Новини

МОН и работодатели дискутираха промените в професионалното образование

На срещата в Монтана бе представен моделът на интегрираните колежи

Мартина Кръстева, експерт „Професионална квалификация“ към КСБ Проведе се среща между министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев, заместник-председателя на парламентарната Комисия по образование и наука в 43-тото Народно събрание доц. д-р Борислав Великов, директорите на средни училища и професионални гимназии от област Монтана, представители на Камарата на строителите в България, БТПП, БСК, КРИБ, Националната асоциация на зърнопроизводителите, областния управител, кмета на Монтана и др. На дискусията присъстваха Николина Филипова, председател на ОП на КСБ - Монтана, Борислав Брайков, началник на отдел „Анализи, професионална квалификация и мониторинг“ (АПКМ) към Камарата, и Мартина Кръстева, експерт „Професионална квалификация“ към АПКМ. Целта на срещата бе да се обсъдят предложения за промени в системата за професионално образование чрез надграждане с преподаване след 12-и клас в Интегрирани професионални колежи (ИПК) и съчетаване на учене и работа чрез въвеждане на дуално обучение по специалности, които са необходими за бизнеса в региона. Изведена бе водещата роля на партньорството между наука и бизнес и постигането на синхрон с държавните политики за решаване на демографско-социалните проблеми на Северозападна България, както и за развитие на приоритетните сектори, заложени в програмния период 2014 – 2020 г. Министър Танев представи в детайли предложения модел за създаване на ИПК. Зад философията на инициативата стоят идентифицираните пропуски в системата на средното и висшето образование в областта на професионалното обучение. Водеща е идеята не министерството да задава посоката на разивитие, а потребностите на бизнеса от висококвалифицирани кадри. „Досегашната образователна система няма да бъде обект на реформиране, а на надграждане чрез преодоляване на нейните пропуски чрез ЗИД в Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за професионалното образование и обучение“, подчерта проф. Танев. По думите му Интегрираният професионален колеж ще дава знания на завършилите професионално направление, каквито не могат да получават в гимназията. В него ще се учи до две години и ще се излиза с квалификация за „чирак“, „майстор“ и „специалист“. Възпитаниците ще получават допълнителни знания и умения за професиите, които искат да работят, като се допуска да се учи и без завършено средно образование, ако младежите са напуснали училище след 10-и клас. Те ще имат възможност да се обучават в подготвителен курс, а след това – да следват още две години за IV професионално-квалификационна степен. Завършилите 12-и клас пък ще могат да кандидатстват и в университети. Идеята е повече хора, които отпадат от училище, да имат опции за квалификация. Според министър Танев много от тези, които са решили да напуснат или вече са извън образователните институции, ще могат да придобият допълнителни умения в Интегрираните професионални колежи. Те ще са полезни и за хората, които са напуснали образователната система отдавна. ИПК се изгражда на база на двустепенен модел. На първо ниво ще се предоставя възможност за получаване на IV степен на професионална квалификация. Преподавателите тук ще бъдат избирани от професионалните гимназии или от бизнеса – утвърдени практици, но единствено след преминаване на специален педагогически курс. На второто равнище ще се провежда обучение в рамките на една година. Ще се издава диплома за мениджъри или за „майстори на майсторите“ на специалисти, които вече притежават IV степен на професионална квалификация. Те ще могат да бъдат ръководители на проекти в строителството; на малки селскостопански обекти, началник цех в шивашката индустрия и т.н. Те ще имат възможност за натрупване на образователни кредити. Преподавателите тук ще бъдат от вис­шите учебни заведения. Разпределение на учебното време по теория и практика: При първа степен на ИПК съотношението ще е 75 на 25%. По време на теоретичното обучение основната цел ще бъде достигането на по-високи нива на ограмотеност. При втората степен теория - практика ще е 2/3. Водеща ще е ролята на бизнеса като пълноправен партньор в изграждането на специалистите чрез: – Активна роля при определяне на местоположението на ИПК и водещите специалности, по които ще се подготвят експерти на база на потребностите на фирмите и стратегиите за развитие на икономиката на регионално ниво; – Активно участие в изготвянето на учебните планове и програми; – Участие в изпитни комисии за получаване на сертификат или свидетелство; – Участие в управлението на ИПК. Представителите на браншовите и работодателските организации подкрепиха идеята и споделиха, че биха участвали в процеса, включително чрез предоставяне на финансови средства. Те подчертаха, че към момента не могат да намерят специалисти, притежаващи в достатъчна степен умения, необходими за ежедневната им работа. Участниците се обединиха около извода, че само активното сътрудничество между образователната система и бизнеса ще приближи в максимална степен знанията до изискванията на реалната работна среда. Те изразиха надежда, че именно от област Монтана и Северозападна България със своите характерни предизвикателства – застаряване на населението, емиграция, високи нива на безработица и липса на перспективи за младите хора, ще бъде дадено началото на изпълнението на представените идеи за развитие на професионалното образование у нас. То ще стъпи на основата на активно и ефективно партньорство между наука и бизнес и на стратегическото планиране за икономическо възстановяване и развитие на регионално ниво. Представителите на Камарата подчертаха отново приоритета на КСБ - да поеме активна роля в образователния процес и квалификацията на строителни кадри чрез повишаване качеството на професионалната им подготовка. Съгласно взето решение от УС на КСБ е създадено търговско дружество „Строителна квалификация“ ЕАД, чиято дейност ще бъде свързана с opгaнизиpaнe и провеждане на образователно-квалификационни обучения на кадрите, работещи в сектора, както и на дейности по реализирането на разработени стратегии и политики на КСБ в тази област. Те ще бъдат свързани с придобиването на знания и умения в практиката, етапното им признаване и валидиране и не на последно място - изграждането на тясно сътрудничество с образователните институции: професионални училища и гимназии, колежи, висши училища и университети, центрове за професионално обучение. По време на срещата Трайка Трайкова, началник на РИО – Монтана, представи резултатите от проведено допитване относно потребностите на фирмите от развитие на кадри в областта. Според бизнеса има необхомост от висококвалифицирани специалисти в секторите растениевъдство и животновъдство, хотелиерство и рестораньорство, автоматизация на технологични процеси, администрация и предприемачество.