модул „Прилеп”, Спортно-развлекателен модул „Мама, татко и ние” и съпътстваща инфраструктура (реконструкция на водопровод и ел.захранване и рехабилитация на паркинг). Към момента на проверката по не законоустановения ред са въведени в експлоатация подобектите : Реконструкция на „Амфитеатър” и приказна алея; и Архитектурен елемент „Ледениче” (Светломразец). За подземния атракцион – пещера „Леденика не са одобрявани инвестиционни проекти и не са извършвани строително – монтажни работи. По другите два подобекта се извършват последни довършителни работи. При проверката са установени следните недостатъци и нарушения :
 1. За спортно развлекателен модул „Мама, татко и ние“ /включително изпълнените  4 стоманобетонови фундамента под опорните елементи на въжената линия и под алпийската стена за катерене/ и за „Приказна алея“ и детската площадка към подобект „Реконструкция на архитектурен елемент „Амфитеатър“ не са представени одобрени проекти. Местоположението им е видно само от чертеж Генплан по част Архитектура и от част Паркоустройство.
 2. Не са изпълнени изискванията на чл.63 от Наредба №1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Не е наличен доклад и/или сертификат за контрол от лицензирано лице, удостоверяващ безопасността на спортно - развлекателен модул „Мама, татко и ние”, както и на детската площадка. Съгласно чл.63, ал.3 от Наредба №1/12.01.2009 г., документите за въвеждане в експлоатация на открити и на закрити площадки за игра (разрешението за ползване или удостоверението за въвеждане в експлоатация) се издават след представяне на доклада и/или на сертификата за контрол.
 3. Заповедите за допълване на разрешението за строеж са издадени след реалното изпълнение на строително – монтажните работи, видно от съставените актове за приемане на отделните конструктивни елементи и на строителната конструкция /образец 7 и образец 14/, в нарушение на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ. Актовете обр.7 и обр. 14 за удостоверяване годността на конструкцията и Акт обр. 15 за установяване годността на строежа са съставени преди издаване на заповедта за допускане на отклонения от одобрените проекти в нарушение на изискванията на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чл. 176, ал. 1 от ЗУТ и неправилно отразяват, че строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти.
 4. Окончателният доклад на “Синко Инженеринг”АД не отговаря на изискванията на § 3, ал.1, т.4 и т.9 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България, с приложени незаконосъобразно съставените Акт обр. 14 и Акт обр. 15, за което същият ще бъде глобен.
 5. С издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация от главния архитект на община Враца са нарушени разпоредбите на чл.63 от Наредба №1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, с което са нарушени изискванията и на чл.169, ал.1, т.3 и т.4 от ЗУТ, за което същият ще бъде глобен.
 6. Следва да се има предвид, че въпреки издаденото удостоверение за въвеждане в експлоатация подобект „Мама, татко и ние“ не следва да се ползва, предвид липсата на сертификат по наредбата за условията и реда за устройството и безопасната експлоатация на площадките за игра. За подобект „Амфитеатър и приказна алея“ и подобект „Ледениче“ не е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация от главния архитект на община Враца и разпоредбите на ЗУТ забраняват тяхното използване.