Новини

МОСВ: Работим за по-чист въздух

ЕК завежда дело срещу България за лошото качество на въздуха 18 Юни, 2015 13:46 Европейската комисия (ЕК) взе решение срещу България да бъде заведено дело в Съда на Европейския съюз поради неспазване на европейските норми за качество на атмосферния въздух в периода 2007 – 2011 г. на цялата територия на страната. Проблеми с постигане на европейските норми за качество на въздуха имат общо 16 държави членки, но Европейската комисия взе решение за завеждане на дела срещу България и Белгия. Още от стартирането на процедурата и към момента е налице трайна положителна тенденция за намаляване на броя на превишенията на средно денонощната норма за прах и на средно годишната концентрация на фини прахови частици в атмосферния въздух, съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). От 37-те пункта за мониторинг, разположени на територията на страната, в 27 е регистрирано намаляване на броя на превишенията на средно денонощната норма, в 7 броят на превишенията е непроменен, като в 2 има увеличен брой превишения. Измерената средногодишна концентрация през споменатия период е намалена между 4 и 56%. Положителните промени са в резултат на положените усилия на всички нива, национално и регионално, както и на изпълнение на редица мерки от общинските програми, за които e осигурено финансиране. Отражение върху регистрираните по-ниски нива на замърсяване оказва и изпълнението на мерки в рамките на различни финансови инструменти, включително със средства от оперативните програми, финансирани от структурните и кохезионни фондове на ЕС. По ОП „Околна среда 2007 – 2013“ бяха реализирани мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт в пет общини – София, Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен: - Закупуване и доставка на автобуси - Закупуване и доставка на метровлакове - Закупуване и доставка на трамвайни мотриси - Закупуване и доставка на тролейбуси В новия програмен период на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ е създадена нова ОС 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, чиято цел е подпомагане на общините при избора на адекватни мерки за справяне с проблемите с въздуха. По тази ос 120 млн. лв. ще бъдат насочени към общините с нарушено качество на атмосферния въздух за прилагане на мерки за намаляване на емисиите от битовото отопление и мерки за намаляване на емисиите от превозните средства на обществения транспорт. Други мерки предприети от държавата, които са насочени към решаване на проблема е текущото изменение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, с цел прилагане на допълнителни мерки от страна на общините за подобряване на качеството на въздуха и засилен контрол от страна на централната власт. През настоящата година са създадени междуведомствени работни групи с представители на различните ведомства, за обсъждане на мерки, които да доведат до намаляване на емисиите от битовото отопление през зимния сезон. Следва да се обърне внимание, добре известен на всички, имащи отношение към проблема, че процесите по подобряване на качеството на въздуха са бавни, изискват прилагането на различни мерки и не на последно място – част от тях са много скъпи, особено като се има предвид икономическото състояние на страната. Наличие е трайна тенденция през годините за натрупване на превишенията през зимния сезон, основна причина за което е битовото отопление с твърди горива. Отоплението на твърдо гориво, основно поради икономически причини (това е най-евтиният начин), е най-широко използвано в страната. Към момента това е единственият начин за отопление, който може да си позволи голяма част от населението. По редица причини преминаването на друг вид отопление при местните условия е труден и бавен процес. Въпреки, че се полагат значителни усилия за подмяна на горивната база, резултатът ще бъде видим в по-дългосрочен план.