Новини

Продължават теренните проучвания и изследвания в Национален парк „Рила“

image3

Актуализацията на Плана за управление на Национален парк „Рила“ навлиза в най-активната фаза на теренни проучвания и изследвания. Дейностите са по проект „Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите задание, разработване на План за управление на резерват „Риломанастирска гора“ и Разработване на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила“.

Във връзка с изпълнение на дейностите по разработване на плановете на Националния парк и Резервата, изпълнителите от ДЗЗД „Рила консултанти” организират мащабна информационна кампания за срещи и дискусии с всички заинтересовани страни. Първата работна среща по проекта се проведе в Благоевград, на която ключови експерти представиха резултатите от извършени литературни анализи и теренни проучвания по части „Характеристика на абиотичните фактори“ и „Културна и социално-икономическа характеристика“ пред представители на Дирекция Национален парк „Рила”, общини, инвеститори и неправителствени организации. Морени на над 23 500 години за първи път ще бъдат отбелязани в актуализирания План за управление на НП „Рила”, както и реалните измерения на останките от т.нар. „Кайзеров път” (път, построен по времето на цар Фердинанд 1915 г., част от трасето към момента е унищожено от интензивни морфоскулптурни процеси), презентира ключовият експерт по част „Абиота“ Александър Гиков.

За първи път в Плана за управление на НП „Рила” се очаква да бъде изготвена и геоморфоложка карта, стана ясно на първата от редицата работни срещи по проекта в Благоевград.