Новини

През юли стартира кандидатстването за финансиране на проекти за градска среда по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

????????????????????????????????????

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. стартира подготовката си още преди 3 години и половина. През това време тя премина през всички анализи, оценки и тежки преговори с ЕК. Имаме много добра степен на проектна готовност както от страна на общините, така и от страна на нашите конкретни бенефициенти. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на информационен ден по програмата в Бургас.

Благодарение на това днес сме доста по-подготвени в сравнение с другите страни-членки, които са още на етап структуриране на стратегиите си за градско развитие. Ние сме изготвили Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие. Стъпките които приключваме, другите държави-членки едва сега стартират, допълни заместник министърът. Тя обясни, че това ще позволи да се забърза усвояването на ресурса и да се преодолее забавянето от година и половина по програмата.

Над 1.5 млрд. евро е общият разполагаем бюджет по програмата. С тях ще бъдат финансирани проекти в общо 8 приоритетни оси, две от които са с териториален фокус и обхващат общо 67 града. Пет от приоритетните оси са със секторно значение и ще бъдат изпълнявани в цялата страна. В рамките на последната ще бъде оказвана техническа помощ. Инвестициите ще бъдат насочени към различен тип инфраструктура и трябва да допринесат за икономически растеж и заетост в регионите.

Бургас е един от 39-те града, попадащи в обхвата на първата приоритетна ос на ОПРР 2014-2020 г., обясни Николова пред участниците в срещата. Разполагаемият ресурс по тази ос е 86 млн. лв., които ще бъдат инвестирани в градска среда, градски транспорт, социална, образователна културна инфраструктура и енергийна ефективност. Заместник-министърът обяви, че през месец юли тези градове могат да започнат да кандидатстват за общо 1,3 млрд. лв.

Даваме много сериозен кредит на доверие на нашите бенефициенти, заяви Деница Николова и допълни, че те ще изпълняват функцията на междинни звена по програмата, които ще оценяват проекти. До този момент ние централизирано определяхме кои са по-важните за общините проекти, но сега разчитаме, че местните власти, познавайки най-добре своите нужди, ще избират тези, които са най-значими, имат най-голям обществен интерес и ще бъдат с най-голям ефект за развитие на града и икономическия потенциал и възможности за заетост, обясни тя. Във всяка една от общините ще създадем междинно звено, което да оценява проектите, които ние ще финансираме, каза още Николова.

Заместник-министър съобщи, че през следващата седмица ще бъдат сключени споразуменията за междинни звена с 39-те града. В тях ще бъде определен максималният размер на ресурса, с който те ще разполагат до 2020 г. На общините ще бъде възложено изготвянето на инвестиционна програма, съдържаща проектите, които ще бъдат финансирани в рамките на този бюджет, след което ще бъде направена оценка дали предложенията съответстват на критериите на Управляващия орган и дали се приемат от всички заинтересовани страни.

Втората приоритетна ос на „Региони в растеж“ касае малките градове, определени според Националната концепция за пространствено развитие като периферни райони и вторични центрове на растеж. Това са 28 града, които ще имат своята възможност да използват ресурса, определен за всеки един от тях на база съгласувана с Националното сдружение на общините в Република България методология. Съгласно този бюджет те ще могат да финансират проекти, обвързани с енергийна ефективност в административни и жилищни сгради сгради или мерки, които стимулират зоните на икономическо развитие, информира заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 014-2020 е хоризонтална и ще финансира основно професионални гимназии, в съответствие с реформата в образованието. Обекти, които ще бъдат обновени по нея, ще получат общо над 114 млн. евро.

Приоритетно по оста „Регионална здравна инфраструктура“ с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването ще бъдат изпълнявани проекти в посока подпомагане и реформиране на спешната помощ. За тази цел се предвижда да бъдат доставени линейки, както и да бъдат обновени спешни медицински центрове, за които ще бъдат инвестирани общо 84 млн. евро.

Подкрепата на мерките за деинституционализация на деца в риск продължава и през този програмен период със средства от оста „Регионална социална инфраструктура“. Целим да затворим институциите, които действат сега и да изградим нов тип инфраструктура, която ще осигури по-добри условия за живот на децата и среда, която да е по-близка до семейната, заяви Деница Николова. Тя посочи, че предвидените за такъв тип дейности средства са общо над 50 млн. евро.

При представянето на оперативната програма заместник-министърът обърна внимание, че Приоритетна ос „Регионален туризъм“ ще бъде изпълнявана по нов начин. Обектите, които ще получат финансиране от нея, не могат да бъдат изпълнявани само с безвъзмездна финансова помощ, посочи тя. Счита се, че туризмът е генератор на приходи, защото туристическите продукти осигуряват възвръщаемост на вложените средства, обясни Николова. Затова този тип туристически проекти ще бъде финансирани с подкрепата на финансови инструменти, които ще предоставят нисколихвени кредити и частична безвъзмездна финансова помощ към потенциалните потребители.

Съгласно приоритизацията на Агенция „Пътна инфраструктура“, по Приоритетна ос „Регионална пътна инфраструктура“ с общо 195 млн. лв. ще се финансира рехабилитацията на пътни участъци от първи, втори и трети клас, които осигуряват свързаност с Трансевропейската пътна мрежа.

Пред участниците в информационния ден в Бургас бяха представени още програмите за трансгранично сътрудничество, които имат голямо влияние и ефект за развитието на пограничните райони. Бургазлии се запознаха и с мерките за енергийна ефективност на многофамилните сгради, които са допустими по Националната програма.

Заместник-министър Николова заяви, че неведнъж проектите на община Бургас от програмния период 2007-2013 г. са посочвани като успешен пример пред всички държави членки в ЕС и отзивите за тях са изключително позитивни. Според нея най-важният резултат от изпълнението им, че ефектите са видни най-вече за хората, които живеят в Бургас и чувстват позитивната промяна в града.

С проекта за Изложбения комплекс „Флора“, който открихме наскоро в Бургас, показахме, че можем да използваме успешно не само безвъзмездната финансова помощ, а също така и финансовите инструменти, каза тя. Надявам се на базата на научените уроци, заедно, да постигнем още по-добро усвояване на средствата от европейската солидарност, каза в заключение заместник-министърът.